De behandeling van vrouwen in de Islam

 

 

De behandeling van vrouwen in de Islaam

De behandeling van vrouwen in de islaam

Vertaald door Dar al-Tarjama

We ontvangen vele vragen over de behandeling van vrouwen in de islaam in het algemeen en de behandeling van vrouwen door moslims in het bijzonder. Het volgende zou wat meer licht moeten werpen op dit belangrijke onderwerp.

Vraag:

Ik heb een vraag over de behandeling van vrouwen in de islaam. Kun je vertellen waarom [in de meeste vertalingen/interpretaties van] de Qoer’aan de mannen zegt om ‘hen te slaan’ (VBQ[1] 4:34)?

Antwoord:

Ten eerste, weet dat wij als moslims nooit ergens over mogen liegen, met name onze religie.

Ten tweede, we hebben de oorspronkelijke tekst van de Qoer’aan en de bewaarde leringen van Profeet Mohammed (vzzmh2]). Dit stelt ons in staat om te verifiëren wat hij precies gezegd heeft, wat het doel ervan was en wat hij als zijnde de islaam onderwees.

Ten derde wil ik mezelf en iedereen die dit leest eraan herinneren dat niet alle vragen daadwerkelijk een vraag zijn. Sommige omvatten een verklaring of gevolgtrekking die wel of niet waar is.

Als laatste, het is belangrijk om in gedachten te houden dat elke keer dat we iets in antwoorden ontdekken dat beter onderlegd is dan wat bekend is, we onze mening zouden moeten veranderen en de waarheid geloven, en het superieure boven het ondergeschikte verkiezen. Met andere woorden, als we ondervinden dat het antwoord op deze vraag ons een beter inzicht biedt in het begrijpen van de levenswijze in deze wereld en het volgende leven, ons geschonken door God de Almachtige, zouden we de logische beslissing moeten nemen om Hem te aanbidden volgens Zijn richtlijnen.

Na dit gezegd te hebben, laten we het genoemde vers in de oorspronkelijk taal (het Arabisch) bekijken, gevolgd door een vertaling van de betekenis in het Nederlands:

“De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat God de een boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (om de vrouwen te voorzien). De oprechte vrouwen zijn God gehoorzaam en zij waken over het verborgene, zoals God ook waakt. En wat betreft de (echtgenotes) die afkerig zijn: overtuig hen, negeer hen (in bed) en heb gemeenschap als zij daartoe bereid zijn. Indien zij zich voor jullie openstellen, zoek dan geen voorwendsel om hen lastig te vallen. Voorwaar, God is Verheven, Groots.”

De betekenis van de woorden

Fa’izoewahdjoeroe en idraboe betekent hier ‘overtuig hen’, ‘negeer hen (in bed)’ en ‘heb gemeenschap’. Zie Raghibs Lisaan al-Arab en Zamachsjari. Raghib geeft in zijn Al-Moefridat fi ghaarib al-Qoer’aan de betekenis van deze woorden met een speciale verwijzing naar dit vers. Fa’izoe zou betekenen: ‘overredend tegen hen spreken zodat hun harten smelten’. (Zie ook vers 63 van hetzelfde hoofdstuk waar het op dezelfde manier wordt gebruikt.)

Hadjara – wahdjaroe (raak hen niet aan)

Hadjara zou betekenen ‘het ene lichaam van het andere scheiden’, wat aangeeft dat het een metafoor is voor het niet aanraken of misbruiken.

Zamchsjari is explicieter in zijn boek Al-Kasjaaf: ‘kom niet onder hun lakens’.

Daraba – het hebben van gemeenschap (niet: ‘slaan’!)

Raghib stelt dat daraba een metafoor is voor het hebben van gemeenschap, en haalt het volgende gezegde aan: darab al-fahl an-naqa (de kameel heeft de kamelin gedekt). Dit wordt ook geciteerd in Lisaan al-Arab. Het woord kan hier niet de betekenis hebben ‘sla (hen)’, dit standpunt wordt versterkt door verschillende authentieke overleveringen van de Profeet (vzzmh), inclusief al-Boechari en Moslim.

