Salat (het gebed)

lof aan Allah, wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf en tegen onze slechte daden. Diegene die Allah leidt, kan niet worden misleid, en diegene die Allah laat dwalen, kan niet worden geleid. Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn Profeet en Dienaar is.        

lof aan Allah, wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf en tegen onze slechte daden. Diegene die Allah leidt, kan niet worden misleid, en diegene die Allah laat dwalen, kan niet worden geleid. Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohammed zijn Profeet en Dienaar is.

Onderstaand een film hoe de salaat wordt verricht.

Het gebed ( De betekenis van As-Salaat ( het gebed ) en haar positie in de Islam )

Wat betekent As-Salaat? Taalkundig Betekent As-Salaat : Doe’a( smeekbede ), Istighfaar ( vergevingsvragen ), Rahma en Maghfirah ( barmhartigheid en vergeving van Allah ) Islamitische betekenis of te wel de betekenis van As-Salaat in Al Fiqh (jurisprudentie) is: Een aanbidding die speciale bewoordingen ( in het Arabisch ) en speciale handelingen bevat, die geopend wordt met At-Tahkbier ( zeggen van Allahoe Akbar wat betekent: Allah is de Grootste ) en beëindigd wordt met At-Tasliem.( zeggen van Asalamoe 3alaikoem wat betekent: vrede met jullie ) As-Salaat is afgeleid van het Arabische woord As-Silah wat een band of te wel relatie betekent. In deze context betekent het een relatie van de mens met zijn Schepper, een relatie die gekenmerkt wordt door oprechtheid, eerbied, onderwerping en dankbaarheid.

Er is geen goed Nederlands woord voor Salaat. Het is niet “Gebed” in de zin van het je zo nu en dantot God wenden voor smeekbeden en aanroepingen. Het Arabische woord voor smeekbede is Doe’a.

Maar voor het gemak en om het bijzondere karakter aan te duiden, verwijzen we vervolgens naar de Salaat met “Gebed” Maar meestal zullen we de term Salaat gebruiken.Salaat mag slechts op de door de Profeet Mohammed ( saw ) voorgeschreven manier en onder de door hem bepaalde omstandigheden verricht worden.

Elke verandering daarin maakt de Salaat ongeldig. Salaat bestaat uit een aantal eenheden of Rak’aat. Elke Rak’aa bestaat uit het zeggen van Allahoe Akbar, de openingssoera ( Openingshoofdstuk ) van de Qur’an, het prijzen en verheerlijken van Allah en het oproepen van Zijn zegeningen voor de Profeet Mohammed en Zijn rechtgeleide dienaren in specifieke bewoordingen. Alle woorden van de Salaat worden altijd in het Arabisch gereciteerd.De Salaat bestaat uit bepaalde voorgeschreven lichaamshoudingen staand, buigend, ter aarde geworpen en zittend.

De positie van Salaat

Het gebed heeft een bijzondere plaats in de Islam. Vijf keer per dag richt een moslim zich naar het oosten om precies te zijn naar de Ka’aba in Mekka. Op de Dag des Oordeels zal Allah de Verhevene eerst naar het gebed vragen zoals Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei , wat betekent : “de eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding gevraagd zal worden, is zijn salaat. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren.” ( Tirmidhi en Tabarani )
De Profeet zei ook,wat betekent: ” Het hoofd van deze kwestie is Islam steunpilaar is as-Salaat”
De eerste aanbidding die verplicht was, is : Salaat. In tegenstelling tot ander aanbiddingen,heeft Allah de Profeet de Salaat verplicht zonder tussenengel of tussenmiddel. Dit gebeurde tijdens de hemelreis van de Profeet ( Isra’e wal Mi’raj ). Zo is dus Salaat in de hemel verplicht gemaakt terwijl ander aanbiddingen zoals vasten op aarde verplicht is gemaakt. Dit laat de status van Salaat en haar waarde zien.
In deze Hadith zegt de Profeet,wat betekent: “Allah heeft mijn volgelingen tijdens deze Isra avond 50 gebeden verplicht gemaakt. Ik vroeg Hem om vermindering. En zo zijn deze 50 gebeden maar 5 gebeden in elke dag en avond geworden” ( Bukhari en Muslim )
Laatste woorden van de Profeet Mohammed : “As-Salaat, As-Salaat ……..” taalkundig is het dubbelop zeggen van een woord een Waarschuwing. De Profeet waarschuwde ons hier om Salaat niet te verwaarlozen.

In de Qur’an wordt Salaat steeds vergeleken met andere aanbiddingen om haar waarde te laten zien. (klik op de vers indien u deze wilt raadplegen):
De Spin [Al-Ankaboet] Vers 45 ;

De Allehoogste [Al-Ala] Vers 15

Het Vee [Al-An’aam] Vers 162

De gelovigen [ Al-Moeminoen] Vers 1

Salaat hoort op tijd verricht te worden

Salaat moet op tijd verricht worden. Het mag niet vrijwillig uitgesteld of overgeslagen worden. Allah Ta’ala zegt, wat betekent:
“Toen heeft hen een nageslacht opgevolgd dat de gebeden opgaf (ze lieten de gebeden verloren gaan, door ze niet te verrichten of door ze niet juist te verrichten of door ze niet op de goede tijd te verrichten) en hun lusten volgden. Dus worden zij in de hel gegooid.
Behalve degene die spijt betuigt…” (Qor’aan 19:59-60) De Salaat komt tussen alledaagse bezigheden door en herinnert u aan uw relatie met Allah, uw plaats in het geheel en uw verantwoordelijkheden en uiteindelijke doel. Door het voorgeschreven lezen van de Qur’an verzen tijdens de Salaat, verbindt u zichzelf voortdurend met de Bron van de schepping en staat u stevig in het Islamitische wereldbeeld. De Salaat houdt het moreel hoog en voorkomt dat het afstompt of dat u corrupt wordt. Het is een bescherming en voorkomt aanstotelijk en destructief gedrag. In de Qur’an staat duidelijk, wat betekent: ” Voorwaar het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad.” ( 29: 46 )

