De eigenschappen van de vrouw die men dient te huwen

De eigenschappen van de vrouw die men dient te huwen

Door de nobele Shaykh

  Al-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien  moge Allah hem genadig zijn

 

Het huwelijk is bedoeld voor het genot en voor het vormen van een vroom gezin en een gezonde en veilige samenleving.

Zodoende is de vrouw die gehuwd dient te worden, die vrouw bij wie deze twee doeleinden worden verwezenlijkt: dat is de vrouw die gekenmerkt wordt door de uiterlijke en innerlijke schoonheid.

De uiterlijke schoonheid is de volmaaktheid van het uiterlijk. Wanneer de vrouw een mooie gedaante heeft en een aantrekkelijke manier van spreken, verheugt het oog zich met het kijken naar haar en luistert het oor aandachtig naar haar manier van spreken. Daarop opent het hart zich voor haar, de borst verruimt zich voor haar, de ziel vindt rust bij haar en de Woorden van Allah worden verwezenlijkt:

En onder Zijn tekenen is dat Hij voor jullie uit jullie zelf echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid.

[ Soerah ar-Roem 30:21 ]

 

De innerlijke schoonheid is de volmaaktheid van de religie en het karakter. Hoe religieuzer de vrouw is en hoe volmaakter haar karakter, des te geliefder ze is voor de ziel en des te geslaagder is het huwelijk.

De religieuze vrouw houdt zich dan ook aan de wetten van Allah en respecteert de rechten van haar echtgenoot, de slaapkamer, zijn kinderen en zijn bezit. Zij steunt hem in het gehoorzamen van Allah – Verheven is Hij. Wanneer hij vergeet, herinnert zij hem. Wanneer het hem tegenzit, stimuleert zij hem. Wanneer hij kwaad wordt, stelt zij hem tevreden.

De welgemanierde vrouw toont haar genegenheid aan haar echtgenoot en respecteert hem. Zij laat niet datgene waarvan hij wil dat zij het verricht, noch verricht zij datgene waarvan hij wil dat zij het laat.

De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – werd gevraagd welke de beste der vrouwen is. Hij antwoordde:

 “Diegene die hem verheugt wanneer hij (naar haar) kijkt, hem gehoorzaamt wanneer hij (haar iets) beveelt en hem in zichzelf noch in zijn bezit achterlaat met hetgeen hij haat.”(1)

Ook zei hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

 “Huw de liefdevolle en vruchtbare (vrouwen), want voorwaar, ik zal met de Profeten wedijveren over het aantal volgelingen.”

Of hij zei:

 “…met de volkeren…”(2)

 

Als men dus een vrouw kan verkrijgen die de uiterlijke en innerlijke schoonheid bezit, dan is dit de volmaaktheid en het geluk – met de gunst van Allah.

Bron: Az-Zawaadj (Het Huwelijk)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki


(1) Overgeleverd door Ahmad (2/251) en an-Nasaa-ie (3231). Al-Albaanie verklaarde hem hasan sahieh (goed/authentiek).

 

(2) Overgeleverd door Aboe Daawoed (2050) en an-Nasaa-ie (3227. Al-Albaanie verklaarde hem hasan sahieh (goed/authentiek).