De waarde van de vrouw in de islam

 

De waarde van de vrouw in de Islam

 

Er wordt zo veel gepraat en geschreven over de rol van de vrouw, de rechten van de vrouw, ook wel eens over de plichten van de vrouw. Er is een Dag van de Vrouw, er zijn congressen over de onderdrukking van de vrouw, de mishandeling van de vrouw, … te veel om op te noemen. Er wordt schandelijk onderdrukt, rechten worden ontnomen, er wordt mishandeld op grote schaal. Het is erg. Er zijn bijna geen woorden voor.

Alvorens we posters aan de ramen hangen met slogans zoals: ‘Is de vrouw enkel een keukenprinses?’ Of ‘Geen onderdrukking meer!’ Of ‘Wij willen niet meer zeggen dat we van de trap gevallen zijn!’ of iets dergelijks, kunnen we beter wat opzoekwerk doen en boeken lezen (die juiste informatie geven) over de waarde van de vrouw in de islam. Hier is niet zo erg veel plaats om er veel over te schrijven; daarom heb ik getracht om zo beknopt mogelijk wat voorbeelden te geven over de waarde van de vrouw in de islam.

De vrouw wordt geëerd in de islam, heeft haar rechten (en natuurlijk ook haar plichten) en mishandeling en onderdrukking zijn volstrekt verboden! Geen ja, … maar. Lees gewoon even verder en denk erover na. Deze tekst is gewoon een aanzet om verder te zoeken; verder dan de meesten zoeken. Er is ongelooflijk veel onwetendheid over deze levenswijze – de islam. Er is zo veel wat verkeerd begrepen wordt en het wordt van de ene generatie op de volgende doorgegeven. Veel mannen zijn er van overtuigd dat ze het recht hebben om hun vrouw bont en blauw te slaan. Veel mannen luisteren helemaal niet naar wat hun echtgenote te vertellen heeft. Het kan een ellenlange lijst worden, maar jullie kunnen die zeker zelf verder aanvullen. De meeste mannen gaan niet terug naar de basis; niet naar de pure islam waar de vrouw met respect behandeld moet worden.

 

Welke waarde heeft de islam aan ons vrouwen toegekend?

 

De Profeet Mohammed – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft gezegd dat de beste mannen degenen zijn die het beste zijn voor hun vrouwen.

‘En de besten onder jullie zijn degenen die het best zijn voor hun vrouwen!’ (Authentieke overlevering in Sahiehoel Djaami’) En vermoedelijk hebben velen onder jullie dit nooit gehoord of gelezen. Misschien wel gelezen maar er niet bij stilgestaan?

 

‘Blijf dicht bij haar, want het Paradijs ligt onder haar voeten’ en hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – bedoelde de moeder! (Overlevering uit Sahiehoel Djaami’ en ‘hassan’ verklaard)

 

Eén van de verplichte handelingen tijdens de bedevaart en de ‘oemrah, is de sa’y(3); dit is het heen-en-weer rennen tussen de bergen As-Safaa en Al-Marwah. Sinds ontelbare jaren voeren miljoenen mensen (mannen en vrouwen) dit verplichte ritueel uit. Degene die ons daarin voorging was Hadjar – mag Allah tevreden zijn met haar een vrouw, de echtgenote van Profeet Ibraahiem – alayhis-salaam.

En als je meer leest over de geschiedenis (o.a. in Al-Boechaarie) van deze sterke, diepgelovige vrouw, die haar vertrouwen in Allah stelde, dan sta je versteld. Het zamzam water was uit de grond opgeborreld, nadat Hadjar zeven maal over en weer gerend had tussen de twee bergen As-Safaa en Al-Marwah. Eén of twee mannen van de Joerhoem-stam (of een familie van de Joerhoem), die op doortocht waren, werden uitgestuurd om te kijken of er in de vallei (waar ze nooit door trokken) water was. Ze hadden boven de vallei een vogel zien rondcirkelen die men normaal enkel op plaatsen vindt waar water is. Het was ook gekend dat die vogels dan op die plaats bleven. Voordien was er in die vallei helemaal geen water! Ze vonden Hadjar bij het water. Daarna kwam de rest van de groep mee met de verkenners. De reizigers vroegen aan Hadjar of ze bij haar konden blijven. Ze antwoordde toen dat dit kon, maar dat het water haar haqq was. Niemand zou het aangedurfd hebben om haar dat recht te ontnemen! Er werd waarde gehecht aan haar woorden. Later lieten ze hun families naar de vallei van Bakkah komen, die daar dan bleven wonen.

 

Maryam – mag Allah tevreden zijn met haar, de moeder van ‘Iesaa – alayhis-salaam – wordt heel vaak vermeld in de Koran. Het is de enige vrouw die bij naam genoemd wordt in de Koran. Hierover kun je ook zelf wat opzoeken en je zult al gauw merken dat er met veel eerbied over haar – mag Allah tevreden zijn met haar – gesproken wordt.

 

Geen enkel hoofdstuk in de Koran draagt de naam van een man, uitgezonderd Loeqman en de namen van Profeten – alayhiemoe-salaam. Er is echter wel een hoofdstuk dat de naam van een vrouw draagt! ‘Maryam

 

‘En toen de Engelen zeiden: ‘O Maryam, Allah heeft jou uitgekozen, gezuiverd en boven de vrouwen van de mensheid uitgekozen!’