Enkele uitspraken van de geliefde Heilige Profeet, over de Salaat, wat betekent – “Van alle dingen die Allah (soebhanahoe wa ta´ala) geboden heeft, zijn Imaan (qeloof) en Salaat het meest waardevol. Als er iets beters bestond dan gebed, zou Allah (soebhanahoe wa ta´ala) het de engelen geboden hebben. Van hen zijn sommige altijd in ruku, anderen altijd in sadj-dah.” – “Salaat is het Licht voor het hart, Laten zij die dit wensen hun harten Verlichten,” – “Elke stukje grond waarop Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is herdacht, voelt zich trots tegenover de rest van de aarde.” – “Vrees Allah (soebhanahoe wa ta´ala) omtrent het gebed.”

– “Salaat is de steunpilaar van de Islam.”

– “En in de Salaat ligt de verkoeling van mijn (Salla Allahu ‘Alaihi wa Sallam ) ogen en vrede van mijn geest.”

– “AIs iemand van u de Salaat verricht, heeft hij een vertrouwelijk gesprek met zijn Rabb (Schepper).”

– “Salaat is het allereerste wat door Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is voorgeschreven, en het zal het allereerste zijn waarover Hij (soebhanahoe wa ta´ala) ons zal vragen op de Dag des Oordeels.”

Er is een risico dat Salaat een routine wordt, waarin een reeks gebaren en zinnen uitgevoerd en uitgesproken worden, die het hart en de geest niet raken. Dit is een risico waarvoor je je moet hoeden, door meer tijd te besteden aan de voorbereiding van de Salaat en door je te concentreren op de woorden van de Profeet, wat betekent: ” Met iedere Salaat te bidden alsof het uw laatste Salaat is, uw afscheidssalaat op deze aarde.” De vijf verplichte gebeden.

De vijf gebeden werden vijf jaar vóór de emigratie van Mekka naar Medina verplicht gemaakt. Vóór de vijf gebeden verplicht waren, werd het nachtgebed (salat al-lail) gebeden en was er dus één gebed. Er mocht alleen gebeden worden op een gebedsplaats die speciaal voor het gebed was. Tijdens de heilige nachtreis (Isra) en de reis naar de hemelen (al-Miradj) werden de vijf gebeden verplicht:1) Isra is de heilige nachtreis die Mohammed ( saw ) op Buraq, een beest uit het Paradijs, aflegde van Mekka naar de moskee al-Aqsa in Jeruzalem.

De Profeet ( saw ) bond Buraq vast aan een muur, de muur van Buraq (door de joden wordt dit de Klaagmuur genoemd). In de moskee al-Aqsa bad de Profeet ( saw ) als imam samen met alle Profeten. Deze moskee al-Aqsa bouwde de Profeet Adam 40 jaar nadat hij de Ka’aba gebouwd had. 2) Al-Miradj is de reis naar de hemelen die de Profeet (saw ) aflegde na het gebed met Profeten in de moskee al-Aqsa. Hij zag verschillende Profeten in de hemelen. Toen heeft Allah het gebed, dat wil zeggen 50 gebeden per dag, verplicht gemaakt. Toen de Profeet terugkwam in één van de hemelen zag hij de Profeet Mousa, die zei, wat betekent: dat hij om vermindering moest vragen aan Allah. Zo werden er uiteindelijk 5 gebeden per dag verplicht, die een beloning hebben van 50 gebeden.

Tot de voorwaarden van het gebed behoort

1. Om het moslim zijn.

2. Het ingaan van de gebedstijd

3. Om je borst naar de Qiblah te richten

4. Om de leeftijd van mentaal onderscheid (mumayyiz) te hebben bereikt, dat wil zeggen, op de leeftijd wanneer het kind het begrijpt als het wordt aangesproken en antwoordt als het iets wordt gevraagd.

5. Om te weten dat het gebed dat men verricht verplicht is

6. Om geen één van de zuilen ( Fard ) van het gebed aanbevolen (sunnah) te achten (vinden).

7. Voor de vrije vrouw om het hele lichaam te bedekken, dat wil zeggen om de huid en het haar en zijn kleur, uitgezonderd (behalve) het gezicht en handen, te verbergen.

Het gebed wordt ongeldig gemaakt door

1. Het uitspreken van zelfs twee letters of één letter die betekenisvols is, tenzij men het was vergeten en het weinig is.

2. Vele bewegingen uitvoeren die, volgens sommige geleerden, evenveel zijn als was het zou duren om één Rak’a te verrichten. Volgens andere geleerden maakt het uitvoeren van drie opeenvolgende bewegingen het gebed ongeldig. Echter de eerstgenoemde heeft een sterker bewijs.

3. Het uitvoeren van een buitensporige/overdreven beweging

4. Een extra zuil-handeling toevoegen

5. Een beweging uit te voeren met de bedoeling om te spelen.

6. Te eten en drinken, behalve als men het was vergeten en het weinig is.

7. De intentie te hebben (van plan zijn) om het gebed te onderbreken.

8. De intentie hebben om het gebed te onderbreken als een bepaalde gebeurtenis zou plaatsvinden, bijvoorbeeld als iemand de intentie zou hebben dat hij het gebed zou onderbreken als er op de deur wordt geklopt.

