Het fundament van het geloof

Hoofdstuk 1.   De betekenis van de Geloofsgetuigenis(De twee getuigenissen) 

Het is een verplichting voor alle verantwoordelijke mensen om in de Islam te treden en er constant in te blijven, zich houdend aan zijn wetten. Één van de verplichtingen is het kennen en geloven in alle opzichten en het onmiddellijk uitspreken als de persoon ongelovig is, of anders in het gebed, van de twee getuigenissen:  

 Esjhedoe ella ilahe illallah,we esjhedoe enne Moehammeder-rasoeloellah.  Dit betekent: Ik getuig dat er geen andere God bestaat dan Allah en ik getuig dat Moehammed Zijn Boodschapper is. De betekenis van     “Esjhedoe ella ilahe illallah”   is:

Ik weet, ik geloof in mijn hart en ik verklaar met mijn mond dat niemand anders de aanbidding verdient dan Allah, de Enige (El-Wahid), de Ondeelbare (El-Ahad), Degene Die geen begin heeft (el-Awwal), de Eeuwige(El-Qadiem), de Levende (El-Hayy), Degene Die geen eind heeft(El-Qayyoem), de Oneindige (Ed-Da’im), de Schepper (El-Galiq), Degene Die de schepselen levensonderhoud geeft (Er-Raziq), de Alwetende (El-^Alim), de Almachtige (El-Qadier),  Degene Die doet wat Hij wil, d.w.z. watAllah heeft gewild zal gebeuren en wat Allah niet heeft gewild zal niet gebeuren. Zonder de bescherming van Allah kan niemand het vermijden om zonden te begaan en niemand is in staat om Allah gehoorzaam te zijn zonder Zijn hulp. Allah is Degene Die totale perfectie als eigenschap heeft, die Hem waardig is, Degene Die vrij is van alle imperfectie.                                                 

Soera Ashoera, ayah 11 :Niets is zoals Allah en Hij is de Alhorende, de Alziende.Het Bestaan van Allah heeft geen begin, maar al het verdere bestaan heeft een begin. Hij is de Schepper en alles behalve Hij is geschapen. Dus ieder schepsel dat bestaat, of het nu een substantie  is of een daad, van een stofdeeltje tot aan de Troon (el-^Arsj), iedere beweging, alle onbeweeglijkheid, de intenties en de ideeën die in de gedachten komen van de schepselen van Allah, dit alles is door Allah geschapen. Niets en niemand anders dan Allah heeft de Kracht om te scheppen, dus ook niet de natuur of de oorzaken. Dingen worden bestaand door Allah’s eeuwige Wil, Macht en Zijn Lotsbestemming en in overeenstemming met Zijn Eeuwige Kennis, zoals het is genoemd in de Qoer’an:  

[ Hij heeft alles geschapen ]Soeratoel-Foerqaan, ayah 2 Dit houdt in dat Hij alles uit het niets heeft laten bestaan. Dus het scheppen, met deze betekenis, geldt alleen voor Allah.Allah, ta^ala zei: 

 [ Er bestaat geen andere Schepper dan Allah. ]Soerat Fatirayah3 Imam en-Nesefieyy heeft gezegd: “Als een persoon een glas slaat met een steen en het breekt, dan zijn de slag, het feit van het breken en de staat van gebroken zijn van het glas, geschapen door Allah”.Dus de persoon heeft slechts de verkrijging van de daad (el-kesb). Allah is de enige Die scheptAllah ta^ala zei: Wat betekent:  

[ Iedere persoon zal beloond worden door Allah voor de goede daden die hij heeft verkregen en zal verantwoordelijk worden gesteld voor de zonden die hij heeft verkregen. ]Soeratoel-Baqarah, ayah 286.

Het is onmogelijk dat Zijn Spraak een begin heeft net zoals al Zijn Eigenschappen, want het is onmogelijk dat Hij imperfect is. Hij is niet zoals de schepsels, niet Hijzelf (adh-Dhat), noch Zijn Eigenschappen en noch Zijn Daden.

Hij is vrij van de ongepaste eigenschappen die sommigen aan Hem toeschrijven. Samenvattend wat hiervoor is genoemd, het is bevestigd datAllah ta^ala dertien eigenschappen heeft die herhaaldelijk worden genoemd in de Qoer’an, of letterlijk of door hun betekenis te geven.

Dit zijn: 1) het Bestaan (el-Woedjoed)

2) de Eenheid (el-Wahdanieyyah)

3) de Eeuwigheid, dat wil zeggen, het is onmogelijk dat Zijn Bestaan een begin heeft (el-Qidem, el-Èzèliyyeh)

4) de Oneindigheid, dat wil zeggen, het is onmogelijk dat Zijn Bestaan een eind heeft (el-Baqa)

5) het niet nodig hebben van anderen (el-Qiyamoe bin-Nefs)

6) de Macht (el-Qoedrah)

7) de Wil (el-Iradèh)

8) de Kennis (el-^Ilm)

9) het Horen (es-Sema^)

10) het Zien (el-Basar)

11) het Leven (el-Hayat)

12) de Spraak (el-Kelam)

13) het niet lijken op de schepping (al-Moechalefetoe lil-hawadith).

