Islamitische zeden

Inleiding

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah[1], de Sublieme, de Grote, tegen de vervloekte Satan. In de naam van Allah, de Genadevolle, de Barmhartige. We prijzen Allah en danken Hem, en we trachten Zijn hulp, leiding en vergiffenis te verkrijgen. We zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze ziel en de zondigheid van onze daden.  

“Hij die door Allah wordt geleid, wordt juist geleid, doch degene die Hij laat dwalen, voor hem zult gij stellig geen vriend en leidsman vinden.”(VBQ[i] al-Kahf:17)

We zullen in elke lezing een onderdeel van de islamitische zeden bespreken: we leggen uit hoe we onszelf hiervan kunnen doordringen, hoe we ermee om kunnen gaan, hoe we het onszelf kunnen aanwenden en hoe we het kunnen verbeteren om het tot onderdeel van ons karakter en gedrag te maken.Ik weet dat velen zullen vragen: waarom bespreek je alleen de islamitische zeden? Of, waarom praten we niet over het levensverhaal van Mohammed (vzzmh)[ii] of de verhalen van as-sahaaba (de metgezellen van de Profeet)? Wat is het nut van het bestuderen van de islamitische zeden?

Daarom zal de eerste les een inleiding van de islamitische zeden omvatten, waarin ik over het belang en het doel ervan zal spreken.Er zijn in feite drie doelen voor het bestuderen van deze lessen: 

Het eerste doel De islamitische zeden zijn het eerste doel van de missie van de Profeet (vzzmh). Ja, het eerste doel van de missie van de Profeet (vzzmh) is het behouden van de zeden. Ben je verbaasd? Luister naar deze hadieth (overlevering) van Profeet Mohammed (vzzmh), waarin hij zegt:

Ik ben slechts gestuurd om de edelste zeden te voltooien.[iii]

En denk daar eens over na, waarom werd de Profeet (vzzmh) gestuurd? De Profeet (vzzmh) werd gestuurd voor de genade van de mensheid, voor de goedheid van de mensheid en voor de leiding van de mensheid.

Zegt Allah de Almachtige niet, wat vertaald kan worden als: “En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.” (VBQ al-Anbijaa’:107)

Laten we dit vers samen bekijken.Denk je eens in dat bedrog, haat, oneerlijkheid en al-fawwahisj (schandelijke zonden, onwettige seksuele relaties etc.) in onze maatschappij zouden overheersen: zou genade zijn weg naar de maatschappij vinden? Zou deze maatschappij veilig zijn? Als deze maatschappij een bedrijf was, zou het dan succesvol zijn? Als deze maatschappij een gezin was geweest, zou genade er overheersen? Zouden de gezinsleden van elkaar houden en een hechte band met elkaar hebben?

Besef je het verband tussen ‘ik ben slechts gestuurd om de edelste zeden te voltooien’ en het vers, dat vertaald kan worden als: “En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.”?

Het betekent dat er geen genade tussen mensen is, geen rechtschapenheid en geen vrede in de maatschappij, behalve middels de zeden.Ik wil jullie aandacht op een ander punt richten.

Denk je dat ibadaat (handelingen van aanbidding), het gebed, het vasten, de bedevaart, dhikr(gedenken van Allah) en doeaa (smeekbeden) belangrijker zijn dan de islamitische zeden? Dit is niet waar! Naar mijn mening, zijn de zeden het belangrijkst.Hoe zit dat dan?

Broeders en zusters, het voortreffelijke doel van ibadaat is om de zeden te behouden. Derhalve zal jouw karakter zuiver en oprecht zijn.

Als een van je ibadaat het onderdeel van goede zeden mist, dan zal het louter gymnastische oefeningen zijn.

Laten we het samen analyseren:

1. Gebed:Allah zegt, wat vertaald kan worden als: “…en onderhoud uw gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad.”(VBQ al-Ankaboet:45)

Als iemands gebed hem niet voorkomt om al-fahsjaa en al-moenkar te doen, telt zijn gebed dan? Hij zou enkel gymnastische oefeningen uitvoeren. Wat is het verband tussen het verrichten van het gebed en de aanvaarding hiervan door Allah, en het genadevol zijn jegens een weduwe?

Er is wel degelijk een verband. Als jouw gebed er niet voor zorgt dat je genadig tegenover mensen bent, is jouw gebed nutteloos. Zie je het verband?

