Ramadaan

Alle lof aan Allah, wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf en tegen onze slechte daden. Diegene die Allah leidt, kan niet worden misleid, en diegene die Allah laat dwalen, kan niet worden geleid. Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn Profeet en Dienaar is.

 

De vastenmaand Ramadan

 

 

 

Inleiding

 

Vasten betekent het opgeven van eten, drinken en seksuele gemeenschap, dingen die onder de grootste geneugten vallen. Door ze voor een korte tijd op te geven, beginnen we de waarde ervan in te zien. Want de zegeningen en gunsten van Allah worden niet altijd herkend, maar wanneer je je ervan onthoudt, zul je ze beter herkennen en motiveert dit je om er dankbaar voor te zijn. Wij vasten in de maand Ramadan om vooral ook Allah te danken dat hij de Quraan in deze maand gezonden heeft.

 

Vasten is een middel om Taqwa ( godvrezendheid, zich bewust zijn van Allah ) te verkrijgen. Taqwa uit zich in datgene te doen wat Allah geboden heeft en vermijden wat hij verboden heeft. Allah heeft het doel ( Taqwa ) genoemd achter het opleggen van het vasten aan de moslims in Zijn boek, wat betekent :

183. O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

 

De Koe [Al-Baqarah]

 

 

 

 

Het is essentieel om in de maand Ramadan stil te staan bij de wijsheid en de lessen die we kunnen trekken uit deze maand. In deze maand horen we ons zelf op te voeden en ons lichaam, hart, ego ( nafs ) en ons geld te zuiveren.

Een metgezel van de geliefde Profeet (saw) zei ooit : “ Laat het niet zo zijn dat de dag dat je vast en de dag dat je niet vast gelijk zijn.” , betekent : het mag niet zo zijn dat de maand Ramadan helemaal geen invloed op ons heeft, anders horen we ons af te vragen of ons vasten wel geaccepteerd is.

Ramadan is niet alleen een maand van vasten, maar ook een maand van bidden, du’a (smeekbeden), liefdadigheid en Quraan recitaties.

 

Du’a

 

Verzen 183/187 van het hoofdstuk [Al-Baqarah] gaan over de maand Ramadan. Opmerkelijk is dat vers 186 over du’a ( smeekbede ) gaat en tussen de verzen

186. En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.

 

De Koe [Al-Baqarah]

 

Allah heeft ons aangeraden om du’a te doen, wat betekent :

110 .Zeg: “Roept Allah aan of roept Rahmaan aan, bij welke Naam gij Hem ook noemt, Hij heeft de schoonste Namen.” En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht, doch zoek een middenweg.

 

De Nachtelijke Tocht, [Al-Israa, Banie Israa’iel]

 

Allah heeft 99 Namen, en wie Hen kent, gaat naar het Paradijs. Dat betekent dat men de betekenis ervan moet kennen, erin geloven en ernaar leven. De honderdste Naam van Allah is verborgen gebleven voor ons. Maar in principe heeft Allah veel meer Namen en alleen Hij kent hun aantal.

Profeet ( saw ) heeft ons verschillende du’a ( smeekbeden )geleerd. Een van de smeekbeden die de Profeet ons heeft geleerd en die alle Namen van Allah bevat, dus ook de verborgen Namen die we niet kennen is de du’a, die men tijdens droefheid en wanhoop kan doen:

 

 

“Allahoemma innie ‘abdoeka, ibnoe ‘abdika, ibnoe amatika, nasiyatie biyadika, madhin fiyya hoekmoeka, adloen fiyya qada oeka as^aloeka bikoeli ismin hoewa laka, sammayta bihi nafsaka, aw anzaltahoe fie kitabika, aw allamtahoe ahadan min khalqika, awista’tharta bihi fie ‘ilmi ghaybi indaka , an tadj’ala Qoraana rabi’a qalbi, wa nura sadrie, wa djala’a hoezni , wa dhahaba hammie.”

 

Letterlijke vertaling

 

Ibn Mas’oed verhaalt dat de Profeet ( saw ) zei, wat betekent :

 

“O Allah, Ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienaren. Mijn lot ( Nasiyah ) is in “Uw handen”. Uw beoordeling over mij is verzekerd. Uw bevel over mij is rechtvaardig. Ik vraag U, met elke Naam die U voor Uzelf in het rijk van het onbekende meegenomen heeft, om de Quran de bron van mijn hart te maken en het licht van mijn borst, de wimpel van mijn droefheid en verlichter van mijn wanhoop.”

 

 

( Ahmad en Ibn Habban )

 

Aanwijzing

 

“Uw Handen” moet je natuurlijk niet letterlijk nemen en alle andere fysieke (lichamelijke)  eigenschappen die vermeld zijn evenmin. Want Allah heeft geen fysieke handen zoals mensen. Allah weet het beste wat met “Uw handen” hier bedoeld is. Dat is de bewering van de metgezellen van de Profeet ( saw ) en dat is ook de bewering van de grote Imaams die tot de echte Salaf behoren, die de eerste driehonderd jaar vanaf de Hidjra van Makkah naar el-Madinah ( Immigratie van de moslims ) leefden, zoals: Imaam Ashafi’i , Imaam Malik, Imaam Ahmad Ibn Hanbal, Imaam Abu Hanifa en vele andere geleerden en tijdsgenoten van deze 4 belangrijke Imaams van Ahlu sunna wal Jam’a.

 

Voor meer informatie en bewijzen hierover, lees het boek “ Tafsieroe al-Quraan van Imaam at-Tabari” of het beroemde boek van de grote Imaam Ibn Hajar al-Asqalani: “ Fath al-Bari”, dit boek geeft een uitgebreide uitleg over Hadith Sahih van Imaam al-Bukhari.

Du’a gedurende de lailatul Qadr ( Waardevolle Nacht )

Overgeleverd door Aicha ( Moge Allah tevreden met haat zijn ):

O, boodschapper van Allah , als ik lailatul Qadr meemaak, wat moet ik

Zeggen, hij( saw ) zei  :

 

U zegt: Wat betekent:
ALLAHOEMMA IENNAKA ‘AFOEWOEN TOEHIEBBOEL ‘AFWA V’AFOE ‘ANNIE O Allah inderdaad bent U de meest vergevende, en vergeeft graag, daarvoor verzoek ik U mij te vergeven.

 

wordt vervolgd….