Kleine en grote zonden


Grote en kleine zonden

Er zijn twee soorten zonden, namelijk kleine en grote. De geleerden zijn het oneens over het aantal grote zonden.

Aboe Hoeraira (RA) heeft overgeleverd dat de Profeet SAW heeft gezegd over de grote zonden :

“ Vermijd de zeven die vernietigen.’ Degenen die luisterden vroegen: O Boodschapper van Allah welke zijn het?’ Hij SAW zei: ‘ Het gelijkstellen van partners aan Allah (shirk), magie, het wegnemen van een leven welke Allah SWT onschendbaar heeft verklaard behalve als het rechtvaardigheid betreft, het verteren van rente, het toe-eigenen van het bezit van de wees, wegvluchten van de Jihaad en het belasteren van rechtschapen gelovige vrouwen die onverwacht beschuldigd worden van overspel.”

Ibn Mas’oed ( een metgezel ) zei dat het er vier zijn. Ibn Omar ( een metgezel ) zei dat het er zeven zijn. Toen Ibn ‘ Abbas ( neef van de geliefde profeet en metgezel ) werd verteld dat Ibn Omar zei dat de grote zonden uit zeven bestaan, zei hij dat ze dichter bij zeventig zijn dan zeven.

Aboe Salih heeft overgeleverd dat Ibn’Abbas zei: “Een grote zonde is die de grootste bestraffing in deze wereld verdient.”

Ibn Mas’oed heeft ook gezegd: “ Grote zonden beginnen bij het begin van Soerah An–Nisa volgens wat Allah zegt, wat betekent:

“ Indien jullie grote zonden, die verboden zijn vermijden…” (Soerah an-Nisa:31)

Aantal voorbeelden van grote zonden:

– Ash-Shirk ( het toekennen van deelgenoten aan Allah Ta’ala )

Allah zegt in dit ayah, wat betekent :

“Waarlijk, Allah vergeeft het niet als er naast Hem deelgenoten worden aanbeden, maar behalve dat vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan. ( Qur’aan 4:48 )

Deze regel geldt voor iemand die sterft als kafier en geen berouw heeft getoond in zijn leven.

– Het doden ( het doden van iemand zonder gerechtelijke basis )

– Magie

– Het niet verrichten van gebeden

Allah zegt in dit ayah, wat betekent:

” Wat heeft er voor gezorgd dat jullie de hel binnentraden?” Zij zullen zeggen:” Wij behoorden niet tot degenen die hun gebeden verrichten.”

– Het niet betalen van de Zakaat

– Niet plichtsgetrouw naar de ouders zijn

– Het consumeren van rente

De Profeet SAW zei :

“Allah Ta’ala vervloekt zowel degene die riba ( rente ) verdient als degene die het betaalt.” ( Moeslim )

– Overspel en verkrachtingen

– Het drinken van alcohol, zelfs maar een kleine hoeveelheid

– Arrogant, trots of kwaadwillend zijn

– Het afleggen van een valse getuigenis

– Het beschuldigen van kuise vrouwen

– Zelfmoord plegen

– Het eten van kadavers, bloed en varkensvlees

– Jezelf niet reinigen van urine

– Ander mensen belasteren

De Profeet SAW zei, toen hij langs twee graven liep, wat betekent:

“Zij ( de bewoners van de graven ) worden gemarteld voor twee grote zonden: een van hen reinigde zichzelf niet van de urine en de andere belasterde (An-Namima ) andere mensen.” (Moeslim)

– Liegen met grote gevolgen

Aantal voorbeelden van kleine zonden:

– Liegen zonder grote gevolgen

– Met begeerte kijken naar huwbare vrouwen (kleine zonde van laagheid)

– Iemand onterecht uitschelden

– Het niet dragen van een hoofddoek

Kleine zonden die voortdurend worden herhaald worden tot zware zonden gerekend.

At-Tawbah ( Berouw tonen ):

Zoals water en zeep lichamelijke onreinheid verwijdert, kunnen de treurigheid van het hart (door daden die tot helse kwellingen leiden) en alle soorten zielsziekten en onzuiverheden worden verwijderd door berouw en het smeken om Allah’s vergeving met oprechte tranen van spijt over begane zonden.

Mensen zijn bij geboorte rein en goed geschapen. De Profeet SAW zegt wat betekent:

“Het menselijk hart zo helder als een spiegel is geschapen”.

Als iemand dit hart vertroebelt door er duistere en onreine gevoelens in toe te laten zoals twijfel, onzekerheid, boosheid, haat, wraakzuchtigheid en afgunst, dan is het te begrijpen dat deze persoon is overvallen door vreselijke ziekte van het hart. De enige manier om er van af te komen is door berouw te hebben en Allah om vergeving te vragen. Omdat Allah er is, is er natuurlijk hoop.

De Profeet SAW zei, wat betekent:

“Een gelovige behoort hoopvol te zijn omdat Allah genadig is, maar moet bevreesd zijn voor zijn/haar fouten en tekortkomingen. Zou men horen zeggen: “Slechts een persoon gaat naar het Paradijs “, dan moet men zich afvragen : ” Zou ik dat zijn ?” . En als men zou horen zeggen : “Slechts een persoon gaat naar de hel”, dan moet men zich afvragen: “Zou ik dat misschien zijn? “.

Aboe ^Abdoerrahmaan ^Abdoellah ibn ^Umar al Khattaab verhaalt dat de Profeet SAW zei:

“Allah, de Heer van Eer en Glorie, zal het berouw van een dienaar van hem accepteren totdat zijn doodsgerochel begint.” ( Tirmidzie )

At-Tawbah kan je doen zolang je nog in leven bent. Maar als je overlijdt zonder tawbah te doen over bepaalde zonden, dan blijft het de vraag of Allah jou deze zonden zal vergeven waarvoor je geen tawbah hebt gedaan. Maar Shirk wordt niet vergeven, hierover heeft Allah ons gewaarschuwd. Shirk wordt niet vergeven tenzij je tijdens je leven tawbah hebt gedaan. Als iemand in blasfemie valt ( door Shirk ), dan hoort diegene zo snel mogelijk de geloofsgetuigenis (Shahada) opnieuw uit te spreken voordat hij komt te overlijden en vervolgens spijt krijgt voor deze enorme zonden.

De gelijkenis van degene die tawbah uitstelt is als degene die een boom wil ontwortelen, maar hij zal ontdekken dat de boom erg sterk is en deze alleen met moeite ontworteld kan worden. Hierop zal hij zeggen: “ Ik stel de ontworteling voor een jaar uit, en dan zal ik terugkomen om het alsnog te doen.” Maar hij weet niet dat hoe langer de boom leeft, hoe steviger het geworteld zal zijn, en dat hoe ouder hij wordt hoe zwakker hij zal zijn. Geen wonder dat hij dan niet in staat is het voor elkaar te krijgen, ook al gebruikt hij zijn volle kracht. Hoe verwacht hij hier bovenop te komen als hij steeds zwakker wordt en de boom steeds sterker geworteld zal zijn.”

Wat betreft het afwachten van Allah’s vergeving zonder tawbah te doen, het is mogelijk dat de zondaar vergeven zal worden, maar hij moet realistisch zijn. Het is te vergelijken met een man die al zijn bezit spendeert, zichzelf en zijn kinderen arm maakt en dan wacht tot Allah SWT hem naar een schat in een ruïne zal leiden. Het zou verwezenlijkt kunnen worden maar de man of de vrouw is dwaas.

En Allah, Verheven en Vereerd is Hij, weet het beste.