9. Te aarzelen over het onderbreken van het gebed

10. Een zuil te voltooien terwijl de twijfel over je intentie van de openingsgezegde (taharroem)-het zeggen van Allahoe Akbar- er nog is of een lange tijd twijfel over deze intentie.

Voorwaarden om de beloning van het gebed te ontvangen Als toevoeging aan wat eerder is genoemd, de beloning van het gebed krijgt men als men aan het volgende voldoet:

1. Men doet het gebed, alleen van Allah beloning zoekend

2. Het voedsel, de kleding en de plek van het gebed zijn wettig veroorloofd, hallal.

3. Tenminste een moment, heeft men tijdens het gebed Allah Gevreesd. Als men niet aan deze drie voorwaarden voldoet is zijn gebed wel geldig, maar men krijgt er geen beloning (thawaab) voor.

Zuilen van het gebed Het gebed heeft aantal zuilen, dat zijn:
1. Om in de hart de intentie te hebben om het gebed te verrichten en zijn verplichtingen, wanneer het verplicht is, en het gebed welke wordt verricht om een bepaalde reden of tijd, te specificeren (aanduiden).

2. Om “Allahoe Akbar” te zeggen, luid genoeg om jezelf te horen, zoals het is vereist in elke verbale (mondelinge) zuil.

3. Om te staan (Al-qiyam) voor het verplichte gebed, voor degene die het kan.

4. Om de Faatihah te reciteren, inclusief “Bismillahir-Rahmaanir-Rahiem” en de letters verdubbelen die verdubbeld moeten worden, in de juiste volgorde en in de opeenvolging zonder langdurende onderbreking, haar letters naar behoren articuleren (goed uitspreken) en elke fout vermijden of het nu de betekenis verbreekt of niet. Een fout die de betekenis niet verbreekt is onwettig, maar het maakt het gebed niet ongeldig, tenzij het opzettelijk wordt gedaan.

5. Om te buigen totdat je handpalmen je knieën zouden kunnen bereiken (roekoe’)

6. Om bewegingsloos te blijven in roekoe’, voor de tijd dat het duurt om “Subhaan Allah” te zeggen (tuma’nienah).

7. Om jezelf op te richten (recht op staan) na roekoe’

8. Om bewegingsloos te blijven voor de tijd dat het duurt om “Subhaan Allah” te zeggen.

9. Om twee keer te nederknielen (as-soedjoed) door de gehele of een deel van je onbedekte voorhoofd op je gebedsplaats te plaatsen, waarbij je onderlichaam (het achterwerk) hoger dan je bovenlichaam is en door een deel van je knieën, de binnenkant van je handen en de onderkant van je tenen op de grond te plaatsen.

10. Om tuma’nienah te hebben n je nederknielingen

11. Om te zitten tussen de twee nederknielingen

12. Om toema’nienah te hebben tijdens dit zitten.

13. Om de laatste tasjahhoed te zeggen

14. Om te zitten op de laatste tasjahjoed, as-Salatoe^alan-Nabiyya, en de afsluitende salaam te zeggen.

Imaam an-Nawawi zegt in zijn boek al-Adkhaar , wat betekent: Er zijn verschillende tasjahhoed uitspraken die in kleine details verschillen en die overgeleverd zijn door drie metgezellen van de profeet. Deze metgezellen zijn :Abdoelaah Ibn Mas’oed, Abdoelaah Ibn al ‘Abaas en Abi Moessa Al ash’ari. Maliki wetschool heeft de tashahoed van Omar Ibn Al Khataab aangenomen. Zoals die overgeleverd ( Sahih ) is in de boek Al Moewata van Imaam Malik en de boek Sunnan al-Baihaqi van al-Baihaqi. De laatste tasjahoed is verplicht volgens Imaam Ashafi’i. Imaam Ahmad Ibn Hanbal en anderen maar het is Sunnah volgens Imaam Malik en Imaam Aboe Hanifa.De eerste tasjahhoed is Sunnah volgens Imaam Ashafi’i, Imaam Malik en Imaam Aboe Hanifa maar het is verplicht volgens Imaam ahmad Ibn Hanbal Aangezien de meeste geen Arabisch kunnen lezen, is het beter om tasjahhoed mondeling van iemand die dat goed beheerst te leren.

15.Om deze volgorde aan te houden. De zuilen van het gebed opzettelijk in de verkeerde volgorde uitvoeren maakt het gebed ongeldig. Bijvoorbeeld: Als iemand opzettelijk de nederknieling (soedjoed) verricht voordat hij de roekoe’ heeft gedaan. Als men een zuil heeft vergeten te verrichten, moet men terug naar die zuil, tenzij men dezelfde zuil heeft bereikt (of wat erna komt) in de volgende Rak’ah. In zo’n geval wordt wat intussen is uitgevoerd geschrapt. Bijvoorbeeld iemand heeft vergeten de roekoe’ te verrichten en hij herrinnert dit zich pas nadat hij de roekoe^ of nederknieling van de volgende rak^ah heeft verricht. In zo’n geval wordt wat er tussen de gemiste en uitgevoerde roekoe’ van de daarop volgende rak’ah is verricht, geschrapt. En wat er na deze uitgevoerde rak’ah is gedaan is de voorzetting van de rak’ah (waarvan men de roekoe’ had vergeten te doen). Concentratie

Het gebed is een vorm van Zikr. Een moment van contact met jouw schepper. Als moslim, iemanddie zichzelf heeft toegelegd op “overgave aan de Almachtige”, zijn dit de momenten waarin “de overgave” niet alleen in woorden gevangen blijft, maar ook in de praktijk wordt gebracht. Hoe intenser deze contact tijdens het gebed is, des te sterker de band en relatie tussen jou en je schepper.