“Kan iemand van jullie zijn vrouw slaan als een slaaf, en vervolgens ’s avonds met haar in bed liggen?” Er zijn nog meer dergelijke overleveringen door aboe-Dawoed, Nasa’i, ibn-Madja, Ahmed ibn-Hanbal en anderen. Hij verbood het slaan van vrouwen door te zeggen:“Sla nooit Gods dienaressen.”

Bron: Al-Quran: a contemporary translation by Ahmed Ali, Princeton University Press, 1988; pp78-79

In het verleden hebben sommige vertalers van dit vers het woord ‘daraba’ onjuist vertaald met‘slaan’. Dit is echter niet het standpunt van alle geleerden, zoals opgemaakt kan worden uit de uitleg van Raghib en Zamachsjari.

Een online vertaling van het vers:

“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijs haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtig haar. Als zij jullie dan daarna gehoorzamen, zoek geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”

Je kunt hieruit afleiden dat sommige vertalingen de geest van de betekenis niet op de gepaste wijze voorstellen. Daarom kan de vertaling niet worden beschouwd als een weergave van wat God de Almachtige heeft bedoeld.

Nu begrijpen we dat God de Almachtige de mannen heeft geboden de vrouwen te voorzien en hen toe te staan hun eigendommen, erfenis en inkomen te behouden, zonder dat hen om steun of voorziening wordt gevraagd. Als ze zich schuldig maakt aan onzedelijkheid, dan wordt er gezegd dat de echtgenoot haar eerst dient te vermanen zodat zij ermee ophoudt. Mocht zij het echter voortzetten, dan zou hij een bepaalde periode lang het bed niet met haar moeten delen. Als zij berouw toont dan kan hij het bed weer met haar delen.

Dr. Jamal Badawi (St. Mary’s University in Nova Scotia) is van mening dat deze drie fases noodzakelijke stappen zijn die aan een scheiding voorafgaan. In plaats van dat een man drie keer ‘ik scheid van je’ zegt, zou hij deze procedure moeten volgen in plaats van haastig een onjuiste beslissing te nemen en Allah3] teleur te stellen. De eerste stap zou een goed gesprek met haar moeten zijn en als ze haar onplezierige gedrag voortzet zou hij voor een bepaalde periode het bed moeten verlaten (geen gemeenschap met haar hebben). De laatste stap zou een ‘tik’ op haar arm zijn met een siwaak (een stukje van een twijgje dat gebruikt werd om de tanden mee te reinigen) of iets van dezelfde grootte/gewicht, wat aangeeft dat het de laatste druppel is en dat als zij haar gedrag voortzet, hij van haar zou kunnen scheiden.

Naast de verschillende meningen en standpunten, is er geen toestemming gegeven in deQoer’aan of de soenna (het voorbeeld dat door Profeet Mohammed werd gesteld) om een ander persoon te slaan.

En Allah is Alwetend over de betekenis.

Verzameling door Yusuf Estes

 


[1]   Vertaling van de Betekenis van de Qoer’aan. Dit is een vertaling van wat er tot nu toe begrepen is van het gestelde Qoer’aanvers. Het lezen van de vertaalde interpretatie van deQoer’aan kan op geen enkele manier het lezen in de Arabische taal vervangen, de taal waarin het geopenbaard is.

[2]   Vrede en zegeningen van Allah zij met hem (sall’ Allahoe alaihi wa sallam).

[3]   Het woord ‘Allah’ is de Arabische term voor God. Hoewel het woord vaak aan de islaam toegeschreven wordt, wordt het niet alleen door moslims gebruikt: Arabische christenen en joden gebruiken dit woord om naar de Enige God te verwijzen. Het Arabische woord geeft iets nauwkeuriger dan de Nederlandse term uitdrukking aan de unieke eigenschappen van de Enige God. Het Arabische woord ‘Allah’ heeft geen meervoudsvorm, de Nederlandse term heeft dat wel. Het woord ‘Allah’ heeft ook geen connotatie wat betreft het geslacht. Allah is de God die door alle profeten aanbeden werd, van Adam tot Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed.