De reden waarom het vasten is voorgeschreven

 

De reden waarom het vasten voorgeschreven is

 

Bron: islamqa.com

Vertaald door AlMutaqqun.tk

 

Eerst moeten we opmerken dat één van de namen van Allah al-Hakim (de Meest Wijze) is.

Het woord Hakim is voortgekomen uit dezelfde wortel als hukm (reglement) en hikmah

(wijsheid). Alleen Allah is Degene die reglementen geeft en Zijn reglementen zijn de meest

wijze en perfecte.

 

Ten tweede schrijft Allah geen reglement voor tenzij er een grote wijsheid achter zit die we

kunnen begrijpen of ons verstand wordt niet geleid om het te begrijpen. We kunnen er iets van

kennen maar een groot deel is voor ons verborgen.

Ten derde heeft Allah de reden en wijsheid genoemd achter het opleggen van het vasten aan

ons (interpretatie van de betekenis):

O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was

voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn. [al-Baqarah 2:183]

Vasten is een middel om taqwa (godvrezendheid, zich bewust zijn van Allah) te verkrijgen en

taqwa betekent datgene doen wat Allah geboden heeft en vermijden wat Hij verboden heeft.

Vasten is één van de grootste middelen die een persoon helpen om de geboden van de islam te

vervullen.

De geleerden (rahimahum Allah) hebben een paar van de redenen genoemd waarom het

vasten is voorgeschreven, die allemaal eigenschappen van taqwa zijn, maar het kan geen

kwaad om ze hier te citeren om de aandacht van vastende mensen erop te vestigen en hen

enthousiast te maken om ze te verkrijgen.

 

Onder de redenen achter het vasten zijn:

1. Vasten is een middel dat ons de geneugten laat waarderen en ons ervoor laat bedanken.

Want vasten betekent het opgeven van eten, drinken en seksuele gemeenschap, dingen die

onder de grootste geneugten zijn. Door ze voor een korte tijd op te geven, beginnen we hun

waarde te appreciëren. Want de zegeningen van Allah worden niet herkend, maar wanneer je

je ervan onthoudt, begin je ze te herkennen dus motiveert dit je om er dankbaar voor te zijn.

2. Vasten is een middel om dingen die haram zijn op te geven want als een persoon dingen die

halal zijn op kan geven om Allah te plezieren en uit vrees voor Zijn pijnlijke kwelling, dan zal

hij zich eerder kunnen weerhouden van dingen die haram zijn. Vasten is dus een middel om

dingen te vermijden die Allah verboden heeft.

3. Vasten stelt ons in staat om onze verlangens te beheersen want wanneer een mens vol is,

groeien zijn verlangens maar als hij hongerig is, worden zijn verlangens zwak. De Profeet

(sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “O jongemannen! Degene onder jullie die het zich

kan veroorloven om te trouwen, laat hem dit doen want het is effectiever in het neerslaan van

de blikken en het beschermen van de kuisheid. Wie dat niet kan doen, laat hem vasten want

het zal een schild voor hem zijn.”

4. Het vasten laat ons medeleven en sympathie voelen voor de armen want wanneer de

vastende persoon de pijn van honger een tijdje proeft, gedenkt hij degenen die zich altijd in

deze positie bevinden, dus zal hij zich haasten om hen vriendelijk te behandelen en medeleven

aan hen te tonen. Vasten is dus een middel om sympathie voor de armen te voelen.

5. Vasten vernedert en verzwakt de Shaytaan; het verzwakt de effecten van de influisteringen

(waswaas) op een persoon en het vermindert zijn zonden. Dat is omdat de Shaytaan “door de

zoon van Adam vloeit als bloed,” zoals de Profeet (sallAllahu alaihi wa salaam) heeft gezegd.

Maar het vasten vernauwt de doorgangen waar de Shaytaan doorheen vloeit dus neemt zijn

invloed af.

Shaykh al-Islam heeft in Majmoo’ al-Fataawa (25/246) gezegd:

Bloed wordt ongetwijfeld van eten en drinken gecreëerd, dus wanneer een persoon eet en

drinkt, worden de doorgangen waardoor de duivels vloeien – wat het bloed is – wijder. Maar

als een persoon vast, worden de doorgangen waar de duivels door vloeien nauwer, dus

worden harten gemotiveerd om goede daden te verrichten en om slechte daden op te geven.

6. De vastende persoon traint zichzelf om te herinneren dat Allah altijd oplet, dus geeft hij de

dingen op waar hij naar verlangt, ook al is hij in staat om ze te nemen, omdat hij weet dat

Allah hem kan zien.

7. Vasten betekent een ascetische houding ontwikkelen tegenover deze wereld en zijn

verlangens en zoeken naar datgene wat bij Allah is.

8. Het laat de moslim wennen aan het verrichten van vele handelingen van aanbidding omdat

de vastende persoon meestal meer handelingen van aanbidding verricht en daar aan gewend

raakt.

 

Dit zijn een paar van de redenen waarom het vasten voorgeschreven is. We vragen Allah om

ons te helpen om ze te verkrijgen en om Hem naar behoren te aanbidden.

En Allah weet het het beste.

Zie Tafsir al-Sa’di, blz. 116; Ibn al-Qayyim’s voetnoten bij al-Rawd al-Murabba’, 3/344; al-

Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 28/9.