Het gebed is de manier die Allah (swt) heeft verkozen voor zijn schepsels om met hem in contact te komen. Het is zogezegd de ingang, een ticket en sleutel die de deur opent naar de “nabijheid” van de Almachtige.

Een grote islamitische geleerde, moge Allah tevreden met hem zijn, werd ooit gevraagd: “Hoe bid jij?” hij antwoordde “Ik bid alsof de Ka’bah voor mij staat en de siraat (de brug waar we op de dag des oordeels overheen zullen gaan, hangend boven het vuur van de hel) onder mijn voeten. Als ik Allahu Akbar zeg, dan weet ik, dat er niemand groter is dan Allah (swt) en de Qu’ran lees ik uit de diepste van mijn hart. Ik buig verkleind en doe mij soejoed vernederd, tegenover Hem. En richt me volledig tot Allah (swt) en groet daarna. En ik weet niet of mijn gebed is aanvaard of niet”

Tijden van het Gebed

Ø Het middaggebed (ad-Dhohr) – Het middaggebed is het allereerste gebed dat de Profeet heeft gebeden. De Engel Gibriel kwam naar de Profeet aan het begin en aan het eind van dit eerste middaggebed om zo te laten zien wanneer het begon en wanneer het eindigde. Geleerden beginnen in hun boeken met de uitleg van het middaggebed.- Aantal rak^ah: 4. Eén rak^ah= dit begint met el-Fatiha en eindigt na de tweede nederknieling als je daarna weer rechtop staat. – Begin van de middaggebedstijd: De Zenit is het hoogste punt wat de zon bereikt, dan staat die in het midden van de hemel . Op dat moment wordt de schaduw van een voorwerp niet meer korter. Het middaggebed is dan nog niet begonnen. Als de schaduw naar de andere kant van het voorwerp draait en langer wordt dan begint het middaggebed.- Einde van de middaggebedstijd: Dit kun je als volgt berekenen: de lengte van de kortste schaduw ten tijde van de Zenit meet je op, dit is bijvoorbeeld 1 meter. Meet ook de lengte van het voorwerp zelf op, dit is bijvoorbeeld 2 meter. Als de schaduw van het voorwerp even lang is als de lengte van de kortste schaduw ten tijde van de Zenit plus het voorwerp ,dan is de middaggebedstijd afgelopen. In dit voorbeeld is dit dus 1+2=3 meter.

Ø Het namiddaggebed (El-^asr)- Aantal rak^ah: 4.- Begin van de namiddaggebedstijd: als de schaduw van een voorwerp dezelfde lengte heeft bereikt als het voorwerp zelf plus die kortste schaduw op het moment van de Zenit.- Vóór het einde van de namiddaggebedstijd kwam de Engel Gibriel veel eerder. Een half uur voordat de zon ondergaat, dan wordt die een beetje oranjerood; het is makroeh of afgeraden om dan te bidden. Als je het namiddaggebed dan nog niet gedaan hebt, dan moet je dit wél doen vóór zonsondergang!- Einde van de namiddaggebedstijd: als de zonneschijf helemaal verdwenen is.

Ø Het avondgebed (El-magreb) – De avond komt vóór de dag.- Aantal rak^ah: 3.- Begin van de avondgebedstijd: vanaf de verdwijning van de zonneschijf.- Tijdens de avondgebedstijd wordt het rode schijnsel steeds minder. Het is goed om direct te bidden als deze gebedstijd begonnen is. Er zit een korte periode tussen het avondgebed en het nachtgebed.- Einde van de avondgebedstijd: als het rode schijnsel helemaal verdwenen is.- In de zomer is er weinig duisternis ter hoogte van de Skandinavische landen; als het rode schijnsel er nog is komt aan de andere kant de zon alweer op. Hier doet men het nachtgebed op de nachtgebedstijd van het dichtsbijzijnde land.

Ø Het nachtgebed (El-^isha’)- Aantal rak^ah: 4.- Begin van de nachtgebedstijd: vanaf de verdwijning van het rode schijnsel.- Aan de kant waar de zon opkomt is het heel donker, daar zie je sterren. Dit zijn tekens van het nachtgebed.- Ongeveer 10 minuten vóór de echte dageraad is er een valse of gelogen dageraad te zien. Deze valse dageraad is een verticale, witte streep, die weer verdwijnt.- Einde van de nachtgebedstijd: als de echte dageraad verschijnt. De echte dageraad is een horizontale, brede, lange, witte streep. Deze verschijnt aan de kant waar de zon opgaat, dus die kant moet je controleren.

Ø Het ochtendgebed (Es-sobh)- Aantal rak^ah: 2.- Begin van de ochtendgebedstijd: vanaf de verschijning van de echte dageraad.- Einde van de ochtendgebedstijd: vanaf dat er een stukje van de zonneschijf zichtbaar wordt. · Je bent niet verplicht je wekker te zetten om het ochtendgebed tijdens de ochtendgebedstijd te bidden. Als je dit wel doet, dan krijg je er beloning voor.