2. Sadaqa (liefdadigheid):Allah zegt, wat vertaald kan worden als: “Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor moogt reinigen en louteren.” (VBQ at-Tawba:103)

Het doel van het geven van sadaqa en zakaat[iv] is reiniging. Wat is de betekenis van reiniging? Het is de moeilijk uitvoerbare praktijk van het verbeteren van je zeden. Het is aldus duidelijk dat elk vers dat over religieuze verplichtingen spreekt, een specifieke zede dient en erop aandringt deze te behouden. Wat is de verborgen betekenis van de reiniging als je sadaqa geeft?

Als je sadaqa geeft, dan zul je genade leren, je zult genade met de zwakkeren hebben, je zult vrijgevig worden en je zult arrogantie haten.De Profeet (vzzmh) leerde ons dat er morele sadaqaat (meervoud sadaqa) zijn die de loutere daad van het geven van geld (sadaqa) overtreffen.

De Profeet (vzzmh) zei: Het glimlachen bij het zien van je broeder wordt als sadaqa beschouwd.” Denk je eens in, als je sadaqa wilt geven terwijl je geen geld hebt, dan kun je glimlachen wanneer je je broeder ziet. Het zal aldus beschouwd worden alsof je sadaqa hebt gegeven. Het glimlachen bij het zien van je broeder en de mensen al-maroef (d.w.z. het islamitische monotheïsme en al hetgeen de islaam iemand beveelt te doen) voor te schrijven en hen al-moenkar (polytheïsme en ongeloof en al hetgeen de islaam heeft verboden) te verbieden, worden beschouwd als sadaqa.

Het leiden van een man die op het slechte pad is, is sadaqa: geld aan je broeder geven issadaqa: het verwijderen van iets schadelijks, doornen en botten van de wegen is sadaqa: het begeleiden van een blinde man is sadaqa: en de beste sadaqa is “wanneer een echtgenoot een hapje in de mond van zijn vrouw doet” (volgens een hadieth).

Begrijp je het concept sadaqa? Realiseer je je hoe het leiden van een man die op een dwaalspoor geraakt sadaqa is: het geven van geld aan je broeder en het kijken naar het gezicht van je broeder, blind of met zicht begiftigd, sadaqa zijn?

Broeders en zusters, het doel van deze lezing is om je te doen begrijpen hoe belangrijk het is om jezelf van binnen veranderen en jouw islamitische zeden te verbeteren. Het gaat niet alleen om uiterlijkheden, om bijvoorbeeld de hidjaab (de sluier) te dragen. Het dragen van dehidjaab betekent niet dat je al je religieuze verplichtingen hebt uitgevoerd, absoluut niet!

De ware boodschap van deze religie kan door deze vraag worden omvat: “Wat is de positie van jouw zeden in de islaam?” 

3. Vasten: De Profeet (vzzmh) zei: “De persoon die vast zou gemeenschap met zijn vrouw moeten vermijden en zich niet belachelijk en onbeschaamd moeten gedragen, en als iemand met hem ruziet of hem uitscheldt, zou hij twee keer ‘ik vast’ moeten zeggen.”[v]

Denk je eens in, de dag waarop je vast is een dag waarop jouw islamitische zeden belichaamd worden. Het wordt een dag die de zeden benadrukt: omdat ik vast is het verboden om te schelden, te ruziën, een zonde te begaan, mezelf belachelijk te gedragen, mijn stem te verheffen of ten onrechte te redetwisten. Aldus maakt het vasten mij een moslim die goede zeden heeft.

We realiseren ons vervolgens dat het doel van het gebed en het vasten hetzelfde is: om de islamitische zeden te behouden. 

4. Bedevaart: Allah zegt, wat vertaald kan worden als: “De maanden der bedevaart zijn bekend, dus, wie besluit ter bedevaart te gaan in deze maanden, bedenk, dat er geen onreine taal, noch enige overtreding, noch enige twist gedurende de bedevaart mag zijn.” (VBQ al-Baqara:197)

 

Broeders en zusters, de bedevaart is een zware oefening voor het disciplineren van de islamitische zeden. Als je jezelf voorneemt om met bedevaart te gaan, dan ben je daar verplicht om niet te dringen. Zelfs als iemand anders tijdens de tawaaf (rondgang om deKaba) dringt of jou uitscheldt, dan zou je niet moeten reageren.