Omdat deze eigenschappen veelvuldig genoemd zijn in de koran en in de profetische overleveringen (ahadieth) hebben de geleerden gezegd dat het een persoonlijke verplichting (fard ^ayn) is om ze te kennen. 

Aangezien het Bestaan van Allah ta^ala zonder begin is, zijn al Zijn eigenschappen zonder begin, want een geschapen eigenschap eist dat degene die deze eigenschap heeft, zelf ook geschapen is. 

Extra aantekeningen bij bovenstaande les: De Geloofsgetuigenis wordt ook wel Shahadatain in het Arabisch genoemd, aangezien die uit twee getuigenissen bestaat.Voor iedere moslim is er de verplichte basiskennis van de Islam. Deze kennis is noodzakelijk om te weten hoe je de verplichtingen moet uitvoeren en de zonden moet vermijden. Wanneer is iemand verantwoordelijk (Moekellef)? Als die: 

1)     Puber is volgens de Islam, dat wil zeggen dat diegene ofwel 15 maanjaren is volgens de Islamitische jaartelling, en dat is 14,5 tot 14,75 jaar volgens de westerse jaartelling, ofwel in het geval zij een meisje is, zij voor de eerste keer menstruatie heeft gehad, ofwel in het geval hij een jongen is, hij voor de eerste keer een zaadlozing heeft gehad.

 2)         Geestelijk gezond is, dus niet gek of zonder verstand. 

3)     En van de basisboodschap van de Islam (de Shahada) heeft gehoord.  Als je verantwoordelijk bent, dan ben je dit voor je goede en slechte gedachten, daden en uitspraken tijdens je leven. 

Diegenen die niet verantwoordelijk zijn:–         een kind–         iemand die gek/gestoord is–         iemand die nooit van de basisboodschap van de Islam heeft gehoord. 

Als een kind overlijdt, dan wordt het niet op de Dag des Oordeels bestraft, maar gaat het naar het Paradijs. Dit is de Genade van Allah. Als iemand vanaf zijn geboorte gestoord is dan geldt voor diegene hetzelfde.Evenals voor diegene die zijn hele leven nog nooit de Shahada heeft gehoord en begrepen. Wanneer iemand verantwoordelijk is, maar niet moslim is, dan is die verplicht om de Shahada uit te spreken en hierin te geloven met diens hart!!!   

Er is een hadieth: “Kana Allaahu wa lam yakun sjay’un rhayruh”, wat betekent: “Allah bestond en er bestond niets anders”.

Dit zei de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) toen mensen uit Yemen hem vroegen naar het begin van de schepping. Allah is de Schepper (El-Galiq). Hij is zelf niet geschapen. De schepselen daarentegen bestonden eerst niet en nadat Allah hen heeft geschapen bestaan zij wel. Schepselen hebben dus een begin.

Vergelijk het met een schilderij: dat kan zichzelf niet schilderen, oftewel die heeft een schilder nodig om het te maken. Laat staan het hele heelal met al de planeten: dat kan niet bestaan zonder de Schepper, Allah!!!

Iets wat niet bestaat heeft dus geen macht, geen kennis, geen wil etc. en kan zichzelf dus ook niet laten bestaan!

De Troon (el-^Arsj) is het grootste schepsel dat Allah heeft geschapen om Zijn Macht te laten zien. Het kleinste schepsel is een jawhar. Dit is een ondeelbare bouwsteen en het heeft geen lichaam.De natuur schept niets. Kijk maar naar de vraag: wat was eerder de kip of het ei. Allah heeft alle diersoorten eerst in paren geschapen, daarna kwamen de nakomelingen. Alle schepsels hebben bepaalde eigenschappen. Oorzaken scheppen niets, maar veroorzaken iets, namelijk een gevolg.

Neem bijvoorbeeld vuur: vuur veroorzaakt verbranding, maar schept het niet, Allah schept het. Het bewijs hiervoor staat in de Qur’an: Ibrahiem werd door het volk in het vuur geworpen, maar hij verbrandde niet. Allah heeft de eigenschap van verbranding door het vuur in dit geval niet geschapen. 

Allah heeft de Perfecte Eigenschappen: Allah is niet zwak en Zijn Eigenschappen zijn niet vergelijkbaar met de eigenschappen van de schepselen.

Wat iemand zich ook voorstelt in z’n hoofd, het lijkt niet op Allah, want het voorstellingsvermogen is ook geschapen door Allah”.  