[Soerat Al ‘Imraan 3 : 42]

 

Er heeft niemand zo veel overleveringen gedaan als ‘Aa-isha – mag Allah tevreden zijn met haar, de vrouw van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam, uitgezonderd Aboe Hoerayrah – moge Allah tevreden zijn met hem! De boeken van de geleerden staan vol met de overleveringen via ‘Aa-isha – mag Allah tevreden zijn met haar. De metgezellen van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – en de generatie na hen (de taabi’ien) kwamen naar haar om vragen te stellen, onder andere over hoe de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zijn aanbidding verrichtte en over nog zo veel meer zaken. En haar uitspraken werden toen en ook nu nog opgevolgd door de grote islamgeleerden en de moslimgemeenschap in het algemeen.

 

‘Aa-isha – mag Allah tevreden zijn met haar – wordt ook moeder van de gelovigen genoemd, net als de andere echtgenotes van de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

“… en zijn vrouwen zijn hun (van de gelovigen) moeders …”‘

[Al-Ahzaab 33 : 6]

 

De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – vroeg aan Aa-isha – mag Allah tevreden zijn met haar – om iets voor hem – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – uit de moskee te nemen. Zij zei hem – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – dat ze haar maandelijkse periode had (en dus onrein was). Maar hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – had geduld met zijn echtgenote en er kwam geen antwoord zoals ‘Doe nou toch gewoon wat ik je vraag!’ Of ‘Weet je dat nou nog niet?’ Neen, hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei haar: ‘De bloeding komt niet uit jouw handen!'(8) Hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – onderwees zijn vrouwen op een zachte, geduldige manier.

 

De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – was met zijn metgezellen – mag Allah tevreden zijn met hen – uit Medinah vertrokken om de ‘oemrah te verrichten (dit was voor de verovering van Mekkah). De ‘oemrah mocht dat jaar niet verricht worden; wel het daaropvolgende jaar. Na het ondertekenen van het vredesverdrag met de Qoeraish) beval Allahs Boodschapper – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zijn metgezellen om recht te staan, hun offerdier te slachten en hun hoofd te scheren. Niemand van hen stond recht. Hij herhaalde zijn bevel driemaal, echter zonder gevolg! Hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – ging bij hen weg en stapte naar Oemm Salamah. Hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – vertelde haar – mag Allah tevreden zijn met haar – over het voorval. Ze vroeg hem of hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – wilde dat ze zijn bevel zouden opvolgen. Toen gaf ze hem – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – de raad om terug te gaan zonder een woord te spreken, tot hij zijn offerdier geslacht had en tot zijn haar afgeschoren was. Hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – volgde haar raad op. Toen zijn metgezellen zagen dat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zelf deed wat hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – hen had gevraagd, stonden ze recht en slachtten hun offerdier. Ze begonnen ijverig elkaars haar af te scheren!

 

Hier begrijpen we uit dat de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zo veel geduld had dat hij niet begon te tieren toen zijn metgezellen – mag Allah tevreden zijn met hen – niet meteen zijn bevel uitvoerden! Maar ook dat hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – raad aan zijn echtgenote vroeg en die raad aanvaardde. Er werd niet gezegd: ‘Denk je nou echt dat je het beter weet?’ Of ‘Bemoei je met je eigen zaken!’ Of ‘Blijf in je keuken!’

Hierna volgt een prachtige overlevering die ons moet doen nadenken over de échte waarde die aan de vrouw gegeven werd door onze Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam. Maar dan moeten wij vrouwen dit ook willen begrijpen, want misschien zijn er velen onder ons die niet meer ‘voorzichtig’ behandeld willen worden. We willen meestal toch ‘gelijke’ rechten? Als we echter voor een keer echt eerlijk tegenover onszelf zouden zijn, dan willen we het – héél diep in ons binnenste – wel! Er zullen ook wel mannen zijn die dit kort artikeltje lezen. Ik hoop dat ze op zoek gaan, net als de vrouwen en dat de harde kantjes eraf zullen gaan! Dat de mannen zachter worden voor hun echtgenote, moeder, dochter, zusters, tantes en meer begrip voor hun aangeboren aard tonen, maar… dat de vrouwen op hun beurt ook het nodige respect hebben en wat zachter worden voor hun echtgenoot, vader, zoon, broers, ooms, enzovoorts.

Indien de mannen uit hun omgeving behoren tot degenen die de islam niet echt begrepen hebben, dan kunnen ze smeekbeden voor hen verrichten en aan Allah vragen om hen te leiden naar de juiste kennis over deze mooie levenswijze – de islam – en het in praktijk brengen van de voorschriften.

Anjaashah was een man die de kamelen trok voor de vrouwen. Hij had een zeer mooie stem en terwijl hij de kameel voorttrok trok, neuriede hij. De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei tegen hem: ‘O Anjaashah, wees rustig in de manier waarop je het kristal [voort]trekt!’ ( Sahieh Adaboelmoefrad van Al-Boechaarie)

Onze Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – was bezorgd om de vrouwen en vergeleek hen met kristal!

 

Het ritme van het neuriën door de begeleider beïnvloedt de snelheid waarmee de kamelen stappen. Als ze te snel zouden stappen, dan zouden de vrouwen er af kunnen vallen en ‘breken’

De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – zei:

“De beste mensen zijn degenen met het beste gedrag!” (Authentiek: Sahiehoel-Djaami’)

En ook:

“Degenen die mij het meest geliefd zijn en die het dichtst bij mij zullen zitten op de Dag der Opstanding, zijn degenen met het beste gedrag!” (Authentiek: At-Tirmidhie)

Wat houdt ons nog tegen om de voorbeelden van onze Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – en van degenen die ons voorgingen te volgen? Of op zijn minst toch te proberen?

Als er iets verkeerd staat in het artikel, dan is dit enkel door mijn gebrek aan kennis, want de islam is perfect. En ik vraag Allah om mij hiervoor te vergeven.