Het goede nageslacht

 

 

Het goede nageslacht

Allah heeft de mens een ontelbare hoeveelheid zegeningen gegeven.

En als jullie Allah’s genade willen tellen dan kunnen jullie het niet opsommen. Allah is werkelijk vergevend en barmhartig. [al-Nahl, 18]

 

Eén van die grote zegeningen is het nageslacht.

En Allah heeft voor jullie uit jullie eigen midden echtgenotes gemaakt en Hij heeft aan jullie uit jullie echtgenotes zonen en kleinzonen gegeven. [al-Nahl, 72]

 

Hij is het die jullie tot elkaar opvolgende geslachten op de aarde gemaakt heeft. [Faatir, 39)

 

Kinderen dragen de eigenschappen en bijzonderheden van hun ouders met hun mee. En door hun verspreidt het aanbidden van hun Heer zich over de aarde. En de aarde wordt door hen bevolkt. En door hun ontstaat samenwerking, hulp aan elkaar en medelijden met elkaar.

O mensen, vreest jullie Heer die jullie uit één wezen geschapen heeft, die uit hem zijn echtgenote schiep en die uit hen beiden vele mannen en vrouwen heeft voortgebracht en [over de aarde] verspreid. Vreest Allah uit wiens naam jullie elkaar iets vragen en respecteert de verwantschapsbanden. Allah is opziener over jullie. [al-Nisaa’, 1]

 

En Hij is het die uit water een mens geschapen heeft en hem dan gemaakt heeft tot bloed- en aanverwant; jouw Heer is vrijmachtig [al-Furqaan, 54]

 

En zoals de kinderen een grote zegening van onze Heer is, zo is het ook een grote amanavoor de ouders. Het recht van amana is dat je het goed bewaart en niet kwijtraakt, dat je het niet veronachtzaamt.

Allah heeft gezegd:

Allah beveelt jullie in bewaring gegeven goederen aan de rechthebbenden te overhandigen[al-Nisaa’, 58]

 

Kinderen zijn een amana in hun dien (religie), in hun akhlaaq (karakter), in hun opvoeding op een goed pad.

Allah heeft gezegd:

Jullie die geloven! Beschermt jullie zelf en jullie huisgenoten voor een vuur waarvan mensen en stenen de brandstof zijn. Hardhandige en strenge engelen zijn ermee belast die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt en die doen wat hun bevolen is [al-Tahriem, 6]

Zorg dus dat er tussen jullie en het vuur de voorzorg van gehoorzaamheid van Allah is.

 

En daarbij hoort dat je het kind vanaf zijn zevende aanspoort te bidden. Zo kunnen ze langzaam wennen aan wat aanbidding is, zodat wanneer het verplicht voor hem wordt, het vanzelfsprekend voor hem is regelmatig te bidden. Dit is dus de verantwoordelijkheid van dewali (voogd) totdat het kind baaligh is. Hetzelfde geldt voor het vasten. Laat je kind hier ook langzaam aan wennen voordat hij baaligh is.

 

Aandacht voor de dien en de akhlaaq van het kind is de belangrijkste zorg van de ouders. Als een kind opgroeit terwijl hij zijn dien goed onderhoudt en al haar verplichtingen en rechten naleeft, dan profiteren de ouders daar ook zelf van, en zijn naasten en de hele samenleving. En als hij de rechten van Allah niet nakomt, komt hij eigenlijk de rechten van zijn medemens niet na. Als hij van jongs af aan gewend is aan een heel goed karakter, dan is dat een stevig fundament voor de rest van zijn leven. En als hij van jongs af gewend is aan iets slechts, houdt hij dat waarschijnlijk ook de rest van zijn leven bij zich. Wie opgroeit met iets, wordt er volwassen mee. En wie volwassen is met iets, die sterft ermee. En wie ergens mee sterft, die wordt er na de dood ook mee opgewekt.

Daarom was de boodschap van Allah aan Zijn dienaren op de eerste en laatste plaats om aan de dien vast te houden:

Jullie die geloven! Vreest Allah zoals het Hem toekomt; en sterft niet behalve als moslims.[Aal ‘Imraan, 102]

 

En dit was ook de boodschap van de Profeten:

En dat droeg Ibrahim aan zijn kinderen op; zo ook Ya’qoeb: ‘O mijn kinderen, Allah heeft voor jullie de godsdienst gekozen. Jullie mogen dus alleen maar sterven als moslims.

