Het leven van Aïsha

Aïsha

Het leven van Aïsha is het bewijs dat een vrouw veel geleerder kan zijn dan een man en dat ze een leraar kan zijn voor geleerden en experts. Haar leven is tevens een bewijs dat een vrouw invloed kan uitoefenen op mannen en vrouwen en hen kan voorzien van inspiratie en leiderschap. Ook is haar leven een bewijs dat diezelfde vrouw enorm vrouwelijk kan zijn en een bron van genot, plezier en comfort voor haar echtgenoot. Ze studeerde niet af aan een universiteit, daar deze er nog niet in haar tijd waren. Maar toch zijn haar uitspraken bestudeerd in wetenschappelijke literatuur, haar wettelijke uitspraken worden bestudeerd in wetscolleges en haar leven en werken worden al meer dan duizend jaar bestudeerd en onderzocht door studenten en leraren in de moslimgeschiedenis.

Het grootste deel van haar uitgestrekte schat aan kennis verkreeg zij terwijl ze nog een jong meisje was. In haar vroege jeugd werd ze opgevoed door haar vader Aboe Bakr (moge Allaah tevreden zijn met hem) die in hoog aanzien stond en een gerespecteerd man was met veel kennis, goede manieren en aangenaam gezelschap. Bovendien was hij een goede vriend van de edele Profeet (Salla Allaaho ‘aleihie wa sallam) die vanaf het allereerste begin van zijn missie geregeld bezoeken bracht aan hun huishouden. In haar jeugd, reeds bekend om haar stralende schoonheid en formidabele geheugen, kwam ze onder de liefdevolle hoede van de Profeet vzmh zelf. Als zijn vrouw en trouwe metgezel verkreeg ze van hem veel kennis en inzicht zoals geen vrouw eerder kon verkrijgen. Aïsha werd al in Mekkah de echtgenote van de Profeet vzmh toen ze vermoedelijk tien jaar oud was ( Er zijn geleerden die de juistheid van Aïsha’s huwelijksleeftijd baseren op de sahih hadith van Boechari waaruit op te maken is dat Aïsha 6 jaar oud was toen zij in het huwelijk trad met de Profeet vzmh en ze was 9 jaar toen hij het huwelijk consumeerde) maar haar huwelijk vond pas plaats in het tweede jaar na de hidjrah toen ze ongeveer veertien of vijftien jaar oud was. Voor en na haar huwelijk behield ze haar natuurlijke en plezierige onschuld en voelde zich niet geïntimideerd bij de gedachte gehuwd te zijn met de Boodschapper van Allah vzmh die als geen andere persoon door al zijn metgezellen en dus ook door haar vader en moeder, met zoveel liefde en eerbied behandeld werd.

Wat haar huwelijk betreft, overleverde zij dat ze kort voordat ze haar ouderlijk huis verliet weg was geglipt naar de binnenplaats om daar met een vriendinnetje te spelen: “Ik speelde op de wip en mijn lange wapperende haren waren in de war geraakt,” vertelde zij, “toen kwamen ze en namen me mee om mij klaar te maken. “Ze staken haar in een trouwjurk gemaakt van een fijne roodgestreepte stof uit Bahrain en toen nam haar moeder haar mee naar hun pasgebouwde huis waar enkele vrouwen van de Ansaar reeds buiten voor de deur wachten. Ze groetten haar met de woorden: “Voor het goede en voor het geluk. Moge alles goed gaan.” Toen, in de aanwezigheid van de glimlachende Profeet vzmh, werd hen een kom melk gebracht. De Profeet vzmh dronk ervan en bood het Aïsha aan. Ze wees het verlegen af maar toen hij aandrong, dronk ze ervan en daarna bood hij het haar zus Asma aan die naast haar zat. Ook de anderen dronken van de melk en dat was alles wat hun simpele en plechtige gelegenheid als bruiloft betrof. Er was geen huwelijksfeest. Haar huwelijk met de Profeet vzmh veranderde haar speelsheid niet. Haar jonge vriendinnetjes kwamen haar regelmatig bezoeken in haar woonruimte. “Ik speelde dan met mijn poppen,” vertelde zij, “samen met mijn vriendinnetjes en als de Profeet vzmh binnenkwam, glipten ze aan de andere kant het huis uit en dan ging hij achter hen aan om ze naar mij terug te brengen omdat hij het leuk voor mij vond als ze er waren.”