Onze verbeelding werkt met vergelijkingen met andere dingen die we eerder hebben gezien/gehoord. Het is heel belangrijk dat je deze verbeelding uitschakelt wat betreft Allah en Zijn Eigenschappen, omdat onze verbeelding dus geschapen is. Allah heeft meerdere Eigenschappen, maar de Bovenstaande dertien Eigenschappen van Allah moet iedere moslim kennen, want zij komen vaak voor in de Qur’an en de hadieth. Het is belangrijk om je de Eigenschappen van Allah niet te verbeelden, maar ze in plaats daarvan met je verstand te begrijpen en aan te nemen.

Hoofdstuk 2.  

De betekenis van de Geloofsgetuigenis(De twee getuigenissen) 

Deze les is een vervolg op vorige les en gaat over het tweede deel van de Shahada (=geloofsgetuigenis): 

we esjhedoe enne Moehammeder-rasoeloellah.  Dit betekent: “Ik weet, ik geloof en ik verklaar dat Moehammed, de zoon van ^Abdoellah, die de zoon is van ^Abdoel-Moettallib, die de zoon is van Hasjim, die de zoon is van ^Abdoe Menaf, van de stam Qoeraysj, de dienaar en Boodschapper van Allah is voor de mensen en de djinn.” Djinn zijn van een vlam van vuur geschapen. Sommige djinn zijn moslims, anderen zijn niet-moslims, ook wel duivels/sjataan genoemd. Het hoofd van de duivels is Iblies, de duivel.  Djinn eten, trouwen en moeten ook vasten.  

In Soerat  Al-Djinn (De Djinn)  Ayat : 1 en 2Zeg: “Het is aan mij geopenbaard dat een groep der djinn heeft geluisterd (naar de Qur’an), en zij zeiden: ‘Waarlijk, wij hebben een wonderbaarlijke verkondiging gehoord!

Die tot rechtschapenheid leidt; daarom hebben wij er in geloofd, en wij zullen stellig niemand met onze Heer vereenzelvigen.

In Soerat  Al-Djinn (De Djinn)  Ayat : 14   En er zijn onder ons Moslims en er zijn onder ons die van de rechte weg zijn afgeweken. En zij die zich onderwerpen – hebben de rechte weg gezocht.                                                      

Alles wat de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) heeft gezegd is waar en hij vergist zich niet. Hij heeft ons onder andere verteld over:

  • Wat er gebeurt wanneer een mens overlijdt.

Op dat moment weet die persoon of die moslim is of niet. De Engel ^Azra’iel haalt de ziel uit het lichaam van die persoon. Een ziel is een licht lichaam, het heeft een bepaalde dimensie (kun je niet vasthouden, zoals bijvoorbeeld licht). Als de overledene in het graf wordt gelegd dan is zijn ziel boven zijn lichaam.

Als het graf dichtgaat dan komt de ziel weer in het lichaam terug. Dit is echt, hij voelt het. Hij hoort de voetstappen weggaan van de mensen bij het graf die hem begraven hebben.  

  • De bestraffing en het genieten in het graf:

De bestraffing in het graf is zowel voor niet-moslims (kafirs) als voor moslims die zonden hebben begaan, die Allah hen niet heeft vergeven.

Eén van de straffen van de kafirs in het graf is dat de kafir zijn plaats ziet in de Hel. Twee keer per dag ziet hij dit. Eén keer in het begin van de dag en één keer aan het eind van de dag. Ook wordt zijn graf kleiner, waardoor diens ribben in elkaar worden gedrukt. Zijn graf is donker en hij is eenzaam.

Als het lichaam van de kafir verteerd is, dan gaat zijn ziel naar Es-Sidjdjien. Dit is een plaats die zich in de zevende aarde bevindt en waar de zielen van de niet-moslims worden bestraft. De straf stopt niet, tot de Dag des Oordeels. Het is een grote zonde om tijdens je leven niet el-Istinja’ (=de intieme reiniging.

Hieronder wordt het met water wassen van je geslachtsdelen verstaan na bijvoorbeeld urineren, ontlasten, etc.) te doen, want toen de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) langs een graf liep hoorde hij twee moslims gemarteld worden omdat de een dit niet had gedaan, en de ander werd gestraft voor de roddels die hij heeft verteld in zijn leven. Sommige moslims met zonden worden ook gestraft in het graf, maar niet zoals de kafirs.

De straf is voor een bepaalde tijd. De zielen van zondige moslims wiens lichamen verteerd zijn gaan naar een plaats tussen de aarde en de hemelen. De beloning in het graf is alleen voor (vrome) moslims, zij genieten met hun lichaam en ziel in hun graf. Het graf wordt 70  breder /groter (70 onderarmen breder en langer), er zijn aangename planten en bloemen en het graf wordt groen en verlicht zoals het licht bij volle maan. Een moslim is niet eenzaam, aangezien diens gebeden en vasten in bepaalde vormen bij diegene aanwezig zullen zijn. De moslim ziet aan het begin en aan het eind van de dag diens plaats in het Paradijs en ruikt de geur van het Paradijs. De zielen van vrome moslims wiens lichamen verteerd zijn gaan naar een bepaalde plaats in het Paradijs. De ondervraging door de twee Engelen Moenkar en Nakier.Moenkar en Nakier hebben voor niet-moslims een eng uiterlijk.

