De oorsprong van shirk

 

De oorsprong van Shirk Auteur: Shaych Naasiroed-dien el-Albaanie (rahiemehoellaah)
Van hetgeen wat is gevestigd in de Sharie`ah (voorgeschreven wet), is dat de mensheid in het begin een natie (oemmah) op zuivere tauwhied was, toen shirk (het richten van enige vorm van aanbidding naar een ander dan Allaah, afgoderij, polytheïsme) hen geleidelijk overkwam. De basis voor dit is de uitspraak van Allaah :

“De mensheid was één Oemmah (gemeenschap, natie, groep, mensen) totdat Allaah de profeten zond voor het brengen van het goede nieuws en waarschuwingen” [1]

Ibn ‘Abbaas (radie Allaahoe `anhoemaa) heeft gezegd:

“Tussen Noeh en Aadam zaten tien generaties, zij allen waren op de sharie`ah (wet) van de waarheid, daarna verschilden ze. Daarom zond Allah profeten als brengers van goed nieuws en als waarschuwers.” [2]

Ibn `Oerwah el-Hanbali (d.837 H) heeft gezegd:

“Deze uitspraak weerlegt de geschiedkundigen onder de Mensen van het Boek die claimen dat Qaabil (Kaïn) en zijn zonen vuur-aanbidders waren.” [3]

Ik zeg (Shaych al-Albaanie): In deze uitspraak zit ook een weerlegging van sommige van de filosofen en atheïsten die claimen dat de natuurlijke basis van een mens shirk is en dat tauwhied ontwikkeld is in de mens! De voorgaande Vers laat zien dat deze claim fout is, en hier volgen twee authentieke ahaadieth die voor dit Vers getuigen:

1) De uitspraak van de Profeet (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) dat hij over zijn Heer (Allah) overleverd:

“Ik creëerde al mijn dienaren met de echte religie (met tauwhied, vrij van shirk). Toen kwamen de duivels en leidden hen op een dwaalspoor van hun echte geloof. Zij maakten dingen wettig voor hen die Ik onwettig had gemaakt en zij commandeerden hen om partners toe te schrijven in aanbidding van Mij, waarvoor ik geen autoriteit heb neergezonden.” [4]

2) De uitspraak van de Profeet (sal Allaahoe `alayhie wa sellem)

“Elk kind wordt geboren op fietrah[5] (natuurlijke staat, oorsprong, zondeloosheid, tauwhied) maar (vervolgens maken) zijn ouders hem een jood, christen of magiër. Het is net als een dier dat geboorte geeft aan een nakomeling. Heb je ooit een verminkte geborene opgemerkt?”

Aboe Hoerayrah (radie Allaaohe `anhoe) zei (over deze hadieth): Lees als je wenst:

“Allahs fitrah (de natuurlijke staat waarop de mensen geboren worden) waarop Hij de mensheid geschapen heeft. Niemand kan de creatie (Religie) van Allah veranderen…”(Soerah ar Roem 30:30)[6]

Na deze duidelijke uitleg is het van het grootste belang voor de Moslim om te weten hoe Shirk zich onder de gelovigen verspreidde, nadat zij moewahhidien (getuigen –in woord en daad- van de Eenheid van Allah) waren.

En het is overgeleverd door een groep van de Selef (vrome voorgangers), in vele overleveringen, aangaande de interpretatie van deze uitspraak van Allah over het volk van Noeh:

“En zij hebben gezegd: Jullie zullen jullie goden niet verlaten, nog zullen jullie Wadd, noch Soewaa`, noch Yaghoeth, noch Ya`oeq, noch Nasr verlaten.” (Soerah Noeh 71:23)

Dat deze vijf, Wadd en diegenen die met hem genoemd staan rechtsgeschapen aanbidders waren. Hoe dan ook, toen ze stierven, fluisterde de Shaytaan de mensen in om ter eerbetuiging bij hun graven te gaan staan en bij hun graven te zitten. Vervolgens fluisterde de Shaytaan aan degenen die na hen kwamen (in) dat ze van hun (afbeeldingen) beelden moesten maken, verfraaiend aan hen het idee dat zij op deze manier herdacht zouden worden en daardoor hen in hun rechtschapenheid zouden kunnen volgen. Toen stelde de Shaytaan aan de derde generatie na hen voor dat zij deze beelden (afgoden) zouden moeten aanbidden naast Allah – de Meest Verhevene- en hij deed hen veronderstellen dat dit hetgeen was wat hun voorvaders deden!!!

Vervolgens zond Allah (de Profeet) Noeh (`alayhies-salaam) naar hen, die hen gebood alleen Allah te aanbidden. Hoe dan ook, niemand gaf gehoor aan zijn uitnodiging behalve een enkeling. En Allah Spreekt over het verhaal van Noeh met zijn volk in Soerah Noeh.

In Sahieh al-Boechaarie staat op gezag van Ibn `Abbaas (radie Allaahoe `anhoe)

Zeer zeker (waren) deze vijf, namen van rechtschapen mensen van het volk van Noeh. Toen deze mensen dood gingen fluisterde Shaytaan hun volk in om beelden van hen te maken en deze beelden te plaatsen op de plaatsen waar zij bijeenkwamen als een herdenking aan hen, en zij deden dit en noemden elk van deze beelden bij hun namen. Hoe dan ook, geen van hen aanbad deze beelden, totdat zij stierven en de bedoeling van deze beelden werd vergeten. Vervolgens aanbaden de volgende generatie hen.” [7]

Iets vergelijkbaars is ook overgeleverd door Ibn Djarier at-Tabarie (rahiemehoellaah) en anderen, op gezag van een aantal van de Selef (radie Allaahoe `anhoem).