Er is een hadith waarin de Profeet ( saw ) zei, wat betekent: ‘Drie mensen zijn niet verplicht en begaan geen zonde: 1) iemand die gek is, 2) een jongen of meisje voordat die puber is, of 3) degene die slaapt totdat die wakker wordt’. Er is een hadith waarin de Profeet ( saw ) zei, wat betekent: ‘Als iemand heeft geslapen en een gebed mist, of iemand is vergeten dat hij een gebed vergeten is, dan moet die het gebed inhalen als hij het zich weer herinnert. Allah weet alles, dus ook dat er wekkers zouden komen. De wetten van Allah zijn perfect en blijven gelden tot de Dag des Oordeels.·

Er is een tijdsperiode tussen het einde van de ochtendgebedstijd en de Zenit. Het is makroeh of afgeraden om net vóór de Zenit te bidden. Maar als je hebt verslapen ondanks dat je de wekker voor het ochtendgebed had gezet, of als je tijdens de ochtendgebedstrijd sliep, of als je het ochtendgebed vergat te doen tijdens de ochtendgebedstrijd, dan moet je het ochtendgebed wel inhalen vóór de Zenit, want het is een verplicht gebed. Als je het ochtendgebed moet inhalen tussen het einde van de ochtendgebedstrijd en de Zenit, dan doe je dit of met de intentie om het ochtendgebed te doen of met de intentie om het in te halen; beide intenties zijn geldig. · Het is verplicht om deze vijf gebeden in hun gebedstijd te voltooien voor elke moslim, puber (dus uitgezonderd een kind), gezond van geest (niet gek) en rein (niet ongesteld of in de kraamzuiveringsperiode):- Het gebed van een kafir is ongeldig en wordt niet geaccepteerd, omdat hij geen moslim is.

De Dag des Oordeels worden kafirs wel gestraft voor hun zonden (waaronder niet bidden) en voor het begaan van koefr. Een kafir moet dus eerst moslim worden en dan het gebed doen!- Een kind is nog niet verantwoordelijk en nog niet verplicht om te bidden. – Met …kraamzuiveringsperiode… wordt de periode na de bevalling bedoeld waarin de vrouw bloed verliest ( maximum: 60 dagen bloeden). Meestal duurt het: ongeveer 40 dagen. De vrouw hoeft de gebeden in deze periode niet later in te halen. Als een vrouw in de maand Ramadan in de kraamzuiveringsperiode zit, dan moet ze deze vastdagen inhalen als ze klaar is met bloeden. · Als je 1 raka’a van een gebed hebt gedaan voordat de tijd van dat gebed voorbij is, dan is dat gebed nog op tijd. Indien je minder dan 1 raka’a van een gebed hebt gedaan, dan wordt dat gebed als ‘ingehaald gebed’ beschouwd. ·

! Let op: Als je een gebed moet inhalen dan kun je dit het beste zo snel mogelijk doen.

Onderstaand boek is verkrijgbaar bij Stichting Ar Rayaan. Leden van Stichting Ar Rayaan kunnen dit boek gratis lenen.

Deze gebedsgids geeft een compleet en duidelijk beeld over wat aan het gebed voorafgaat, hoe men dit gebed juist verricht, en hoe dit allemaal perfect wordt afgesloten.
Een must have voor elke beginnende moslim of voor iedereen die zijn / haar gebed op de juiste manier verrichten wil.

 

Het gebed ( De betekenis van As-Salaat ( het gebed ) en haar positie in de Islam )

Wat betekent As-Salaat?  Taalkundig Betekent As-Salaat : Doe’a( smeekbede ), Istighfaar ( vergevingsvragen ), Rahma en Maghfirah ( barmhartigheid en vergeving van Allah ) Islamitische betekenis of te wel de betekenis van As-Salaat in Al Fiqh(jurisprudentie) is: Een aanbidding die speciale bewoordingen ( in het Arabisch ) en speciale handelingen bevatdie geopend wordt met At-Tahkbier ( zeggen van Allahoe Akbar wat betekent: Allah is de Grootste ) en beëindigd wordt met At-Tasliem.( zeggen van Asalamoe 3alaikoem wat betekent: vrede met jullie )  As-Salaat is afgeleid van het Arabische woord As-Silah wat een band of te wel relatie betekent. In deze context betekent het een relatie van de mens met zijn Schepper, een relatie die gekenmerkt wordt door oprechtheid, eerbied, onderwerping en dankbaarheid. 

Er is geen goed Nederlands woord voor Salaat. Het is niet “Gebed” in de zin van het je zo nu en dantot God wenden voor smeekbeden en aanroepingen. Het Arabische woord voor smeekbede is Doe’a.

Maar voor het gemak en om het bijzondere karakter aan te duiden, verwijzen we vervolgens naar de Salaat met “Gebed” Maar meestal zullen we de term Salaat gebruiken.Salaat mag slechts op de door de Profeet Mohammed ( saw ) voorgeschreven manier en onder de door hem bepaalde omstandigheden verricht worden.

Elke verandering daarin maakt de Salaat ongeldig. Salaat bestaat uit een aantal eenheden of Rak’aat. Elke Rak’aa bestaat uit het zeggen van Allahoe Akbar, de openingssoera ( Openingshoofdstuk ) van de Qur’an, het prijzen en verheerlijken van Allah en het oproepen van Zijn zegeningen voor de Profeet Mohammed en Zijn rechtgeleide dienaren in specifieke bewoordingen. Alle woorden van de Salaat worden altijd in het Arabisch gereciteerd.De Salaat bestaat uit bepaalde voorgeschreven lichaamshoudingen staand, buigend, ter aarde geworpen en zittend.   