Soms zei hij: “Blijf waar jullie zijn.” Nog voordat ze konden vertrekken deed hij mee met hun spel. Aïsha zei: “Op een dag kwam de Profeet vzmh terwijl ik speelde met mijn poppen en hij vroeg: ‘O Aïsha, welk spel speel jij?”, ‘Het zijn Soeleiman’s paarden,’ antwoordde ik hem en hij lachte. Soms kwam hij binnen en schermde hij zich af met zijn gewaad zodat hij Aïsha en haar vriendinnen niet zou storen. Aïsha’s jonge leven in Medinah kende ook zijn serieuzere en bezorgde tijden. Eens verbleven er twee metgezellen bij haar vader en die werden ziek door een ernstige koorts die wel vaker in sommige seizoenen in Medinah voorkwam. Op een morgen bezocht Aïsha hem en werd teleurgesteld toen ze de drie mannen volledig zwak en uitgeput in huis aantrof. Ze vroeg haar vader hoe het met hem ging hij antwoordde haar met een vers maar ze begreep niet wat hij bedoelde. Ook de twee andere mannen antwoordden haar op gelijke manier in dichtende woorden wat op haar overkwam als onbegrijpelijk gebrabbel. Ze maakte zich grote zorgen en keerde huiswaarts naar de profeet vzmh en zei: “Ze ijlen alsof ze gek zijn, door de koorts.” De Profeet vzmh vroeg naar wat ze tegen haar hadden gezegd en hij was enigszins gerustgesteld door de antwoorden van de mannen die zij bijna woord voor woord herhaalde en die wel degelijk een betekenis hadden, ondanks dat zij ze niet begrepen had. Deze gebeurtenis toonde de grote kracht van haar geheugen aan, die gedurende volgende jaren vele van de onschatbare uitspraken en gezegden van de Profeet vzmh bewaarde. Het was duidelijk dat Aïsha van alle vrouwen van de profeet vzmh de meest geliefde was. Van tijd tot tijd vroeg één van zijn metgezellen hem: “O Boodschapper van Allah, van wie houdt u het allermeest op heel deze wereld?”. Hij gaf niet altijd hetzelfde antwoord op deze vraag daar hij liefde had voor vele: voor zijn dochters en hun kinderen, voor Aboe Bakr, Ali, Zaid en diens zoon Oesama. Maar van zijn vrouwen noemde hij in deze context alleen maar de naam van Aïsha. Zij hield ook veel van hem en zocht vaak een geruststelling van hem en zijn liefde voor haar. Eens vroeg zij hem: “Hoe is jouw liefde voor mij?” “Als een knoop in een touw,” antwoordde hij dan, bedoelende dat het sterk en zeker was. En regelmatig vroeg zij hem: “Hoe is het met de knoop?” En dan antwoordde hij: “Ala haaliha (in dezelfde staat).” In haar liefde voor hem kon zij ook jaloers zijn en ze kon de gedachte dat de Profeet vzmh zijn aandacht volgens haar teveel aan anderen gaf niet uitstaan. Ze vroeg hem: “O Boodschapper van Allah, vertel mij over jezelf. Als je in een dal zou staan tussen twee hellingen waarvan er op een één nog niet is gegraasd en op de andere wel is gegraasd, waarop zou je dan je kudde laten grazen?” “Op de helling waarop nog niet gegraasd is,” antwoordde de Profeet vzmh. “Zo ben ik ook, niet als al jouw andere vrouwen,” zei zij daarop, “want zij hadden allen al een echtgenoot voor jou, behalve ikzelf.” Dan lachte de Profeet vzmh en zei niets. Later vertelde Aïsha over haar jaloezie: “Ik was op niemand zo jaloers als op Khadija, omdat hij zich haar constant herinnerde en omdat Allah vzmh hem had bevolen haar het goede nieuws te vertellen dat zij een paleis van edelstenen in het Paradijs zou krijgen. En altijd wanneer hij een schaap slachtte, zond hij een evenredig deel ervan aan haar beste vriendinnen. Vaak zei ik tegen hem: “Het lijkt wel of er nooit een andere vrouw op aarde heeft bestaan dan Khadija.” Op een keer klaagde Aïsha en vroeg ze waarom hij met zoveel eerbied over ‘een oude Qoeraisjvrouw sprak. Deze woorden deden de Profeet vzmh pijn en hij zei: “Zij was de vrouw die in mij geloofde toen anderen mij afwezen. Wanneer de mensen zeiden dat ik een leugenaar was, bevestigde zij dat ik de waarheid sprak. Toen ik door alles en iedereen in de steek werd gelaten, gaf zij haar rijkdom uit om de last van mijn verdriet te verlichten…”

