Dromen en hun interpretatie in de Islam

 

Dromen en hun interpretatie in de Islam

 

Ware dromen zijn een deel van Profeetschap, aangezien het werd overleverd dat de Profeet (salallahu alayhi wasalam) zei: “Ware dromen zijn één van de 46 delen van profeetschap.”*1
Dromen waren het begin van de Openbaring. (al-Bukhaari 3, Muslim 231)

De waarheidsgetrouwheid van een droom is gerelateerd aan de oprechtheid van de dromer. Degenen met de meest ware dromen, zijn degenen die het meest waarheidsgetrouw zijn wanneer zij spreken. *2
Tegen het einde van de tijden, zullen er bijna geen onware dromen zijn. De Profeet (salallahu alayhi wasalam) zei: “Dat komt omdat in die tijd, het profeetschap en zijn effecten zo lang geleden zullen zijn, dus de gelovigen worden gecompenseerd in de vorm van dromen die hen goed nieuws zullen brengen of hen zullen helpen standvastig te zijn in hun geloof.”*3
Hetzelfde kan gezegd worden van de wonderen die na de tijd van de Sahaabah gebeuren. Dit gebeurde niet gedurende hun tijd omdat zij hen niet nodig hadden, vanwege hun sterk geloof, maar de mensen die na hen kwamen hadden ze (de wonderen) wel nodig, omdat hun geloof zwak was.

Er zijn 3 soorten dromen.
1.      Rahmaani. Dromen afkomstig van Allah.
2.      Nafsaani. Psychologische afkomst, vanuit een persoon zelf.
3.      Shaytaani. Dromen afkomstig van shaytaan.
De profeet (salallahu alayhi wasalam) zei: “Er zijn drie soorten dromen: een droom van Allah, een droom die onrust veroorzaakt en van shaytaan komt, en een droom die komt van wat een persoon denkt als hij wakker is, en dit ziet hij wanneer hij slaapt.”*4
De dromen van profeten zijn wahy (openbaring) omdat ze worden beschermd tegen de shaytaan. Dit is waarom Ibrahim het bevel van Allah wou opvolgen om zijn zoon te offeren, nadat hij dit in zijn droom had gezien. De dromen van andere mensen dan de profeten moeten eerst onderzocht worden in het licht van de Qur’an en de Sunnah voordat men er naar mag handelen. Er mag niet zomaar naar gehandeld worden. Dit is een zeer serieuze zaak, omdat veel innoveerders van de Sufi’s en anderen hierdoor ver zijn afgedwaald.

Wie waarheidsgetrouwe dromen wil, moet er naar streven om eerlijk te zijn wanneer hij spreekt, enkel halal voedsel eten, je houden aan de geboden van de shariah,
Vermijden wat Allah en zijn Boodschapper (salallahu alayhi wasalam) hebben verboden, slapen terwijl je wudoo hebt met je gezicht naar de Qiblah, Allah gedenken totdat je voelt dat je ogen dicht gaan vallen Als een persoon zich hier allemaal aan houdt, zullen zijn dromen waarschijnlijk waarheidsgetrouw zijn.

De meest waarheidsgetrouwe dromen zijn de dromen die je ziet rond de tijd van suhoor (vlak voordat fajr begint), omdat dit de tijd is dat Allah naar de lagere hemelen komt en wanneer genade en vergeving dichtbij zijn. Het is ook de tijd waarop de shayateen stil zijn, in tegenstelling tot de tijd net na zonsondergang, wanneer de shayateen zich verspreiden.*5

Al-Haafiz Ibn Hajar zei:
Alle dromen zijn van een van deze twee soorten.
Ware dromen. Dit zijn de dromen van de Profeten en de rechtschapen mensen die hen volgen. Ze (de dromen) kunnen ook bij andere mensen voorkomen, maar dit is erg zeldzaam, zoals de droom van de kaafir koning die voor hem door Yoosuf (vrede zij met hem) geïnterpreteerd werden. Ware dromen zijn dromen die uitkomen in het werkelijke leven zoals ze in de droom gezien werden.

Valse dromen die voor iets waarschuwen. Hier zijn twee verschillende soorten van:
Spelletjes van Shaytaan om onrust te veroorzaken bij een persoon, zoals wanneer hij zijn hoofd afgehakt ziet worden en hij volgt het, of dat hij zichzelf in een crisis ziet belanden en niemand kan vinden die hem kan helpen, en zo voort. En andere die onmogelijk waar kunnen zijn.
Wanneer hij iets ziet wat hem in het dagelijkse leven overkomt, of wanneer hij wenst dat dit gebeurt, en hij zit dit erg realistisch in een droom; of hij ziet wat er gewoonlijk gebeurt wanneer hij wakker is of wat invloed heeft op zijn humeur. Deze dromen gaan meestal over het heden of de toekomst, zelden over het verleden.