De positie van Salaat 

  • Het gebed heeft een bijzondere plaats in de Islam. Vijf keer per dag richt een moslim zich naar het oosten om precies te zijn naar de Ka’aba in Mekka. Op de Dag des Oordeels zal Allah de Verhevene eerst naar het gebed vragen zoals Aboe Hoerairah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei , wat betekent : “de eerste van zijn werken waarover een dienaar op de Dag der Opstanding gevraagd zal worden, is zijn salaat. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren.”  ( Tirmidhi en  Tabarani )

De Profeet zei ook,wat betekent: ” Het hoofd van deze kwestie is Islam steunpilaar is as-Salaat” 

  • De eerste aanbidding die verplicht was, is : Salaat. In tegenstelling tot ander aanbiddingen,heeft Allah de Profeet de Salaat verplicht zonder tussenengel of tussenmiddel. Dit gebeurde tijdens de hemelreis van de Profeet ( Isra’e wal Mi’raj ). Zo is dus Salaat in de hemel verplicht gemaakt terwijl ander aanbiddingen zoals vasten op aarde verplicht is gemaakt. Dit laat de status van Salaat en haar waarde zien.

 In deze Hadith zegt de Profeet,wat betekent: “Allah heeft mijn volgelingen tijdens deze Isra avond 50 gebeden verplicht gemaakt. Ik vroeg Hem om vermindering. En zo zijn deze 50 gebeden maar 5 gebeden in elke dag en avond geworden”  ( Bukhari en Muslim )                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  • Laatste woorden van de Profeet Mohammed : “As-Salaat, As-Salaat ……..”  taalkundig is het dubbelop zeggen van een woord een Waarschuwing. De Profeet waarschuwde ons hier om Salaat niet te verwaarlozen.

 

  • In de Qur’an wordt Salaat steeds vergeleken met andere aanbiddingen om haar waarde te laten zien. (klik op de vers indien u deze  wilt raadplegen):

De Spin [Al-Ankaboet]  Vers 45 ;

De Allehoogste [Al-Ala]  Vers 15             

Het Vee [Al-An’aam]   Vers 162             

De gelovigen [ Al-Moeminoen]  Vers 1

Salaat hoort op tijd verricht te worden 

Salaat moet op tijd verricht worden. Het mag niet vrijwillig uitgesteld of overgeslagen worden. Allah Ta’ala zegt, wat betekent:
Toen heeft hen een nageslacht opgevolgd dat de gebeden opgaf (ze lieten de gebeden verloren gaan, door ze niet te verrichten of door ze niet juist te verrichten of door ze niet op de goede tijd te verrichten) en hun lusten volgden. Dus worden zij in de hel gegooid. 
Behalve degene die spijt betuigt…
” (Qor’aan 19:59-60)    De Salaat komt tussen alledaagse bezigheden door en herinnert u aan uw relatie met Allah, uw plaats in het geheel en uw verantwoordelijkheden en uiteindelijke doel. Door het voorgeschreven lezen van de Qur’an verzen tijdens de Salaat, verbindt u zichzelf voortdurend met de Bron van de schepping en staat u stevig in het Islamitische wereldbeeld. De Salaat houdt het moreel hoog en voorkomt dat het afstompt of dat u corrupt wordt. Het is een bescherming en voorkomt aanstotelijk en destructief gedrag. In de Qur’an staat duidelijk, wat betekent: ” Voorwaar het gebed weerhoudt van ondeugd en kwaad.” ( 29: 46 )

Enkele uitspraken van de geliefde Heilige Profeet,  over de Salaat, wat betekent – “Van alle dingen die Allah (soebhanahoe wa ta´ala) geboden heeft, zijn Imaan (qeloof) en Salaat het meest waardevol. Als er iets beters bestond dan gebed, zou  Allah (soebhanahoe wa ta´ala) het de engelen geboden hebben. Van hen zijn sommige altijd in ruku, anderen altijd in sadj-dah.” – “Salaat is het Licht voor het hart, Laten zij die dit wensen hun harten Verlichten,”  – “Elke stukje grond waarop Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is herdacht, voelt zich trots    tegenover de rest van de aarde.” – “Vrees Allah (soebhanahoe wa ta´ala) omtrent het gebed.”  

– “Salaat is de steunpilaar van de Islam.” 

 “En in de Salaat ligt de verkoeling van mijn (Salla Allahu ‘Alaihi wa Sallam ) ogen en vrede van mijn geest.” 

  “AIs iemand van u de Salaat verricht, heeft hij een vertrouwelijk gesprek met zijn Rabb (Schepper).”  

– “Salaat is het allereerste wat door Allah (soebhanahoe wa ta´ala) is voorgeschreven, en het zal het allereerste zijn waarover Hij (soebhanahoe wa ta´ala) ons zal vragen op de Dag des Oordeels.” 

Er is een risico dat Salaat een routine wordt, waarin een reeks gebaren en zinnen uitgevoerd en uitgesproken worden, die het hart en de geest niet raken. Dit is een risico waarvoor je je moet hoeden, door meer tijd te besteden aan de voorbereiding van de Salaat en door je te concentreren op de woorden van de Profeet, wat betekent: ” Met iedere Salaat te bidden alsof het uw laatste Salaat is, uw afscheidssalaat op deze aarde.” De vijf verplichte gebeden.

De vijf gebeden werden vijf jaar vóór de emigratie van Mekka naar Medina verplicht gemaakt. Vóór de vijf gebeden verplicht waren, werd het nachtgebed (salat al-lail) gebeden en was er dus één gebed. Er mocht alleen gebeden worden op een gebedsplaats die speciaal voor het gebed was. Tijdens de heilige nachtreis (Isra) en de reis naar de hemelen (al-Miradj) werden de vijf gebeden verplicht:1) Isra is de heilige nachtreis die Mohammed ( saw ) op Buraq, een beest uit het Paradijs, aflegde van Mekka naar de moskee al-Aqsa in Jeruzalem.

