De tolerantie van de Islam

De Tolerantie van de Islam

Bismillah arRahman arRahim inna alhamdullilahi wa salatu wa salam ala Rasul lillah ama ba’d

Uit Usool al-Deen al-Islami, door Shaykh Muhammad ibn Ibraaheem al-Tuwayjri. (islamqa.com)
Vertaald door AlMutaqqun.tk

De islam is de religie van genade en vriendelijkheid, de religie van tolerantie en gemak. Allah heeft deze ummah niet met meer belast dan het kan dragen. Het zal beloond worden voor al het goede wat het doet en het zal de last moeten dragen van de zonde van het kwade wat het doet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is (de beloning voor) wat hij doet en voor hem is (de bestraffing voor) wat hij doet. {al-Baqarah 2:286}

Allah heeft de moslims moeilijkheden en ellende bespaard in alles wat Hij hen heeft opgelegd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Hij heeft u verkozen en heeft u in de godsdienst geen lasten opgelegd. {al-Hajj 22:78}

Elke zonde die een moslim begaat doordat hij een fout maakt, vergeet of gedwongen is het te doen, wordt door Allah vergeven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Onze Heer, straf ons niet als wij vergeten of een fout hebben begaan. {al-Baqarah 2:286}

De moslim zal ter verantwoording worden gebracht voor wat hij opzettelijk heeft gedaan, niet voor wat hij per ongeluk heeft gedaan. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En er is geen zonde voor u in datgene waarin gij u vergist, maar wel in hetgeen uw hart zich heeft voorgenomen. {al-Ahzaab 33:5}

Allah is Vriendelijk en Genadevol. Hij zond Mohammed (salla Allahu alaihi wa salaam) met gemak en het tolerante monotheïsme:

Allah wenst gemak voor u en geen ongemak. {al-Baqarah 2:185 – interpretatie van de betekenis}

De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Religie is erg gemakkelijk en wie zichzelf overbelast in zijn religie zal niet in staat zijn op die manier door te gaan. Dus jullie zouden geen extremisten moeten zijn maar perfectie proberen te naderen en de goede tijdingen ontvangen dat je beloond zal worden.” (Overgeleverd door al-Bukhaari 39)

De Shaytaan is de grootste vijand van de mens. Hij laat hem vergeten om zijn Heer te gedenken (dhikr) en maakt zijn zonden aantrekkelijk voor hem. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Shaytaan heeft hen volledig in zijn macht, en heeft hen de gedachtenis aan Allah doen vergeten. Zij behoren tot Shaytaans partij. Ziet toe, Shaytaans partij is de verliezer. {al-Mujaadilah 58:19}

Wat iemands nafs zegt, is vergeven door Allah. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Allah heeft mijn ummah vergeven voor de gedachtes die hun geesten kruisen zolang ze er niet over spreken of naar handelen.” (Overgeleverd door Muslim 127)

Wie een zonde begaat die Allah dan verbergt, hij mag er niet over spreken omdat de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Het zal goed komen met mijn gehele ummah, behalve met degene die openlijk zondigen.” (Overgeleverd door Muslim 2990)

Als een persoon een zonde begaat en dan berouw toont, zal Allah zijn berouw accepteren:

Uw Heer heeft barmhartigheid op zich genomen; dus wie uwer in onwetendheid kwaad doet en daarna berouw heeft en zich verbetert, (voor hem) is Hij Vergevensgezind, Genadevol. {al-An’aam 6:54 – interpretatie van de betekenis}

Allah is Grootmoedig en Vriendelijk, Hij vermenigvuldigt de beloning voor goede daden en vergeeft slechte daden. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) zei over de woorden die hij van zijn Heer heeft overgeleverd: “Allah heeft hasanaat (goede daden) en sayi’aat (slechte daden) verordend, toen heeft Hij dat uitgelegd. Wie van plan is om een goede daad te verrichten en het dan niet doet, Allah zal het als één complete hasanah neerschrijven; als hij van plan is het te doen en hij doet het, dan zal Allah het neerschrijven als tussen de tien en zevenhonderd hasanaat, of meer. Wie van plan is om een slechte daad te verrichten en het dan niet doet, Allah zal het als één complete hasanah neerschrijven; als hij van plan is het te doen en hij doet het, Allah zal het als één sayi’ah neerschrijven.” (Overeengekomen; overgeleverd door al-Bukhaari, Kitaab al-Raqaa’iq 81)