Ze hebben een zwart-blauwe kleur. Zij vragen: “Wie is jouw Heer, wat is jouw godsdienst, wie is jou Profeet?” De kafir wordt geslagen met een hamer tussen de oren van achter. Hij gaat schreeuwen. Mensen en djinn horen dit niet, maar dieren kunnen dit geschreeuw horen.De moslims worden ook ondervraagd. Zij antwoorden met de twee getuigenissen. Allah versterkt hun hart zodat zij niet schrikken van de Engelen. Profeten, martelaren van heilige oorlogen en kinderen worden niet ondervraagd, maar wel verzameld en ze moeten ook over de Brug.In het graf blijven de lichamen van de Profeten intact. Profeten leven in hun graf. Wat betreft mensen die gecremeerd worden, zeggen sommige geleerden dat hun as bij elkaar komt en er zowel sprake is van bestraffing of genieten, als van de ondervraging. Andere geleerden zeggen dat er wel sprake is van bestraffing of genieten, maar niet van ondervraging. Allah is niet onderhevig aan wetten of regels. Onrecht is niet van toepassing op Allah, maar wel op ons mensen.  

HET FUNDAMENT VAN HET GELOOF ( deel 3 )

De Dag des Oordeels (Yawm el-Qiyaameh)

Alleen Allah weet wanneer de Dag des Oordeels plaats zal vinden. De Dag des Oordeels zal 50.000 jaar duren en zal beginnen wanneer de Engel Israfiel voor de tweede keer op de hoorn blaast. De eerste keer dat de Engel Israfiel op de bazuin blaast zullen alle schepselen dood gaan. Bij de tweede keer zal Allah de lichamen van de mensen, de djinn en de dieren opnieuw scheppen. Iedereen komt weer tot leven; de lichamen worden, als ze vernietigd waren, weer opgebouwd  en de zielen komen in de lichamen. Profeten komen als eerste uit hun graven. Dan komen alle mensen uit hun graven: de Herrijzenis of Wederopstanding (el-Ba^th).                    

In Soerat Al-Qi’jaamah (De Resurrectie ) Verzen : 3 en 4     

 “Denkt de mens dat Wij zijn beenderen niet kunnen verzamelen? Zeker;   Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen. “         

Dan zal men door de Engelen op één punt verzameld worden. Verzameling (el-Hasjr). De   aarde zal plat zijn, aangezien de bergen tot stof zullen worden gemaakt.       

 In Soerat An-Naba (Het Nieuws), Ayat 18, 19 ,20 staat, wat betekent:     

 

18. De Dag waarop de bazuin wordt geblazen; dan zult gij in scharen komen.      

19. En de hemel wordt geopend en zal vele poorten hebben.       

20. En de bergen verdwijnen en worden tot een luchtspiegeling.  

De wereld wordt zilverkleurig. Niemand kan vluchten want de Engelen omsingelen iedereen. De vrome moslims zullen het gemakkelijk hebben en op rijdieren rijden en gevoed en mooi gekleed worden. De zondige moslims en de niet-moslims zullen naakt zijn en niet gevoed worden. Men zal beseffen hoe ernstig de zaak is. Kafirs worden belopen. Er wordt op hun gezicht gelopen. Arrogante mensen zonder berouw worden verzameld, worden zo klein als mieren en worden vertrapt door anderen. Dieren worden op de Dag des Oordeels ook verzameld. Niet om veroordeeld te worden, maar wat de ene de andere heeft aangedaan in het leven, doet de andere dan terug. Daarna neemt de Engel Asraiel hun ziel, en hun lichaam wordt verteerd. Dieren worden als stof en de kafirs wensen dat ze zoals dieren worden (omdat ze weten dat ze bestraft zullen gaan worden).        

Dan zal de Bekendmaking van de daden (el-Hisaab) plaatsvinden:

Tijdens je leven hebben de Engelen Raqib en Atid alles opgeschreven wat je hebt gedaan. Dit krijg je in een boek overhandigd. De moslims krijgen hun boek rechts uitgereikt en zullen er blij mee zijn, en de niet-moslims krijgen hun boek links uitgereikt. Bepaalde lichaamsdelen, zoals je handen en je voeten, zullen getuigen van wat je hebt gedaan.  

De Beloning (ath-Thawaab) voor goede daden is voor de moslims in het Hiernamaals; met lichaam en ziel genieten ze. 

De Bestraffing (al-^Adhaab) is voor alle kafirs en voor sommige moslims en ze voelen dit met lichaam en ziel. (Dus men droomt niet, zoals christenen zeggen). Wanneer de zon dichterbij zal komen dan zal het heel warm en benauwd worden, maar diegenen die beloning verdienen zullen in de schaduw verblijven. Hoe hoger je zweet komt, des te slechter zijn de daden die je hebt gedaan.       

