Het begin van de openbaringen

 

Het begin van de openbaringen aan de boodschapper (SAW)

 Overgeleverd van Aicha de moeder van de gelovigen dat zij heeft gezegd:

 

  • Het eerste waarmee de openbaring aan de Boodschapper van Allah is begonnen was in de vorm van goede dromen tijdens zijn slaap. Elke droom die hij zag kwam uit net zoals de dageraad aanbreekt.

 

  • Vervolgens kreeg hij liefde voor afzondering. Hij zonderde zich af in de grot Hiraa.

  

  • Hij had de gewoonte om daarin meerder nachten achter elkaar in aanbidding door te brengen, voordat hij naar familie verlangde. Hij had de gewoonte om zich hiervoor te voorzien van genoeg voedsel. Vervolgens keerde hij terug naar zijn echtgenote Khadiedjah en nam weer voedselvoorziening mee. Totdat de Waarheid tot hem kwam, terwijl hij zich in de grot Hiraa bevond. De engel kwam naar hem toe en zei: ‘Iqra (lees!)’Hij antwoordde: ‘Ik kan niet lezen”. Hij (saw) zie: Daarop greep hij ( de engel) mij en perste mij hard totdat ik het niet meer kon verdragen. Vervolgens liet hij me los.” Hij  (de engel) zei weer:”lees”. Ik antwoordde: “ik kan niet lezen”.”Daarop greep hij (de engel) mij een tweede keer en perste mij hard totdat ik het niet meer kon verdragen. Vervolgens liet hij mij los”.  Hij (de engel) zie weer: “Lees.”Ik antwoordde: Ík kan niet lezen. Daarop greep hij ( de engel0 mij en perste mij een derde keer . Vervolgens liet hij mij los en zei:

 (“Iqra”)  Lees in de Naam van jouw Heer Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een klonter. Lees! En jouw Heer is de meest Edelmoedige.)  (soerat Al Alaq (96): 1-3

 

  • De Boodschapper van Allah keerde er daarna mee terug terwijl zijn hart beefde. Hij kwam binnen bij Khadiedja  bint Khuwaylid en zei: “Bedek mij !” Hij werd bedekt totdat zijn angst voorbij was. Nadat hij aan Khadiedjah had verteld wat er was gebeurd, zei hij: “Ik vrees voor mij zelf.” Khadiedjah antwoordde hem: “Welnee! Bij Allah, Allah zal jou nooit te schande maken. Jij haalt de familiebanden aan, helpt de behoeftigen, geeft aan de armem, bent gastvrij voor je genodigde en reikt een helpende hand aan in rampspoed.
  • Hierop vertrok Khadiedjah met hem totdat zij hem bracht bij Waraqah Ibn Nawfal Ibn Asad Ibn ‘Abdil Uzzaa, de neef van vaderskant van Khadiedjah. Hij werd christen tijdens de periode van onwetendheid en had de gewoonte om te schrijven in het Hebreeuwse schrift. Hij schreef uit het evangelie in het Hebreeuws net zoveel als Allah voor hem wenste te schrijven. Hij was een oude man die blind was geraakt. Khadiedjah zei tegen hem: “O neef van vaderskant, luister naar wat de zoon van je broer te vertellen heeft”. Waraqah vroeg hem: O zoon van mijn broer, wat heb je gezien?”

De Boodschapper van Allah vertelde hem het verhaal van wat hij had meegemaakt. Waraqah reageerde hierop: “Dit is hem (die de geheimen bewaart, d.w.z. de engel Dijbriel (Gabriel) die Allah naar Moesaa (Mozes) heeft neergezonden. Was ik maar jong en leefde ik maar als jouw volk je zal verdrijven”. De Boodschapper van Allah vroeg: “Zullen zij mij dn verdrijven? “ Hij antwoordde: “Jazeker. Elke man die is gekomen met wat lijkt op datgene waarmee jij bent gekomen is vijandig bejegend. Als ik die dag mee zal maken, zal ik jou krachtig bijstaan.” Korte tijd later overleed Waraqah en werd de openbaring ook voor een periode onderbroken.

Overgeleverd van Djaabir Ibn Abdillah Al Ansari dat hij vertelde over de periode waarin de openbaring werd onderbroken. Hij vertelt dat de volgende overlevering van de profeet (Saw).Terwijl ik liep hoorde ik plotseling een stem uit de hemel. Ik hief mijn hoofd op en zag de engel die tot mij was gekomen in de grot Hiraa zittend op een stoel tussen de hemel en de aarde. Ik werd bang van hem kwam terug naar huis en zei: “Bedek mij! Bedek mij!“Hierop openbaarde Allah (Swt):” O jij in kleding ommantelde (Mohammed (saw)) sta op en waarschuw. En verheerlijk jouw Heer. En reinig jouw kleren. En blijf verwijderd van de gruwel. (Soerah Al Muddathir (74): 1-5)

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ {1} قُمْ فَأَنذِرْ {2} وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ {3} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {4} وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

Vervolgens werd de openbaring heviger en kwam opeenvolgend.