Al Aqsa moskee

De Qur’aan benadrukt op vele plaatsen de gezegendheid van Bayt al-Maqdis en haar moskee.

Allah zegt:

Geprezen zij Hij die Zijn dienaar bij nacht een reis liet maken van de heilige moskee (al-masjid al-haraam) naar de verste moskee (al-masjid al-aqsa) waarvan Wij de omgeving gezegend hebben [al-Israa’, 1]

En Wij redden hem en Loet naar het land dat Wij gezegend hebben voor de werelden. [al-Anbiyaa’, 71]

En Wij lieten het volk dat onderdrukt was geweest het oosten en het westen beërven van het land dat Wij gezegend hadden [al- a’raaf, 137]

En in het verhaal van Sulaiman zegt Allah:

En aan Sulaiman [onderwierpen Wij] de wind bij storm zodat die zich op zijn bevel naar het land spoedt dat Wij gezegend hebben [al-anbiyaa’, 81]

En Allah zegt de volgende woorden van Musa:

Mijn volk! Gaat het heilige land binnen dat Allah jullie voorgeschreven heeft [al-Maa’ida, 21]

 

De Qur’aan beschrijft het ook als een vruchtbaar land, met de beste planten en zuiver water.

En wij hebben de zoon van Maryam en zijn moeder tot een teken gemaakt en Wij gaven hun een onderkomen op een heuvel met een stevige bodem en bronwater [al-Mu’minun, 50]

Al-Dahhaak en Qataada zeiden hierover dat Bayt al-Maqdis hier bedoeld is.

 

En over de aya “En wie zijn er zondiger dan zij die verhinderen dat in de masaajid van Allah zijn naam wordt vermeld en die proberen ze te verwoesten” [al-Baqara, 114] hebben vele exegeten (mufassirien) gezegd dat de masjid van al-Quds bedoeld is.

 

Hetzelfde geldt voor de aya “En wanneer de aanzegging van de tweede maal uitkomt, dan is het om jullie te kwellen en de moskee binnen te dringen zoals zij de eerste maal zijn binnengedrongen en om wat zij in hun macht krijgen geheel te vernietigen” [al-Israa’, 7]

De exegeten zijn het erover eens dat hier al-Masjid al-Aqsa bedoeld wordt.

 

Al-Masjid al-Aqsa is de tweede moskee die op aarde gebouwd is, 40 jaar na al-Masjid al-Haraam, zoals overgeleverd is in een hadith.

Bayt al-Maqdis zal niet betreden worden door de Dajjaal, zoals ook in een hadith te vinden is.

De gebeden die men daar verricht, hebben een extra zwaar gewicht.

Zo heeft de Profeet (sas), toen hem gevraagd werd te vertellen over Bayt al-Maqdis: ‘Zij is de plaats van de samenkomst en de verspreiding. Gaat er naar toe en bidt erin. Een gebed daar is zoals duizend gebeden buiten haar.’

 

‘Het gebed in al-Masjid al-Haraam staat gelijk aan 100.000 gebeden. Het gebed in mijn Masjid staat gelijk aan 1000 gebeden, en het gebed in Bayt al-Maqdis staat gelijk aan 500 gebeden.’

 

De kwestie van al-Quds is een zaak van alle moslims, vanwege deze teksten uit Qur’aan en soenna. Iedere moslim heeft een recht over dit gezegende stuk land.

 

Allah heeft alle Profeten, en die van Banu Isra‘il in het bijzonder, verzameld en de volgende dialoog gevoerd:

En toen Allah een overeenkomst aanging met de Profeten: ‘Wat voor boek en wijsheid ik jullie ook geef, als er daarna een Profeet komt die bevestigt wat jullie hebben, gelooft dan in hem en helpt hem’. Hij zei: ‘Stemmen jullie ermee in en nemen jullie Mijn verbintenis daartoe aan?’ Zij zeiden: ‘Wij stemmen ermee in.’ Hij zei: ‘Getuigt dan en Ik behoor met jullie tot hen die getuigen.’ [Al ‘Imraan, 81]

 

Al-Quds was de qibla van deze Profeten, die allemaal getuigden dat de islam hun religie was, en over wie Allah gezegd heeft: ‘Zij zijn het die Allah op het goed pad geleid heeft; volg dus hun leidraad’ [al-An’aam, 90]

 

Ook de Profeet (sas) nam dit eerst als zijn qibla, terwijl de ka’ba voor hem was. Hij bad echter pas naar de ka’ba toen Allah hem dat expliciet opdroeg:

Wij zien wel dat jouw gezicht de hemel rond zoekt. Dus zullen Wij je tot een gebedsrichting wenden die je bevalt. Wend dus je aangezicht in de richting van al-Masjid al-Haraam. [al-Baqara, 144]

 

Dat het de eerste qibla is, geeft aan wat voor plek het in moet nemen bij de moslims en waarom het onze bescherming verdient tegen zondigheid en viezigheid, en waarom het in handen van moslims moet zijn zodat het boek van Allah en het geloof in hem er voor altijd vertegenwoordigd zal zijn.

 

De fath (opening voor de islam) van al-Quds is al in de begintijd van de islam met hulp van Allah gerealiseerd. Men heeft er gebeden, het goede geboden en het slechte verboden. Vervolgens is de islam stevig geworden over de gehele wereld, en dat is het nog steedsalhamdulillah.

 

Nu is al-Quds bezet, maar Allah belooft in de Qur’aan dat dit ook opgeheven zal worden.

En wanneer de belofte van de eerste van beide uitkomt, dan zenden Wij tot jullie dienaren van ons, mensen die hevig geweld uitoefenen. Zij dringen dan in de woningen door. Het is een belofte die wordt uitgevoerd.

Dan geven Wij jullie weer de overhand over hen en versterken Wij jullie met bezittingen en zonen en maken jullie tot een grotere troepenmacht. [al-Israa’, 5-6]

 

De Qur’aan vermeldt ook dat Allah de Profeet in een bijzondere nacht van al-Masjid al-Haraam naar al-Masjid al-Aqsa bracht. Daar zag hij Ibrahim, Musa en ‘Isa in een bijeenkomst van Profeten, die hij in gebed voorging. Vervolgens maakte hij de hemelreis en toen hij terugkwam in Mekka waren er mensen die hem geloofden en mensen die hem loochenden. Enkelen van hen gingen naar Abu Bakr en berichtten hem hierover. Abu Bakr’s antwoord was enkel dat als de Profeet dit gezegd heeft, dat het dan waar is. Zo kwam hij aan zijn bijnaam al-Siddieq.

 

Toen men de Profeet vroeg naar de reis, wist hij een exacte beschrijving te geven van al-Quds, waardoor het duidelijk werd dat hij niet loog.

 

Hij vertelde vervolgens het volgende: ‘Vervolgens ging ik de masjid binnen en bad daarin tweerak’aat. Vervolgens ging ik naar buiten en kwam Jibriel naar mij toe met een kom wijn, een kom melk en een kom water. Ik koos de melk. Jibriel zei toen: “Jij hebt de fitrah gekozen.”’

 

Daarna bad hij als imam voor alle Profeten in al-Masjid al-Aqsa. Zo werd bevestigd dat hij de imam van de Profeten was, de zegel op de boodschappen van de Hemel en dat zijn boodschap definitief was.

 

Dat dit alles in al-Quds gebeurd is, bevestigt dat moslims over de hele wereld al-Quds in hun hart dienen te sluiten en zich haar lot aan dienen te trekken.