De opgeschreven goede en slechte daden zullen op de Weegschaal (el-Miezaan) gewogen worden: de goede daden aan de ene kant (hele goede daden wegen extra zwaar) en de slechte daden aan de andere kant.        

De kant met de goede daden weegt zwaarder bij moslims die tijdens hun leven veel of alleen maar goede daden hebben gedaan en zonden hebben vermeden: zij gaan naar het Paradijs. De moslims waarvan de goede daden even zwaar wegen als de slechte daden moeten wachten voor zij het Paradijs in mogen. Bij moslims waarvan de slechte daden zwaarder wegen dan de goede daden en die geen berouw voor hun zonden hebben gehad, geldt het volgende: óf Allah vergeeft diegenen en ze worden niet gestraft, óf Allah vergeeft diegenen niet en ze worden gestraft in de Hel.      

De goede daden van niet-moslims tellen niet, omdat zij geen moslims zijn. Allah zal in het Hiernamaals de niet-moslims niet vergeven. Daarom is het belangrijk om meteen moslim te worden tijdens je leven als je verantwoordelijk bent en zoveel mogelijk goede daden met de juiste intentie te doen!      

Wanneer alle moslims in het Paradijs zijn en alle niet-moslims in de Hel dan is dat het einde van de Dag des Oordeels. 

De Brug (asSirat) bevindt zich boven de Hel en loopt van de platte aarde naar een plek dichtbij het Paradijs. Alle mensen en djinn moeten hier overheen gaan: – Profeten zullen er snel overheen gaan, dit staat in een hadieth.     

Bij moslims is het afhankelijk van hun daden hoe (vliegend, moeilijk lopend, etc.) ze   eroverheen gaan. Vrome moslims gaan met gemak en zonder angst de Brug over. Sommige zondige moslims die niet door Allah vergeven zijn gaan tijdelijk naar de Hel, waar ze na hun bestraffing met haken weer uit worden gehaald. – Kafirs vallen gelijk van de Brug af. Voor een kafir duurt het 70 jaar om de bodem van de Hel te bereiken.  

Het Bassin (al-Hawd) is dichtbij het Paradijs en is gevuld met water uit de rivier al-Kawthar in het Paradijs. Iedere Profeet heeft een eigen Bassin waarvan zijn gemeenschap mag drinken, nadat zij de Brug overgegaan zijn. Er zijn kommetjes waaruit men dit water drinkt en het smaakt lekker. Daarna heeft men nooit meer dorst. De Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) heeft het grootste Bassin. 

De Bemiddeling (asj-Sjafaa^ah). Bemiddelen betekent iets goeds vragen van iemand voor iemand anders. Engelen, Profeten, martelaren van een heilige oorlog, sommige awlia (=hele vrome moslims) en kinderen die dood zijn gegaan voordat ze verantwoordelijk waren, bemiddelen voor moslims die meer slechte dan goede daden hebben en die in de Hel gestraft worden omdat Allah hen niet heeft vergeven. Martelaren bemiddelen voor zeventig van hun moslimfamilieleden. Awlia bemiddelen voor hun volgelingen, en kinderen bemiddelen voor hun moslimouders. Door deze Bemiddeling gaat de straf weg of wordt minder. Zo kan iemand eerder uit de Hel komen. De Profeet Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) doet de grootste Bemiddeling.  

De Hel (an-Naar) bestaat nu al en het is de plek waar kafirs eeuwig en sommige zondige moslims tijdelijk zullen verblijven. De Hel heeft verdiepingen: hoe zwaarder de straf, des te dieper in de Hel. Hier vindt de fysieke bestraffing plaats. Het vuur is echt, het is extreem heet, het brandt en is pijnlijk. Het heeft een zwarte kleur en zal nooit uitgaan. Het heeft 1000 jaar geduurd totdat de Hel rood werd, eveneens 1000 jaar totdat die wit werd en 1000 jaar totdat die uiteindelijk zwart is geworden. Er is ook een extreem koude plaats, wordt zamharira genoemd. De marteling van de kafirs stopt niet en wordt ook niet minder.             