De Profeet ( saw ) bond Buraq vast aan een muur, de muur van Buraq (door de joden wordt dit de Klaagmuur genoemd). In de moskee al-Aqsa bad de Profeet ( saw ) als imam samen met alle Profeten. Deze moskee al-Aqsa bouwde de Profeet Adam 40 jaar nadat hij de Ka’aba gebouwd had.  2) Al-Miradj is de reis naar de hemelen die de Profeet (saw ) aflegde na het gebed met Profeten in de moskee al-Aqsa. Hij zag verschillende Profeten in de hemelen. Toen heeft Allah het gebed, dat wil zeggen 50 gebeden per dag, verplicht gemaakt. Toen de Profeet terugkwam in één van de hemelen zag hij de Profeet Mousa, die zei, wat betekent: dat hij om vermindering moest vragen aan Allah. Zo werden er uiteindelijk 5 gebeden per dag verplicht, die een beloning hebben van 50 gebeden.  

Tot de voorwaarden van het gebed behoort

1. Om het moslim zijn.

2. Het ingaan van de gebedstijd

3. Om je borst naar de Qiblah te richten

4. Om de leeftijd van mentaal onderscheid (mumayyiz) te hebben bereikt, dat wil zeggen, op de leeftijd wanneer het kind het begrijpt als het wordt aangesproken en antwoordt als het iets wordt gevraagd.

5. Om te weten dat het gebed dat men verricht verplicht is

6. Om geen één van de zuilen ( Fard ) van het gebed aanbevolen (sunnah) te achten (vinden).

7. Voor de vrije vrouw om het hele lichaam te bedekken, dat wil zeggen om de huid en het haar en zijn kleur, uitgezonderd (behalve) het gezicht en handen, te verbergen. 

Het gebed wordt ongeldig gemaakt door

1.       Het uitspreken van zelfs twee letters of één letter die betekenisvols is, tenzij men het was  vergeten en het weinig is.

2.       Vele bewegingen uitvoeren die, volgens sommige geleerden, evenveel zijn als was het zou duren om één Rak’a te verrichten. Volgens andere geleerden maakt het uitvoeren van drie opeenvolgende bewegingen het gebed ongeldig. Echter de eerstgenoemde heeft een sterker bewijs.

3.       Het uitvoeren van een buitensporige/overdreven beweging

4.       Een extra zuil-handeling toevoegen

5.       Een beweging uit te voeren met de bedoeling om te spelen.

6.       Te eten en drinken, behalve als men het was vergeten en het weinig is.

7.       De intentie te hebben (van plan zijn) om het gebed te onderbreken.

8.       De intentie hebben om het gebed te onderbreken als een bepaalde gebeurtenis zou plaatsvinden, bijvoorbeeld als iemand de intentie zou hebben dat hij het gebed zou onderbreken als er op de deur wordt geklopt.

9.       Te aarzelen over het onderbreken van het gebed

10.   Een zuil te voltooien terwijl de twijfel over je intentie van de openingsgezegde (taharroem)-het zeggen van Allahoe Akbar– er nog is of een lange tijd twijfel over deze intentie.   

Voorwaarden om de beloning van het gebed te ontvangen Als toevoeging aan wat eerder is genoemd, de beloning van het gebed krijgt men als men aan het volgende voldoet:

1.       Men doet het gebed, alleen van Allah beloning zoekend

2.       Het voedsel, de kleding en de plek van het gebed zijn wettig veroorloofd, hallal.

3.       Tenminste een moment, heeft men tijdens het gebed Allah Gevreesd.  Als men niet aan deze drie voorwaarden voldoet is zijn gebed wel geldig, maar men krijgt er geen beloning (thawaab) voor.   

Zuilen van het gebed Het gebed heeft aantal zuilen, dat zijn:
1. Om in de hart de intentie te hebben om het gebed te verrichten en zijn verplichtingen, wanneer het verplicht is, en het gebed welke wordt verricht om een bepaalde reden of tijd, te specificeren (aanduiden).

2. Om Allahoe Akbar” te zeggen, luid genoeg om jezelf te horen, zoals het is vereist in elke verbale (mondelinge) zuil.

3. Om te staan (Al-qiyam) voor het verplichte gebed, voor degene die het kan.

4. Om de Faatihah te reciteren, inclusief Bismillahir-Rahmaanir-Rahiem en de letters verdubbelen die verdubbeld moeten worden, in de juiste volgorde en in de opeenvolging zonder langdurende onderbreking, haar letters naar behoren articuleren (goed uitspreken) en elke fout  vermijden of het nu de betekenis verbreekt of niet. Een fout die de betekenis niet verbreekt is onwettig, maar het maakt het gebed niet ongeldig, tenzij het opzettelijk wordt gedaan.

5. Om te buigen totdat je handpalmen je knieën zouden kunnen bereiken (roekoe’)

6. Om bewegingsloos te blijven in roekoe’, voor de tijd dat het duurt om “Subhaan Allah” te zeggen (tuma’nienah).

7. Om jezelf op te richten (recht op staan) na roekoe’

8. Om bewegingsloos te blijven voor de tijd dat het duurt om “Subhaan Allah” te zeggen.

9. Om twee keer te nederknielen (as-soedjoed) door de gehele of een deel van je onbedekte voorhoofd op je gebedsplaats te plaatsen, waarbij je onderlichaam (het achterwerk) hoger dan je bovenlichaam is en door een deel van je knieën, de binnenkant van je handen en de onderkant van je tenen op de grond te plaatsen.