Ondanks haar jaloerse gevoelens die toch niet van vernielende kracht waren, was Aïsha werkelijk een edelmoedig en geduldig persoon. Ze onderging samen met de rest van zijn gezinnen voor lange tijd armoede en honger. Eindeloos lange dagen werd er geen enkel vuur aangemaakt om te koken of ook maar om brood te bakken in de schaars gemeubileerde woning van de Profeet vzmh, en leefden ze enkel van dadels en water. Hun armoede pijnigde haar niet noch voelde zij zich erdoor vernederd, en wanneer er wel voldoende was, verpestte dit haar levensstijl niet. Eens bleef de Profeet vzmh een maandlang weg van zijn vrouwen omdat zij hem verdriet hadden aangedaan door hem te vragen om dingen waarmee hij niet in staat was om hen te voorzien. Dit was na de slag om Khaibar waarna er een vermeerdering van welvaart hun behoeften voor giften vergrootte. Terugkerend van zijn aan zichzelf opgelegde afzondering ging hij eerst naar Aïsha’s woning. Ze was verrukt om hem weer te zien, maar hij vertelde haar dat hij een openbaring had ontvangen die hem oplegde haar voor een keuze te stellen. Toen reciteerde hij het vers: “O Profeet! Zeg tegen uw vrouwen, indien jullie het leven dezer wereld en zijn versieringen verlangen, kom dan zal ik u deze geven en zal ik jullie vrij laten. Maar indien jullie Allah en Zijn Boodschapper en het verblijf in het Hiernamaals verkiezen dan heeft Allah een onmetelijke beloning klaarliggen voor degenen die het goede doen.”

Aïsha’s antwoord was: “Waarlijk, ik verkies Allah en Zijn Boodschapper en de beloning in het Hiernamaals,” en haar antwoord werd gevolgd door al zijn andere vrouwen.

Ze bleef bij haar keuze tijdens haar leven met de Profeet vzmh evenals erna. Later, toen de moslims werden begunstigd met grote rijkdommen werd haar een gift gegeven van honderdduizend dirhams. Ze was aan het vasten op dat moment dat zij het bedrag ontving en ze gaf het gehele bedrag uit aan de armen en behoeftige, ook al had ze zelf geen enkele provisie in huis. Kort erna zei een vrouwelijke bediende haar: “Kunt u geen vlees ter waarde van één dirham kopen om uw vasten mee te breken?” “Als ik hieraan gedacht had zou ik dat zeker hebben gedaan,” antwoordde Aïsha. De genegenheid die de Profeet vzmh voor Aïsha voelde, bleef zijn gehele leven in tact. Tijdens zijn laatste ziektedagen trok hij zich terug in de woonruimte van Aïsha op het aandringen van zijn andere vrouwen. Lange tijd lag hij met zijn hoofd rustende in haar schoot of op haar borst. Het was Aïsha die de miswaak van haar broer pakte, erop kauwde om hem zacht te maken en het aan de Profeet vzmh gaf. Ondanks zijn zwakte reinigde hij zijn tanden er krachtig mee. Niet lang daarna verloor hij het bewustzijn en Aïsha dacht dat het de eerste symptomen waren van zijn dood, maar na een uur opende hij opnieuw zijn ogen. Aïsha is degene dankzij wie de stervensmomenten van de meest geëerde van Allah’s schepping bewaard zijn gebleven, Mohammed vzmh, Zijn geliefde profeet, moge Allah vzmh Zijn beste zegeningen op hem laten neerdalen. Toen hij zijn ogen weer opende, herinnerde Aïsha de woorden die hij eerder tegen haar had gesproken: “Geen profeet zal sterven tot hij zijn plaats in het Paradijs heeft kunnen aanschouwen en hij voor de keuze is gesteld te blijven leven of te sterven.” “Nu zal hij niet meer voor ons kiezen,” zei zij tegen zichzelf. Daarna hoorde zij hem mompelen: “Bij de hoogste gemeenschap in het Paradijs, met degenen op wie Allah Zijn gunsten heeft geschonken, de profeten, de martelaren en de rechtschapenen…”

En opnieuw hoorde ze hem mompelen: “O Heer, met de hoogste gemeenschap,” en dit waren de laatste woorden die zij hem hoorde uitspreken. Geleidelijk aan voelde zij zijn hoofd op haar borst zwaarder worden totdat de anderen in de ruimte begonnen te treuren, en Aïsha legde zijn hoofd op een kussen en treurde met hen mee. Op de vloer van Aïsha’s kamer naast de bank waar hij lag, werd er een graf voor hem gegraven waarin hij werd begraven, de Zegel der profeten, temidden van verbijstering en groot verdriet.

Aïsha leefde nog ongeveer vijftig jaar na de dood van de Profeet vzmh nadat ze tien jaar zijn vrouw was geweest. Het meest van haar tijd bracht zij door in het leren en het opdoen van kennis van de twee belangrijkste bronnen van Allah’s leiding de Qoer-aan en de Soennah van Zijn profeet. Aïsha was één van zijn drie vrouwen (de andere waren Hafsah en Oem Salamah) die de gehele openbaring uit hun hoofd leerden. Net zoals Hafsah had zij in haar eigen schrift de Qoer-aan opgeschreven na de dood van de Profeet vzmh.