Er is hier nog meer verboden dan de onaanvaardbare spraak. Als je bijvoorbeeld tijdens de bedevaart tegen iemand moppert, dan moet je trachten de vergiffenis van Allah te verkrijgen en berouw tonen. Het is eigenlijk een zware oefening voor je, om jezelf tijdens de bedevaart te disciplineren en om jezelf de islamitische zeden in te prenten. Veel mensen vragen: “Waarom verzamelen alle moslims zich alleen in het seizoen van de bedevaart?” Denk eens na! Waarom verrichten bijvoorbeeld de Egyptenaren de bedevaart niet in de maand Radjab en de Jemenieten in een andere? Met andere woorden: waarom kunnen mensen uit verschillende landen de bedevaart niet op verschillende tijden verrichten?

De berg Arafa staat er nog wel even, dus waarom zouden alle bedevaartgangers zich er op hetzelfde moment verzamelen? Het doel is dat wanneer moslims van over de hele wereld zich op dezelfde tijd en tijdens de drukste tijden verzamelen, zij dan hun zelfdiscipline en uitvoering van goede zeden moeten laten zien.

Zie je het doel van de bedevaart, waarom miljoenen moslims zich rond de berg van Arafa verzamelen? Waarom gooien zij allen djamarat (het stenen gooien naar de duivel op een specifieke plaats) op hetzelfde moment? Waarom gaan zij op hetzelfde moment naar Mina en Al-Moezdalifa? Het is een educatieve boodschap, welke betekent dat de moslims samen moeten leven en naast elkaar moeten leven. Het betekent dat goede islamitische zeden jouw eigenschap zou moeten zijn. Daaruit volgend kun je jouw zeden te midden van deze smalle plek tijdens de twintig dagen van de bedevaart disciplineren. Zul je hier naderhand niet in slagen als je met je vader of moeder omgaat? Zul je je stem nog verheffen tegen je buren en in je huis?

Realiseer je je de betekenis van: “Ik ben slechts gestuurd om de edelste zeden te voltooien.”? Het disciplineren van de islamitische zeden is het eerste en het belangrijkste doel van de missie van Mohammed (vzzmh).Sommige mensen denken dat het uit het hoofd leren van de Qoer’aan en het bestuderen van de fiqh (jurisprudentie) de belangrijkste taken zijn voor de moslims. Maar waar zijn jouw zeden?

Sommige mensen denken dat de zeden op de tweede plaats komen, absoluut niet!

Laten we dit vers aanschouwen, zoals gezegd werd door Ibrahiem (Abraham (vzmh)[vi]), hetgeen vertaald kan worden als: “Heer, doe onder hen een boodschapper opstaan (en Allah verhoorde hun gebeden door Mohammed te sturen), die hun Uw tekenen zal verkondigen en hun het Boek (deze Qoer’aan) en de Wijsheid zal verklaren en hen zal louteren.” (VBQ al-Baqara:129)

Let op de volgorde: een boodschapper van deze oemma (moslimgemeenschap) wordt gestuurd om de verzen van Allah te reciteren, te onderwijzen en om de mensheid te zuiveren. Dit vers verschijnt vier keer in de Qoer’aan. Het is één keer een deel van een citaat van Ibrahiem (vzmh) en de andere drie keren wordt het door Allah uitgesproken. De volgorde van het vers verschilt bij de andere drie keren. Allah zegt, hetgeen vertaald kan worden als:“Omdat Wij uit uw midden een boodschapper hebben gezonden, die u Onze tekenen verkondigt, u zuivert, u het Boek en de Wijsheid onderwijst en u leert, hetgeen gij niet wist.”(VBQ al-Baqara:151)

Heb je de volgorde opgemerkt? Toen Ibrahiem (vzmh) zijn nederig verzoek deed, vroeg hij eerst om onderricht en daarna om zuivering. Allah (VVIH)[vii] noemde echter zuivering als eerste. Dit betekent dat de islamitische zeden prioriteit hebben. Wat is de waarde van een moslim die de Qoer’aan uit zijn hoofd leert maar een leugenaar is? Wat is de waarde van onderricht zonder zeden? Het is nutteloos. We zouden ons daarom eerst de waarde van de islamitische zeden moeten realiseren. We zouden het moeten praktiseren! Dit is het eerste doel van dit boek, ‘het disciplineren van de islamitische zeden’!