In Soerat An-Naba (Het Nieuws), staat in de volgende Ayat, wat betekent:              

21. Voorzeker de hel ligt in een hinderlaag.              

22. Een tehuis voor de opstandigen.               

23. Die daarin lange tijd zullen vertoeven.         

24. Zij zullen daar geen koelte hebben en geen dronk   smaken,        

25. Behalve kokend water en een stinkende vloeistof die verschrikkelijk koud is.               

26. Een passende vergelding (voor hun daden).               

27. Zij verwachtten geen rekening.               

28. En verwierpen Onze tekenen geheel.               

29. En Wij hebben alles in een boek neergeschreven.     

30. Smaakt dus de straf! Wij zullen u slechts hierin doen toenemen.  

De huid wordt hernieuwd, zodat de marteling kan voortduren. Zij blijven voor eeuwig in de Hel. De lichtste straf voor niet-moslim Abu Talib, oom van de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam), bestaat uit sandalen van vuur die zijn hersenen laten koken. Je mag nooit een doua doen voor kafirs om hun straf in de Hel te verminderen. Er zijn veel ayat in de Qur’an dat er een groot verschil is tussen moslims en kafirs. Moslims die uit de Hel komen, zijn zwart van kleur en gaan door de Nahr Hawayaan (wat betekent: ‘rivier levend ding’ in het Arabisch): het water komt uit het Paradijs en herstelt het lichaam en maakt het sterk en gezond. De herinneringen aan de Hel zullen worden gewist.  

Het Paradijs (al-Djannah) bestaat nu al, dit is in de Qur’an beschreven. Het Paradijs is boven de zevende Hemel. Tussen de zevende Hemel en het Paradijs is een ruimte. Het Paradijs heeft acht poorten. Moslims zullen erdoor gaan.

Een poort heet Ar-Rayaan: een poort voor moslims die gevast hebben. De ingang hiervan is heel groot. Boven het Paradijs is de Troon, die het hele Paradijs bedekt.

El Firdows is de hoogste plaats in het Paradijs. Hier beginnen de vier rivieren van het Paradijs. Het is lekker om ervan te drinken, maar niet omdat men dorst heeft, want dat heeft men niet. Het Paradijs heeft vele verdiepingen. Alles wat je wenst aan goede dingen, dat krijg je. In het Paradijs is genot, goedheid en plezier en herinner je je alleen maar de mooie en fijne dingen van je leven. Alle moslims leven hier met lichaam en ziel. Zij zijn 33 jaar, gezond van lichaam en geest, heel mooi, aantrekkelijk en knap, en zo blijven zij ook. Zij zijn even lang als de Profeet Adam, dus zeventig onderarmlengtes (komt overeen met ongeveer 35 meter). Hun spraak is mooi en de ogen van de moslims zijn sterk, niet wazig en ze kunnen een afstand van 1000 jaren afstand zien. Iedereen is getrouwd (een man heeft minimaal twee vrouwen). Men heeft er geslachtsgemeenschap maar vrouwen worden niet zwanger en krijgen geen kinderen. Er zijn veel meer vrouwen dan mannen in het Paradijs (is nu ook zo op aarde). Er is geen jaloezie, geen pijn, geen ziektes, men gaat niet naar de wc (voor urineren/ontlasten), de harten zijn zuiver en goed en er is geen seconde narigheid of oorlog. Je eet (bijvoorbeeld honing) en je drinkt (bijvoorbeeld melk) voor je plezier en dit smaakt veel beter en smakelijker dan op aarde. Speeksel is zoet en niet vies, zweet ruikt naar musk. Veel bomen hebben er een gouden stam. Een soort wind zorgt ervoor dat de bladeren van de bomen een mooi geluid maken. Door de wind worden de mensen nog mooier. Mooie kleren die niet te vergelijken zijn met de kleren in dit leven kun je uit een boom halen. Op de grond liggen edelstenen en de grond is mooi en zacht. Rivieren stromen over de grond, zonder wal of oever. Ze bevatten melk, honing en gammer (wijn) waar je niet dronken van wordt. Mensen ontmoeten elkaar op een bepaalde plaats. Iedereen heeft een zitting, een soort stoel die je overal heen brengt waar je maar wil. Iedereen heeft ongeveer 15.000 bediendes. Ze zien er heel mooi uit en in hun handen dragen ze zilveren en gouden schalen vol lekkers. Elk persoon heeft een groot gebied voor zichzelf (van 50.000 jaren). Het is niet donker en mensen slapen niet. Er is geen dag en nacht met licht en donker, wel andere periodes. Er zijn beloningen in het Paradijs die mensen gaan krijgen. Wat en hoe weet niemand. Er is een Engel die Ridwan heet, de Hoofdengel, hij beheert het Paradijs. Hij weet ook niet wat deze beloningen zijn.        Moslims zien Allah met hun ogen in het Hiernamaals zien    

Het fundament van het geloof ( deel 4 )           

Het geloof in de Engelen van Allah       

De Engelen die van licht zijn geschapen zijn allemaal moslims. Alleen Allah weet hun aantal. Ze hebben verschillende formaten, sommige Engelen zijn heel groot en dragen de Troon.         

In Soerat Al-Haaqqah (De Zekere Realiteit) in Ayah 17 staat, wat betekent:       

17. En de engelen zullen op de zijden ervan staan. En op die Dag zullen acht engelen de  troon van uw Heer boven zich houden.”      