Wat de ahadith (overleveringen) van de Profeet vzmh betreft, is Aïsha één van de vier personen (de anderen zijn Aboe Hoerairah, Abdoellah ibn ‘Oemar en Anas ibn Malik) die meer dan tweeduizend uitspraken van de Profeet vzmh hebben overgeleverd. Vele van deze houden de meeste vertrouwelijke aspecten van zijn persoonlijke gedrag in, die iemand alleen maar zou kunnen weten als men in dezelfde positie zat als Aïsha. Het belangrijkste van de kennis van haar ahadith is doorgegeven op papier door minstens drie personen waaronder haar neef Urwah, die later één van de grootste geleerden werd van de generatie na de metgezellen. Veel van de geleerde metgezellen van de Profeet vzmh en hun volgelingen haalden hun voordeel uit de kennis die Aïsha heeft overgebracht. Aboe Moesa al Ash-‘arie zei eens: “Als wij, de metgezellen van de Boodschapper van Allah vzmh het niet eens waren over een bepaalde zaak dan vroegen we het aan Aïsha.” Haar neef Urwah beweerde dat ze niet alleen bedreven was in zaken betreffende fiqh maar tevens in zaken als medicijnen (tibb) en in dichten. Vele van de oudere metgezellen van de Profeet vzmh vroegen haar om advies om vragen betreffende erfrecht die een dergelijke hoge vaardigheid in wiskunde vereisten. Geleerden beschouwen haar als één van de eerste foeqaha van de islam samen met andere personen als ‘Oemar ibn al Khathab, Ali en Abdoellah ibn Abbas. Er is overgeleverd dat de Profeet vzmh doelend op haar veelomvattende kennis van de islam heeft gezegd: “Leer een deel van je religie (dien) van deze roodgekleurde dame.” ‘Hoemayra’ betekend ‘roodgekleurd’ en was een bijnaam van Aïsha die de Profeet vzmh haar had gegeven. Aïsha bezat niet alleen kennis maar nam ook actief deel aan omscholing en sociale verbetering. Als een lerares had ze een duidelijke spraak en overredingsvermogen en de kracht van haar bewoordingen werd al eerder in voortreffelijke woorden beschreven door al Ahnaf, die zei: “Ik heb tot nu toe toespraken gehoord van Aboe Bakr en van ‘Oemar, van Oethman en Ali en de Khulafa, maar nooit eerder heb ik overtuigendere en mooiere woorden gehoord dan uit de mond van Aïsha.”

Mannen en vrouwen kwamen van heinde en ver om hun voordeel te doen met haar kennis. Er is gezegd dat het aantal vrouwen groter was dan het aantal mannen. Naast het beantwoorden van verzoeken en vragen nam ze jongens en meisjes, waaronder sommige wezen, onder haar zorg en trainde hen onder haar eigen toezicht en leiding. Dit deed zij er nog eens bij, naast haar eigen familieleden die ook scholing van haar kregen. Zo werd haar huis dus een school en een onderwijsinstituut. Enkele van haar studenten waren voortreffelijk. Al eerder noemden we haar neef Urwah als een uitgesproken overleveraar van de ahadith. Onder haar vrouwelijke studenten valt de naam Oemrah bin Abder Rahman. Zij wordt door geleerden beschouwd als één van de betrouwbaarste vertelsters van de ahadith en ze zou voor Aïsha als een secretaresse hebben gefungeerd door het ontvangen en beantwoorden van brieven aan haar. Het voorbeeld in het verstrekken van scholing van Aïsha en met name scholing aan moslimvrouwen in de wetten en in het onderwijzen van de islam is een noodzakelijkheid die gevolgd dient te worden. Na Khadija al Kubra (de Grote) en Fathimah az Zahra (de schitterende) wordt Aïsha As-Siddieqa (de Waarheidslievende) beschouwd als de beste vrouwen van de islam. Omwille van de kracht van haar persoonlijkheid. Ze was een leider op elk gebied, in kennis, in de maatschappij, in politiek en in oorlog. Vaak betreurde ze haar betrekkingen op het gebeide van oorlogen maar ze leefde lang genoeg om haar positie als meest gerespecteerde en geëerde vrouw van haar tijd te herkrijgen. Ze overleed in het jaar 58 na de hidjrah in de maand Ramadan en werd, volgens haar eigen instructies, begraven in de ‘Djennat al Baqi’ in de Lichtstad naast andere metgezellen van de Profeet vzmh.

Bron: Boek Sahaba de metgezellen van de Profeet,
Auteur: Abdulwahid Hamid
Uitgeverij: Noer