Khair en Sharr van Allah zijn afhankelijk van onze daden

Khayr en sharr van Allah zijn afhankelijk van onze gehoorzaamheid

Alle khayr die bij Allah is, kan men alleen ontvangen door gehoorzaam te zijn aan Hem.

Allah zegt in de koran:

Wie Allah en de Profeet gehoorzamen, dat zijn zij die bij hen behoren aan wie Allah genade geschonken heeft: de Profeten, de oprechten, de [geloofs]getuigen en de rechtschapenen. Dat zijn goede kameraden!

Dat is de goedgunstigheid van Allah. Allah is goed genoeg als wetende. [al-Nisaa’, 69-70]

Al het slechte (sharr) daalt Hij alleen neer wegens ongehoorzaamheid aan Hem. Al het slechte dat je overkomt in dit leven en het volgende, worden veroorzaakt door jouw zonden. Hierover zegt Allah:

En wie ook maar een greintje goeds gedaan heeft die zal het zien.

En wie ook maar een greintje kwaads gedaan heeft die zal het zien. [al-Zalzala, 7-8]

Het gebeurt niet volgens jullie verlangens, noch volgens de verlangens van de mensen van het boek. Wie iets slechts doet, aan hem wordt het vergolden en hij vindt in plaats van Allah beschermer noch helper voor zich. [al-Nisaa’, 123]

En het onheil dat jullie treft, het is voor wat jullie handen begaan hebben. Maar Hij scheldt veel kwijt. [al-Shura, 30]

En in een hadith qudsi zegt Allah in de bewoording van de Profeet:

“O Mijn dienaren, het zijn jullie daden die ik voor jullie optel, vervolgens voldoe ik jullie volgens hen. Dus wie het goede vindt, laat hem Allah prijzen, en wie iets anders vindt, laat hem niemand dan zichzelf verwijten.” [Muslim]

Allah wenst van ons dat wij goede daden verrichten. Hij zegt hierover:

Streeft naar vergeving van jullie Heer en naar een tuin zo breed als de hemelen en de aarde die klaargemaakt is voor de mutaqqien.

Die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed en die hun woede inhouden en de mensen vergeving schenken –Allah bemint hen die goed doen- [Aal ‘Imraan, 133-134]

En Allah waarschuwt ook voor ongehoorzaamheid:

En wie ongehoorzaam is aan Allah en Zijn Profeet en Zijn bepalingen overtreedt die zal Hij binnenvoeren in een vuur waarin hij altijd zal blijven. Voor hem is er een vernederende bestraffing. [al-Nisaa’]

Allah straft ongehoorzame volken

Allah vertelt in de koran vele verhalen over volken die vóór ons leiding ontvangen hadden, maar bleven zondigen en uiteindelijk hiervoor hun bestraffing kregen:

En de ‘Aad en de Thamoed! Dat is jullie duidelijk geworden uit hun woonhuizen. De satan had voor hen hun daden mooi laten lijken en hun de weg versperd, hoewel zij toch inzicht hadden.

En Karoen en Fir’aun en Hamaan. Moesa was met de duidelijke bewijzen tot hen gekomen, maar zij waren hoogmoedig in het land en toch konden zij niet ontkomen.

Dus grepen wij een ieder voor zijn zonde. Tegen sommigen stuurden Wij een zandstorm. Anderen greep de schreeuw. Weer anderen lieten Wij met de aarde wegzinken en er waren er die Wij lieten verdrinken. Toch was het niet zo dat Allah hun onrecht aandeed. Maar zij deden zichzelf onrecht aan. [al’Ankabut, 38-40]

Toen Qubrus geopend was voor de islam, zonderde Abu al-Dardaa’ zich af. Men zei tegen hem: ‘Wat maakt je aan het huilen, o Abu Dardaa’, op een dag dat Allah de islam verheven heeft boven kufr?’ Hij zei: ’Ik huil vanwege de consequenties van zonden. Dit volk was machtig, en zij verknoeiden de zaak van Allah, en jullie zien nu wat hen getroffen heeft aan vernedering. Wat een vernedering van de schepping als zij de zaak van Allah verknoeien!’

Mensen zijn niet vrij van zonden, maar het is wel verplicht voor iedereen om tawba te maken. Zoals een hadith zegt: “Jullie zijn allen zondaars, en de beste onder de zondaars zijn zij die tawbah maken.”

Weet dus, o moslims, dat ongehoorzaamheid en zonden een oorlog zijn tegen Allah en Zijn Profeet, zowel de kleine als de grote zonden. Bescherm jezelf, je familie en je hele gemeenschap hier dus tegen, door istiqama en tawbah.

Een onachtzaam hart

En bescherm jezelf er tegen dat zonden normaal worden voor jouw hart, en dat zij in een staat van ghafla (onachtzaamheid) en zelfs dood komt. Een onachtzaam of dood hart ziet het slechte als goed en het goede als slecht. Zo’n hart houdt van ongehoorzaamheid en heeft een afkeer van gehoorzaamheid. Hij denkt alleen aan zijn begeerten in dit leven en niet aan wat na de dood komt.

Allah zegt:

En hij dan voor wie de slechtheid van zijn handelen aantrekkelijk gemaakt is en die het dan ook als goed beschouwt? Maar Allah brengt tot dwaling wie Hij wil en Hij brengt op het goede pad wie Hij wil. [al-Faatir, 8]

Allah houdt ervan dat je vergiffenis vraagt voor je zonden en terugkeert naar hem. De Profeet zegt hierover: ‘Bij degene in wiens hand mijn ziel is, als jullie niet zouden zondigen, dan zou Allah jullie vervangen door een volk dat zondigt en vergiffenis vraagt aan Allah, en Hij zal hen dan vergeven.’

Weest Allah dus dankbaar en vraag Hem om vergiffenis. Allah zegt:

En toen jullie Heer aankondigde: ‘Als jullie dankbaar zijn zal Ik jullie nog meer geven, maar als jullie in ondankbaarheid ongelovig zijn, dan is Mijn bestraffing streng. [Ibrahim, 7]