De koran lezen tijdens ramadaan

De koran lezen tijdens de ramadan

 

Abu Umaamah (radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa

salaam) zei: “Reciteer de Qur’aan want op de Dag des Oordeels zal het verschijnen als

een bemiddelaar voor zijn Ashaab (degenen die het lazen, memoriseerden en

uitvoerden).” [1]

 

Deze hadith wijst op de deugdzaamheden van het reciteren van de Qur’aan, de grootheid van

de beloning ervoor en dat het op de Dag des Oordeels zal bemiddelen voor zijn houders voor

hun toelating tot het Paradijs.

 

An-Nawaas Ibn Sama’aan (radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd: “Ik hoorde de

Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zeggen: ‘De Qur’aan zal op de

Dag des Oordeels naar voren gebracht worden, evenals de mensen die er naar

handelden. Surat-ul-Baqarah en Aali ‘Imraan zullen hen dan benaderen.’ De

Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) vergeleek hen met drie

voorbeelden die ik achteraf niet ben vergeten. Hij zei: ‘Alsof zij twee wolken of twee

donkere zwarte luifels waren met licht tussen hen in of als twee zwermen vogels die hun

vleugels strekken in de lucht, pleitend voor degene die hen gereciteerd heeft.’” [2]

 

‘Abdullah ibn ‘Amr (radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah

(sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Het vasten en de Qur’aan zullen op de Dag des

Oordeels bemiddelen voor de dienaar. Het vasten zal zeggen: ‘Mijn Heer, ik weerhield

hem van eten en drinken, dus sta mij toe om voor hem te bemiddelen.’ En de Qur’aan

zal zeggen: ‘Ik weerhield hem ’s nachts van slapen, dus sta mij toe om voor hem te

bemiddelen.’ Dus zullen zij toestemming krijgen om te bemiddelen.’” [3]

 

Daarom is het essentieel voor degene die vast om tijdens deze gezegende dagen en eervolle

nachten veel Qur’aan te reciteren. Want waarlijk, op deze dagen is er een speciale deugd voor

de overvloed van recitatie, die niet in enige andere maand gevonden kan worden. Hij zou

moeten profiteren van de verhevenheid van de tijd van deze maand waarin Allah de Qur’aan

geopenbaard heeft.

 

Er is een speciale verdienste voor het reciteren van de Qur’aan in de nachten van de Ramadan.

Want waarlijk, de nachten brengen een einde aan de drukke dagelijkse zaken, het

enthousiasme wordt opgewekt en het hart en de tong stellen zich in op overdenken. En Allah

is Degene bij Wie we hulp zoeken.

 

Het is overgeleverd dat Djibriel elke nacht van de Ramadan samenkwam met de Profeet

(sallAllahu ‘alayhi wa salaam) en dan bestudeerden zij samen de Qur’aan. [4] Als dhikr (het

gedenken van Allah) beter was geweest dan de Qur’aan of gelijkwaardig (op deze nachten),

dan zouden ze dat al die tijd gedaan hebben of op bepaalde tijden naast het voortdurend

samenkomen voor deze gelegenheid.

 

De hadith illustreert dus de prioriteit van het bestuderen van de Qur’aan tijdens de Ramadan

en het samenkomen voor die gelegenheid, en dat men zich richt tot iemand die

vooraanstaander is in de memorisatie ervan.

 

De voorgangers van deze ummah reciteerden de Qur’aan voortdurend tijdens de Ramadan. En

wanneer ze aan het vasten waren, zaten ze in de masaadjid (moskeeën) en zeiden: “We zullen

ons vasten bewaken en niemand belasteren.”

Ze reciteerden de Qur’aan in hun gebed en daarbuiten. ‘Uthmaan (radiAllahu ‘anhu) voltooide

de recitatie van de (gehele) Qur’aan één keer per dag. En een aantal van de Salaf voltooide het

elke drie nachten tijdens hun qiyaam in de Ramadan. Sommigen van hen deden het elke zeven

dagen en sommigen elke tien dagen.

 

Ash-Shaafi’i voltooide de Qur’aan zestig keer tijdens de Ramadan, terwijl hij het buiten het

gebed reciteerde. Al-Aswas reciteerde elke twee nachten van de Ramadan de gehele Qur’aan.

Qataadah voltooide de Qur’aan altijd elke zeven dagen. Hij deed het elke drie dagen in de

Ramadan en tijdens de laatste tien dagen deed hij het elke nacht. Hun verslagen daarover zijn

bekend.

 

Al-Haafidh Ibn Rajab (rahimahullah) heeft gezegd: “Het verbod op het reciteren van de

Qur’aan in minder dan drie dagen (zoals vermeld in een hadith) is slechts vermeld met

betrekking tot het verrichten hiervan op een normale basis. Wat de specifieke tijden betreft die

deugdzaam zijn, zoals de maand Ramadan en met name de nachten waarin de nacht van Al-

Qadr gezocht wordt, of deugdzame plaatsen zoals Mekka voor degene die er binnengaat

zonder er te wonen; dan is het aanbevolen om de Qur’aan op deze tijden en plaatsen vaak te

reciteren, strevend naar de verdiensten die verbonden zijn met die tijd en plaats. Dit is de

mening van Ahmad, Abu Ishaaq en andere geleerden. En de handelingen van anderen wijzen

daar ook op, zoals eerder vermeld is.” [5]

 

De persoon die de Qur’aan reciteert, moet de juiste etiquette van recitatie in acht nemen. Een

aantal daarvan is: Hij maakt zijn intentie oprecht voor Allah, hij reciteert het terwijl hij in

staat van reinheid is, hij gebruikt de siwaak en hij reciteert het terwijl hij nadenkt over de

betekenis en volledige bewustzijn in acht neemt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

 

“(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen

zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.” [Sad 38:29]

 

Tot de etiquette van de recitatie behoort ook dat men niet stopt met reciteren om met iemand

anders te praten. Wanneer veel mensen de Qur’aan zitten te reciteren en er zitten mensen

naast hen, dan komt het vaak voor dat ze hun recitatie stoppen en met hun buren gaan praten.

Dit is niet gepast aangezien je je afkeert van de recitatie zonder een geldige redden.

 

En het is aan degene die reciteert om naar de Qur’aan te handelen, zijn Halal toe te staan en

zijn Haram te verbieden, zodat de Qur’aan op de Dag des Oordeels een bewijs voor hem kan

zijn en voor hem kan bemiddelen voor toelating tot de tuinen van gelukzaligheid.

 


Voetnoten:

[1] Sahih Muslim

[2] Overgeleverd door Muslim (804)

[3] Sahih Muslim (804)

[4] Al-Bukhaari (1/30) en Muslim (2308)

[5] Lataa’if-ul-Ma’aarif, blz. 102-103