En in ad-Dorrar el-Manthoer (6/269):

`Abd ibn Hoemayd (rahiemehoellaah) overleverde op gezag van Abie Moettahar, die zei: “Jazied ibn al-Moehallab werd genoemd bij Aboe Dja`far (hij is al-Baaqir o.11H), en hij zei: Hij werd vermoord op een plaats waar als eerste iets anders dan Allaah aanbeden werd.” Toen vermeldde hij Wadd en zei:

“Wadd was een moslim die geliefd was bij zijn volk. Toen hij stierf begonnen de mensen rond zijn graf in het land van Babel te bivakeren, treurend en rouwend. Toen Ieblies (satan) hen zag treuren en rouwen om hem verscheen de Satan in de gedaante van een persoon en zei: “Ik zie dat jullie treuren en rouwen om hem. Dus waarom maken jullie geen afbeelding van hem (een beeld) en plaatsen jullie het op de plekken waarin jullie bijeenkomen, zodat jullie hem zullen herinneren?” Zij stemden ermee in en maakten een afbeelding van hem en plaatsen deze afbeelding op de plaatsen waarop zij bijeenkwamen; ter nagedachtenis aan hem.

Toen Ieblies zag hoe zij hem herdachten, zei hij: “Waarom maakt niet ieder van jullie een gelijksoortige afbeelding om in jullie eigen huizen te houden, zodat jullie hem continue kunnen herdenken?” En zij zeiden allen: “Ja.” Dus elk huishouden maakte een afbeelding van hem die zij eerden en die hen continue aan hem herdachten.”

Aboe Dj’afar (rahiemehoellaah) zei: “Degenen van de latere generatie zagen wat de voorgaande generaties hadden gedaan en namen dat aan, zij gingen hier zover in totdat zij (en in een andere overlevering: en vervolgens hun kleinkinderen) hem uiteindelijk als een Ilaah (God) namen om aanbeden te worden naast Allaah.” Hij zei toen: “Dit was de eerste afgod die naast Allaah werd aanbeden. En zij noemden hun afgod Wadd”. [8]

En dus bevatte de Goddelijke Wijsheid (van Allah) -de Gezegende, de Meest Verhevene- de zending van Mohammed (sal Allaahoe `alayhie wa sellem) als laatste profeet en wiens Sharie`ah (Wet) Hij als voltooiing van alle Goddelijke voorgeschreven wetten maakte. Dat Hij alle redenen en middelen waardoor mensen in Shirk (de grootste zonde) zouden kunnen vervallen –zelfs wanneer dat pas na verloop van tijd zou zijn- verbood!

——————————————————————————–

Oorspronkelijke titel:The origins of shirk
Oorspronkelijke bron: Tahdhieroes-Saadjid min Ittichaadhil-Qoeboerie Masaadjid blz. 135 t/m 141

——————————————————————————–

[1] Soerah el-Baqarah 2:213

[2] Overgeleverd door Ibn Djareer at-Tabaree in zijn tafsier (4/275) en al-Haakim (2/546) die zeiden: “Het is authentiek volgens de voorwaarden van el-Boechaarie.” Adh-Dhahabee was het met hem eens.

[3] Al-Kawaakibud-Duraaree fee Tarteeb Musnadul-Iemaam Ahmad ‘alaa Abwaabil-Boechaarie (6/212/1), nog steeds in manuscriptie vorm

[4] Overgeleverd door Moslim (8/159) en Ahmed (4/162) door `Iejaadh ibn Himaar el-Moedjaashi`ie (radie Allaahoe `anhoe)

[5] (van voetnoot vertaler Ibn al-Atheer (rahiemehoellaah) zei in an-Niehaayah (3/457: “ al-Fitr: betekent het begin en creatie, en al-Fitrah is de situatie die er in resulteert. De betekenis is dat de mensheid werd geboren op rangschikking en natuur om de ware religie te accepteren. Dus als hij hierop werd gelaten, dan zou hij hierop blijven. Echter zij wijken hiervan af ten gevolge van het volgen van menselijke zwakte en het blind volgen van anderen.” al-Haafidh ibn Hadjar (rahiemehoellaah) zei in al-Fath (2/248): “De mensen verschillen betreffende met wat wordt bedoeld met al-Fitrah en de bekendste uitspraak is dat het Islaam betekent. Ibn `Abdoel-Berr (rahiemehoellaah) zei: Dat is wat bekend stond bij de meeste van de Selef (vrome voorgangers), en de geleerden van Tafsier die het met elkaar eens zijn dat hetgeen wordt bedoeld met de uitspraak van Allaah-de Meest Verhevene- “Allaahs fitrah waarop Hij de mensheid geschapen heeft” Islaam is.” Vers 30 Soerah ar-Roem.

[6] Overgeleverd door al-Boechaarie (11/418) en Moslim (18/52)

[7] Overleverd door al-Boechaarie (8/534)

[8] Overgeleverd door Ibn Abie Haatim, als in al-Kawaakiboed-Doeraarie (6/112/2) door Ibn `Urwah al-Hanbalee, samen met een isnaad (ketting) die Hasan is, tot aan Aboe Moettahar. Echter, ik (al-Albaanie) kon geen biografie van hem vinden, en zelfs niet in ad-Dawlaabie`s Koenaa wal- Asmaa, noch in Moslim`s al-Koenaa, noch in iemand anders boek.. En ik denk dat hij van de Shie`ah is, maar zijn biografie is ook niet te vinden in at-Toosee`s al-Koenaa—vanuit de register van Shie`ah overleveraars. (de hadieth is dus zwak omdat zijn ketting onderbroken is en omdat Aboe Moetahhar onbekend is –Aboe ‘Oebaydallaah)