Zie: Fath al-Baari, 12/352-354
Abu Sa3eed al Khudri zei: “De Profeet (salallahy alayhi wasalam) zei: ‘Als iemand van jullie een droom ziet waar hij blij mee is, dit komt van Allah, dus laat hem Allah er voor danken en anderen er over vertellen. Als hij iets anders dan dat ziet, een droom waar hij een afkeer van heeft, dan is dit van shaytaan, dus laat hem zijn toevlucht zoeken bij Allah tegen zijn kwaad en hij mag niemand over de droom vertellen, zodat het hem niet kan schaden.”*6
Abu Qutaadah zei: “De Profeet (salallahu alayhi wasalam) zei: ‘Goede dromen komen van Allah, en (slechte) dromen van shaytaan. Wie iets ziet waar hij een afkeer van heeft, laat hem drie keer naar links spugen en zijn toevlucht zoeken bij Allah tegen de shaytaan, zodat het hem niet kan schaden.”*7 Met het spugen wordt zacht, droog spugen bedoelt, niet met speeksel.

Ibn Hajar zei: om op te sommen wat over goede dromen gezegd is, kunnen we drie dingen zeggen:
Men moet Allah danken voor de goede droom.
Hij moet zich er blij om voelen.
Hij moet met degenen waar hij van houdt over praten, maar niet met de mensen die hij niet graag heeft.
Om op te sommen wat er over slechte dromen is gezegd, kunnen we vier dingen zeggen:
Hij moet zijn toevlucht zoeken bij Allah voor het kwaad van de droom.
Hij moet zijn toevlucht zoeken bij Allah voor het kwaad van de Shaytaan.
Hij moet drie keer naar zijn linkerkant spugen wanneer hij wakker wordt.
Hij moet het aan niemand vertellen.

In al-Bukhaari, Baab al-Qayd fi’l Manaam, werd een vijfde punt verteld door Abu Huraurah, namelijk bidden. De verwoording van de overlevering is; Wie iets ziet wat hij niet graag heeft (in een droom) moet niemand erover vertellen; integendeel, hij moet opstaan en bidden. *8
Muslim voegt nog een zesde punt toe aan de vier die hierboven genoemd zijn, namelijk je op de andere zijde keren dan de zijde waar je op lag.
Samenvattend, zijn er zes dingen die je kunt doen, de vier die hierboven genoemd zijn, plus twee raka’hs bidden en je op de andere zijde keren dan waar je op lag. Zie Fath al-Baari, 12/370
Volgens een hadeeth verhaald door Abu Razeen door al-Tirmidhy, moet hij niemand erover vertellen, behalve goede vrienden die veel van hem houden, of iemand die erg wijs is. Volgens een andere overlevering moet hij er niet over praten, behalve met iemand die wijs is of iemand die hem geliefd is. Volgens een andere overlevering, moet hij alleen aan een geleerde die een oprecht advies zal geven over de droom praten. Al-qaadi Ab Bakr ibn al-‘Arabi zei: wat betreft de geleerde, hij zal het op een zo goed mogelijke manier interpreteren, en degene die hem oprecht advies geeft zal hem iets leren dat nuttig voor hem zal zijn en hem zal helpen/ Degene die wijs is is degene die het beste weet hoe hij moet interpreteren en hij zal hem alleen datgene vertellen wat hem zal helpen, anders zal hij stil blijven. Degene die geliefd voor hem is, als hij iets goeds weet zal hij het zeggen, als hij het niet weet of twijfelt zal hij stil blijven.

Zie Fath al-Baari 12/369
Imaam al-Baghawi zei:
Weet dat de interpretatie van dromen in verschillende categorieën valt. Dromen kunnen geïnterpreteerd worden in het licht van de Qur’aan of in het licht van de Sunnah, of door middel van spreekwoorden die wijdverspreid zijn onder de mensen, of door namen en metaforen, of in tegenovergestelde. (Sharh al-Sunnah, 12/220)

Hij geeft hier voorbeelden van, zoals:
Interpretatie in het licht van de Qur’an; zoals een touw wat een verbond betekent, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): En houdt jullie allen stevig vast aan het touw van Allah. (3;103)
Interpretatie in het licht van de Sunnah: zoals de kraai die een onzedige man (faasiq) representeert, want de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) noemde het zo.

Interpretatie door middel van spreekwoorden; zoals het graven van een gat wat een complot betekent, want mensen zeggen “Wie een gat graaft voor een ander valt er zelf in.”
Interpretatie door middel van namen: zoals een man zien die Raashid heet, wat wijsheid betekent.
Interpretatie door middel van tegenovergestelde: zoals angst wat veiligheid betekent, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis): en dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt.  (koran 24;55)
Wat betreft het boek “Interpretatie van Dromen” van Ibn Seereen; veel onderzoekers betwijfelen of hij het wel geschreven heeft, en of het dus wel betrouwbaar is.

 

*1 Bukhari 6472, Muslim 4201
*2 Muslim 4200
*3 Bukhari 6499, Muslim 4200
*4 Bukhari 6499, Muslim 4200
*5 Madaarij al Saalikeen deel 1, blz. 50-52
*6 Bukhari 6584, Muslim 5862
*7 Bukhari 6594, Muslim 5862
*8 Bukhari, Baab al Qayd fi’l-Manaam. Mawsool hadith.