Engelen hebben geen geslachtsdelen en zijn dus geen jongens / meisjes of mannen / vrouwen. Ze kunnen wel uiterlijk veranderen naar een man zonder penis. Zij eten en drinken niet, trouwen niet, slapen niet en ze hebben geen begeertes. Ze hebben wel een wil en een vrije keus.

Ze doen alleen het goede, begaan geen zonden en ze zijn gehoorzaam aan Allah.        

Sommige Engelen hebben taken, zoals bijvoorbeeld de Engel Gibriel die als taak had om de Boodschap van Allah aan alle Profeten te zenden. De Engel Gibriel was heel groot en verscheen meestal in de vorm van een man zonder mannelijke geslachtsdelen. De Engel Mikaiel beheert het weer en de planten.

De Engel Azraiel wordt door degene die gaat sterven gezien en haalt de ziel uit het lichaam van degene die overlijdt. Sommige (vrome) moslims en kinderen kunnen de Engelen horen of zien. Bijvoorbeeld de metgezellen van de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam), zij werden door Engelen te hulp geschoten. Een ander voorbeeld: de Engelen Haroet en Maroet kwamen naar het volk van Babylon (Irak) om de mensen het verschil tussen een wonder en tovenarij te laten zien. Wanneer je dood gaat dan zul je de Engelen wel zien.                  

Het geloof in de Boodschappers van Allah         

De eerste Profeet is Adam, de laatste Profeet en Boodschapper is Mohammed (Sallallaahu  Alayhi Wasalam). Alle Boodschappers en Profeten zijn moslims. Er is eenverschil wat betreft Boodschappers en Profeten:       

 Een Boodschapper komt met de Islam en met een nieuwe islamitische wet.Boodschappers zijn de beste schepselen, Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) is het beste schepsel.              –

Een Profeet komt met de Islam en niet met een nieuwe islamitische wet. Hij volgt de wet van de voorgaande Boodschapper.        

Iedere Boodschapper is Profeet, maar niet alle Profeten zijn Boodschappers. Er zijn 124000 Profeten gekomen waarvan 313 Boodschappers.                 

Het geloof in de Boeken van Allah hiermee wordt het geloof in de originele, geopenbaarde Boeken bedoeld, dus niet in de huidige veranderde versies (behalve de Qur’an, die is tegen verandering beschermd door Allah).    

Er zijn in totaal 104 Boeken, waarvan de vier belangrijkste Boeken in de maand Ramadan in  één keer zijn nedergedaald van het Bord naar baitoel 3izza in de eerste Hemel:  

Ez-Zaboer:  Dit Boek wordt in het Nederlands ‘Psalmen’ genoemd. De Zaboer is geopenbaard aan de  Profeet Daoed (David), de vader van Salomo.  

El-Taurat: Dit Boek wordt ook wel de ‘Thora’ genoemd en is aan de Profeet Moesa (Mozes)geopenbaard. Het Boek wat men nu ‘thora’ noemt, is niet dezelfde als de originele Thora.  

El-Inzdjiel: Dit Boek wordt ook wel de ‘Bijbel’ genoemd, die aan de Profeet Iesa (Jezus) is geopenbaard. Het boek wat men nu de ‘bijbel’ noemt is niet dezelfde als de originele Bijbel, die aan de Profeet Iesa geopenbaard is. Toen de Profeet Iesa naar de tweede Hemel ging is de originele Bijbel vervalst, waardoor de huidige ‘bijbel’ vol koefr en tegenstrijdigheden staat. Deze ‘bijbel’ is pas 400 jaar na de openbaring van de originele Bijbel opgeschreven en uit die 400 jaar zijn er geen overleveraars bekend. Men zegt dat uit onderzoek blijkt dat het Christendom in de toen heersende Griekse mythologie is ingepast (denk aan de gelijkenis van zoals christenen zeggen: God de Vader en de Zoon, en de Griekse godin Venus met haar godenkind), opdat het zo aantrekkelijker zou zijn voor de Grieken en de Romeinen, die het over hun grote rijk zouden verspreiden.  

Qur’an: De Qur’an is tijdens het leven van de Profeet Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) opgeschreven; de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) dicteerde hen letterlijk wat hij op dat moment van Allah geopenbaard kreeg via de Engel Gibriel. Als eerste werden de eerste vijf ayat van Soera al-^Alaq op de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) nedergedaald.   De andere Soerat zijn gedeeltelijk in ayat nedergedaald. De Engel Gibriel vertelde aan de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) in welke Soera en tussen welke ayat die nedergedaalde ayat moesten staan. De Soerat zijn door de derde khaliefa Uthman ibnu-Athan op de huidige volgorde gezet en tot één Boek verzameld. De Qur’an is beschermd tegen verandering .                                      

Het geloof in het Lot (el-Qadar)                  

Er bestaan twee betekenissen van het Lot in de Qur’an:1) de Eigenschap van Allah, waarmee Hij de dingen schept zoals ze zijn, en ze dus laat gebeuren, zoals Hij wil dat ze gebeuren. Deze Eigenschap is alleen goed, dus niet slecht, en is zonder begin of einde.2) het geschapen ding of de geschapen daad. Alles wat geschapen is, gebeurt en bestaat met de Wil van Allah, dus zowel goede als kwade dingen. Goed of slecht verwijst naar het geschapen ding (bijvoorbeeld stelen is slecht, bidden is goed).        

