Een zwak imaan

 

Onderwerp: Een zwak imaan; Symptomen, Oorzaken en hoe te genezen 

                   Auteur: Mohammed salih al Munajjid

 

 

 

 
Hoofdstuk 1. Introductie

Alle lof aan Allah, wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf en tegen onze slechte daden. Diegene die Allah leidt, kan niet worden misleid en diegene die Allah laat dwalen, kan niet worden geleid.Ik getuig dat er geen god dan Allah is en dat Moh’ammed Zijn profeet en dienaar is. Allah (Verheven en Glorieus is Hij) zegt: “O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem en sterft niet anders dan als moslims.” [1]“O mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.” [2]“O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het ware woord. Hij (Allah) zal voor jullie jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: waarlijk die heeft een geweldige triomf behaald.” [3]

Het verschijnsel van een zwak imaan is wijdverspreid onder moslims en veel mensen klagen over de hardheid van hun hart. Vaak horen we mensen zeggen: “Ik voel dat mijn hart hard is,” of “ik voel geen vreugde meer in aanbidding,” of “ik voel me alsof mijn imaan is uitgeput, het lezen van de Qor-aan doet me niks meer, ik bega zo gemakkelijk zonden” enz. De effecten van deze kwelling kunnen we in veel mensen terugzien en dit probleem is de oorzaak van veel ziekte en tegenspoed.De kwestie van de harten van mensen is een belangrijke en gevoelige kwestie. Het hart is in het Arabisch “qalb”, omdat het zo snel en vaak verandert. “Taqalloeb” betekent verandering, variatie, ups en downs. De profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het hart (qalb) komt van Taqalloeb, het verandert constant. Het hart kun je vergelijken met een veer die bij een boom ligt en constant door de wind wordt meegevoerd.” [4]Volgens een andere overlevering heeft de profeet (vzmh) gezegd: “Het hart kun je vergelijken met een veer op een verlaten stuk land die constant door de wind wordt meegevoerd.” [5]Het hart van de mens verandert constant, zoals de profeet (vzmh) heeft beschreven: “Het hart van de zoon van Adam verandert sneller dan een pan kokend water.” [6]Volgens een andere overlevering heeft hij (vzmh)gezegd: “Het verandert vaker dan een pan kokend water.” [7] Allah is de Enige Die de harten doet veranderen en ze onder controle heeft. ‘Abdoellah ibn ‘Amr ibn Al-’Aas heeft overgeleverd dat hij de profeet (vzmh)hoorde zeggen: “De harten van de Kinderen van Adam zijn als één (hart) tussen de vingers van de Meest Barmhartige en Hij stuurt ze in welke richting Hij wil.” Toen zei hij (vzmh) : “O Allah, Bewaarder van de harten, laat onze harten U gehoorzamen.” [8]Allah de Verhevene zegt in Zijn Boek: “En weet dat Allah een afscheiding maakt tussen een mens en zijn hart. En voorwaar, tot Hem zullen jullie worden verzameld.” [9]

Niemand zal worden gered van de Laatste Dag, behalve: “Alleen hij (zal gebaat zijn) die naar Allah komt met een zuiver hart.” [10]“Zodat Hij wat de Satan inwerpt als een beproeving maakt voor degenen in wiens harten er een ziekte is en wiens harten verhard zijn. En voorwaar, de onrechtvaardigen zijn sterk vijandig.” [11]“Die de Barmhartige ongezien vreesde en die met een berouwvol hart kwam.” [12]De gelovige moet aldus zijn hart controleren, de aard en oorzaak van het probleem achterhalen en meteen beginnen met het op te lossen, voordat het hem zal overweldigen en hem zal vernietigen. Dit is een uiterst serieuze kwestie, want Allah (Verheven en Glorieus is Hij) heeft ons gewaarschuwd tegen een verhard hart dat is gesloten, ziek, blind en bezegeld.Nu volgen er een paar symptomen van een zwak imaan, de oorzaken en het medicijn.Ik vraag van Allah om voordeel voor mij en mijn broeders en zusters door middel van dit werk en om hen te belonen, die een bijdrage hebben geleverd aan dit boek. Hij is de Enige aan Wie wij vragen om onze harten te verzachten en ons te leiden. Hij is onze Beschermer, Hij is voldoende voor ons en Hij is de Beste die over alle zaken Machtig is.

[1] Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 102.

[2] Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 1.

[3] Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 70-71.

[4] Ah’mad 4/408, Sah’ieh’ al-Djaami’ 2364.

[5] Ibn Abi ‘Aasim in Kietaab as-Soennah 227. De keten van de overlevering is Sah’ieh’, zie ook Dhzilaal al-Djannah fi Takhriedj as-Soennah, door al-Albaanie 1/102.

[6] De keten van de overlevering is Sah’ieh’ (authentiek), zie Dhzilaal al-Djannah 1/102.

[7] Ah’mad 6/4, Sah’ieh’ al-Djaami’ 5147.

[8] Moesliem, 2654.[

9] Soerat al-Anfaal (8), aayah 24.

[10] Soerat as-shoe’araa-e (26), aayah 89.

[11] Soerat al-H’adjj (22), aayah 53.

[12] Soerat Qaaf (50), aayah 33.

 

 

 

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting Ar Rayaan. Leden kunnen dit boek lenen.