De poort van Ar Rayaan

De Poort van Ar-Rayaan

 

Allah heeft de moslims opgedragen om de maand Ramadan te vasten en Hij heeft een grote

beloning beloofd aan degenen die vasten. Omdat de deugdzaamheid van het vasten zo groot

is, heeft Allah de beloning ervoor niet gespecificeerd. Hij heeft in een hadith qudsi gezegd:

“…behalve het vasten, want dat is voor Mij, en Ik zal ervoor belonen.”

De maand Ramadan heeft vele deugdzaamheden, bijvoorbeeld dat wat Allah beloofd heeft

aan degenen die vasten, namelijk de poort van al-Rayyaan. Dit is de naam die is overgeleverd

in de hadith waarvan de authenticiteit overeengekomen is. Sahl (radiAllahu anhu) heeft

gezegd dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: “In het Paradijs is er een poort

genaamd al-Rayyaan waardoor degenen die vastten binnen zullen gaan op de Dag der

Opstanding en niemand anders zal het binnengaan. Er zal gezegd worden: ‘Waar zijn degenen

die vastten?’ Zij zullen opstaan en niemand zal het binnengaan behalve zij. Wanneer zij naar

binnen zijn gegaan, zal het gesloten worden en niemand anders zal er binnengaan.” (al-

Bukhaari, 1763; Muslim, 1947)

 

Onder de ahadith die de beloning voor het vasten verklaren, zijn de volgende:

Het is overgeleverd van Abu Salamah dat Abu Hurayrah heeft gezegd: “De Boodschapper van

Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: ‘Degene die de Ramadan vast vanuit geloof en het

streven naar beloning, zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.’” (Overgeleverd door

al-Bukari, al-Imaan, 37)

Het is overgeleverd dat Abu Hurayrah (radiAllahu anhu) heeft gezegd: De Boodschapper van

Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei: ‘Allah zegt: “Elke daad van de zoon van Adam is

voor hem, behalve het vasten; het is voor Mij en Ik zal ervoor belonen.” Vasten is een schild

en wanneer één van jullie aan het vasten is, vermijdt hij seksueel contact met zijn vrouw en

ruzie. Als iemand met hem vecht of ruziet, zou hij moeten zeggen: ‘Ik vast.’ Bij Degene in

Wiens hand mijn ziel is, de onaangename geur uit de mond van een vastende persoon is beter

in de ogen van Allah dan de geur van musk. De vastende persoon zal twee momenten van

geluk hebben: één wanneer hij zijn vasten verbreekt en de ander wanneer hij zijn Heer

ontmoet; dan zal hij tevredengesteld worden vanwege zijn vasten.’” (Overgeleverd door al-

Bukhari, 1771)

Het is bekend dat het Paradijs vele poorten heeft, want Allah zegt (interpretatie van de

betekenis):

Zij treden de Tuinen van ‘Adn (het Paradijs) binnen en (ook) degenen die oprecht waren van

hun vaderen en echtgenoten en hun nakomelingen. En de Engelen treden bij hen binnen door

iedere poort. {al-Ra’d 13:23}

 

En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd,

totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden, en haar

bewakers tot hen zullen zeggen: “Salamoen ‘alaikoem (Vrede zij met jullie). Jullie hebben

goed gehandeld, treedt binnen, eeuwig levend.” {al-Zumar 39:73}

In de sahih ahadith staat dat er acht poorten zijn:

 

Het is overgeleverd van Sahl ibn Sa’d (radiAllahu anhu) dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa

salaam) zei: “In het Paradijs zijn acht poorten waaronder een poort genaamd al-Rayyaan waar

niemand binnen zal gaan behalve degenen die vasten.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 3017)

Het is overgeleverd van ‘Ubaadah (radiAllahu anhu) dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa

salaam) zei: “Degene die getuigt dat er geen god is behalve Allah, zonder partner of

deelgenoot, en dat Mohammed Zijn slaaf en Boodschapper is, en dat ‘Isa de slaaf van Allah is

en Zijn Boodschapper en een woord dat Allah aan Maryam verleende en een geest die door

Hem gecreëerd werd, en dat het Paradijs echt is en de Hel echt is, zal het recht hebben om

door Allah toegelaten te worden tot het Paradijs door welke van de acht poorten hij wenst,

vanwege zijn goede daden.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 3180; Muslim, 41)

Eén van de gunsten die Allah aan deze ummah verleend heeft, is dat Hij gedurende de maand

van de Ramadan alle poorten van het Paradijs opent, niet slechts één poort.

 

Het is overgeleverd van Abu Hurayrah (radiAllahu anhu) dat de Profeet (sallAllahu alaihi wa

salaam) zei: “Wanneer de Ramadan begint, zijn de poorten van het Paradijs geopend en de

poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn geketend.” (Overgeleverd door al-Bukhaari,

3035; Muslim, 1793)

We vragen Allah om ons onder degenen te laten zijn die het Paradijs zullen binnengaan.

Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.