Of waren jullie getuigen toen Ya’qoeb de dood nabij was? Toen hij tot zijn zoons zei: ‘Wat zullen jullie dienen na mijn heengaan?’ zeiden zij: ‘Wij zullen jouw god (ilah) en de god van jouw vaderen Ibrahiem, Ismail en Ishaak dienen als één god en aan Hem hebben wij ons overgegeven. [al-Baqarah, 132-133]

 

En ook Luqmaan de Wijze sprak tegen zijn zoon hierover:

Mijn zoon, verricht de salaat, gebied het behoorlijke en verbied het verwerpelijke. En verdraag geduldig wat je treft, dat is een zaak van vastbeslotenheid. [Luqmaan, 17]

 

Het goede voorbeeld van de ouders is ontzettend belangrijk voor het kind. Wees je hiervan bewust en ga goed om met de amana die je gegeven is. Allah zegt hierover:

Die ook goed toezicht houden op hun verbintenis

Die hun getuigenis afleggen

En die zich aan hun salaat houden

Zij zijn het die in tuinen worden geëerd [al-ma’aridj, 32-35]

 

Het is belangrijk om je kinderen van jongs af aan een goede, zuivere en correcte omgeving aan te bieden, met goede mensen. Er is gezegd: ‘Een goede zitting is als de drager van muskus. Als je daarvan niets krijgt, dan krijg je toch de geur mee. En een slechte zitting is als het blazen van de smid. Als het je gewaad niet verbrandt, dan geeft het je wel een slechte geur.’

 

Omring ze dus met goede literatuur, en breng zen iet in aanraking met verderfelijke tijdschriften en films. Dit doet hun akhlaaq geen goed.

 

Het is van belang dat de ouders ál hun kinderen rechtvaardig behandelen, en de één niet voortrekken boven de ander, tot aan het zoenen van hen toe.

De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘Vreest Allah, en wees rechtvaardig voor jullie kinderen.’

 

Het is ook belangrijk om geduldig en vergevingsgezind te zijn naar je kinderen toe. Dit maakt Allah ook vergevingsgezind.

Jullie die geloven! Onder jullie vrouwen en jullie kinderen zijn er die jullie tot vijand zijn. Hoedt jullie dus voor hen, maar als jullie het niet aanrekenen, het kwijtschelden en vergeven, dan is Allah vergevend en barmhartig. [al-Taghaboen, 14]

 

De hoofdzaak is dus om je kinderen op hun dien groot te brengen en als mensen die zich aan Zijn wet en verbond houden. Allah zegt over dit soort mensen:

De tuinen van ‘Adn. Zij zullen ze binnengaan en ook die voorvaderen, echtgenotes en nakomelingen van hen die rechtschapen waren. En de engelen zullen bij hen door elke poort binnenkomen:

“Vrede zij met jullie omdat jullie geduldig hebben volhard.” Dat is pas een goede uiteindelijke woning. [al-Ra’d, 23-24]

En het nageslacht van hen die geloven en die in hun geloof door hun nageslacht gevolgd worden hebben Wij bij hen gevoegd. En Wij laten hen voor wat zij gedaan hebben in niets tekortkomen. Elke man is aansprakelijk voor wat hij begaan heeft. [al-Toer, 21]

 

En de Profeet (sas) heeft gezegd: ‘Als Ibn Adam sterft, worden zijn daden afgesneden behalve drie: kennis dat degenen na hem van nut is, sadaqah jaariyah (doorlopende liefdadigheid) en een goed kind dat smeekbeden verricht voor hem.’

 

Vreest dus Allah en kom jullie verplichtingen na tegenover jullie nageslacht. Allah geeft de volgende du’aa in de qur’aan:

Mijn Heer, maak dat ik de salaat verricht en dat zij die tot mijn nageslacht behoren [het ook doen], onze heer, en aanvaard mijn gebed

Onze Heer, schenk aan mij, aan mijn ouders en aan de gelovigen vergeving op de dag dat de afrekening plaatsvindt. [Ibrahim, 40-41]