Allah accepteert onze slechte daden niet, ook al kunnen zij wel bestaan door Zijn Wil en Zijn Lot. Moslims zijn verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en daden en zij zijn verplicht direct berouw te hebben van hun slechte daden. 

  • Het geloof dat Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) de laatste van de Profeten en de meester van alle zonen van Adam is. De Profeten hebben de status van de beste soort schepselen. De Engelen moesten buigen voor de Profeet Adam, omdat hij een Profeet was, niet omdat hij een mens was. Er bestaan (nu) namelijk zowel kafir als moslim mensen. Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) is het beste schepsel. Hij is ook de beste in status en daarna komt Ibrahim, dan Moesa, dan Isa, en dan Noeh. De Profeet Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) heeft gezegd dat er na hem geen Profeten meer zullen komen.

Allah heeft de Profeten eigenschappen gegeven die passen bij hun taak als Profeet. Het is een verplichting om te geloven dat aan iedere Profeet van Allah eerlijkheid, betrouwbaarheid en intelligentie toegeschreven moet worden. Daardoor is voor hen onmogelijk:       

  •  de leugenachtigheid
  •  onbetrouwbaarheid        
  •  laagheid (= onfatsoenlijkheid in karakter)
  •  domheid 
  •  onnozelheid
  •  lafheid
  •  en iedere daad die de mensen doet afschrikken om de Boodschap van de Islam te accepteren. 

Wat lafheid betreft: de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) ging dus niet uit angst voor de Qoeraish naar Medina, maar omdat hij een bevel van Allah had gekregen om dit te doen. De Profeet Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) was erg sterk; hij had de lichamelijke kracht van veertig sterke mannen. Voordat de Profeetschap van Mohammed (Sallallaahu Alayhi Wasalam) begon en hij met de Boodschap van de Islam kwam, stond hij bekend bij de volken als Mohammed al-amien (= de betrouwbare), die men vaak om raad vroeg.

Dit goed bekend staan wat betreft goede eigenschappen geldt voor alle Profeten, evenals bijvoorbeeld het verrichten van wonderen, het niet hebben van besmettelijke ziekten en het hebben van een mooi uiterlijk, opdat mensen hen volgen en hun Boodschap aannemen.         

Allah heeft Profeten zowel vóór de komst van hun missie als Profeet als daarna beschermd tegen:         

– blasfemie (koefr) door geloven, denken en/ of doen.       

– de grote zonden en kleine zonden van laagheid. Een kleine zonde van laagheid is bijvoorbeeld het stelen van een druifje wat niet noodzakelijk is, of het kijken naar een vrouw met begeerte.       

Het is mogelijk voor hen om ‘gewone’ kleine zonden te begaan, maar ze worden meteen gewaarschuwd, opdat ze zich hierover berouwen, voordat anderen hen daarin volgen.  

De Profeet Yakoeb was de vader van Profeet Yoessoef. Profeet Yakoeb had twaalf kinderen. De tweede naam van Profeet Yakoeb is Israiel. De broers van Yoessoef, behalve Benjamin, hebben Yoessoef als kind in de put gegooid. Yoessoef werd als slaaf aan een karavaan verkocht. Van de leider van het land kreeg Yoessoef, die erg knap en aantrekkelijk was, het beheer over zijn huis. Yoessoef had de helft van de schoonheid die aan de mensen, behalve aan de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam), is gegeven. In een hadieth staat wat betekent, dat de Profeet (Sallallaahu Alayhi Wasalam) het mooiste gezicht en de mooiste stem had. De vrouw van de leider nodigde haar vriendinnen uit. Toen zij de knappe Yoessoef zagen, sneden zij zich, terwijl zij fruit schilden, zonder dat zij het voelden in hun vingers. De vrouw van de leider wilde ontucht met Yoessoef plegen, maar hij is hiertegen beschermd omdat hij het Profeetschap van Allah heeft gekregen (dit staat in de Qur’an).       

Het is belangrijk om niet op je eigen houtje de Qur’an te interpreteren, máár het van een leraar te leren, omdat niet overal uitleg bij staat. Die uitleg krijg je onder andere uit de hadieth. Je moet zelf altijd kritisch blijven en uitzoeken of de kennis die je leert klopt. Gebruik daarvoor op de eerste plaats de Qur’an, daarna/-bij de hadieth, dan de consensus van metgezellen en geleerden en uiteindelijk moet je zelf een weloverwogen keuze maken, die niet in strijd is met voorgaande bronnen.