10. Om tuma’nienah te hebben n je nederknielingen

11. Om te zitten tussen de twee nederknielingen

12. Om toema’nienah te hebben tijdens dit zitten.

13. Om de laatste tasjahhoed te zeggen

14. Om te zitten op de laatste tasjahjoed, as-Salatoe^alan-Nabiyya, en de afsluitende salaam te zeggen.

Imaam an-Nawawi zegt in zijn boek al-Adkhaar , wat betekent: Er zijn verschillende tasjahhoed uitspraken die in kleine details verschillen en die overgeleverd zijn door drie metgezellen van de profeet. Deze metgezellen zijn :Abdoelaah Ibn Mas’oed, Abdoelaah Ibn al ‘Abaas en Abi Moessa Al ash’ari. Maliki wetschool heeft de tashahoed van Omar Ibn Al Khataab aangenomen. Zoals die overgeleverd ( Sahih ) is in de boek Al Moewata van Imaam Malik en de boek Sunnan al-Baihaqi van al-Baihaqi. De laatste tasjahoed is verplicht volgens Imaam Ashafi’i. Imaam Ahmad Ibn Hanbal en anderen maar het is Sunnah volgens Imaam Malik en Imaam Aboe Hanifa.De eerste tasjahhoed is Sunnah volgens Imaam Ashafi’i, Imaam Malik en Imaam Aboe Hanifa maar het is verplicht volgens Imaam ahmad Ibn Hanbal Aangezien de meeste geen Arabisch kunnen lezen, is het beter om tasjahhoed mondeling van iemand die dat goed beheerst te leren. 
 
15.Om deze volgorde aan te houden. De zuilen van het gebed opzettelijk in de verkeerde volgorde uitvoeren maakt het gebed ongeldig. Bijvoorbeeld: Als iemand opzettelijk de nederknieling (soedjoed) verricht voordat hij de roekoe’ heeft gedaan. Als men een zuil heeft vergeten te verrichten, moet men terug naar die zuil, tenzij men dezelfde zuil heeft bereikt (of wat erna komt) in de volgende Rak’ah. In zo’n geval wordt wat intussen is uitgevoerd geschrapt. Bijvoorbeeld iemand heeft vergeten de roekoe’ te verrichten en hij herrinnert dit zich pas nadat hij de roekoe^ of nederknieling van de volgende rak^ah heeft verricht. In zo’n geval wordt wat er tussen de gemiste en uitgevoerde roekoe’ van de daarop volgende rak’ah is verricht, geschrapt. En wat er na deze uitgevoerde rak’ah is gedaan is de voorzetting van de rak’ah (waarvan men de roekoe’ had vergeten te doen).  Concentratie

Het gebed is een vorm van Zikr. Een moment van contact met jouw schepper. Als moslim, iemanddie zichzelf heeft toegelegd op “overgave aan de Almachtige”, zijn dit de momenten waarin “de overgave” niet alleen in woorden gevangen blijft, maar ook in de praktijk wordt gebracht. Hoe intenser deze contact tijdens het gebed is, des te sterker de band en relatie tussen jou en je schepper.

 

Het gebed is de manier die Allah (swt) heeft verkozen voor zijn schepsels om met hem in contact te komen. Het is zogezegd de ingang, een ticket en sleutel die de deur opent naar de “nabijheid” van de Almachtige.

Een grote islamitische geleerde, moge Allah tevreden met hem zijn, werd ooit gevraagd: “Hoe bid jij?”  hij antwoordde “Ik bid alsof de Ka’bah voor mij staat en de siraat (de brug waar we op de dag des oordeels overheen zullen gaan, hangend boven het vuur van de hel) onder mijn voeten. Als ik Allahu Akbar zeg, dan weet ik, dat er niemand groter is dan Allah (swt) en de Qu’ran lees ik uit de diepste van mijn hart. Ik buig verkleind en doe mij soejoed vernederd, tegenover Hem. En richt me volledig tot Allah (swt) en groet daarna. En ik weet niet of mijn gebed is aanvaard of niet”

 

Tijden van het Gebed

Ø    Het middaggebed (ad-Dhohr) – Het middaggebed is het allereerste gebed dat de Profeet heeft gebeden. De Engel Gibriel kwam naar de Profeet aan het begin en aan het eind van dit eerste middaggebed om zo te laten zien wanneer het begon en wanneer het eindigde.  Geleerden beginnen in hun boeken met de uitleg van het middaggebed.- Aantal rak^ah: 4.  Eén rak^ah= dit begint met el-Fatiha en eindigt na de tweede nederknieling als je daarna weer rechtop staat. – Begin van de middaggebedstijd: De Zenit is het hoogste punt wat de zon bereikt, dan staat die in het midden van de hemel . Op dat moment wordt de schaduw van een voorwerp niet meer korter. Het middaggebed is dan nog niet begonnen. Als de schaduw naar de andere kant van het voorwerp draait en langer wordt dan begint het middaggebed.–          Einde van de middaggebedstijd: Dit kun je als volgt berekenen: de lengte van de kortste schaduw ten tijde van de Zenit meet je op, dit is bijvoorbeeld 1 meter. Meet ook de lengte van het voorwerp zelf op, dit is bijvoorbeeld 2 meter. Als de schaduw van het voorwerp even lang is als de lengte van de kortste schaduw ten tijde van de Zenit plus het voorwerp ,dan is de middaggebedstijd afgelopen. In dit voorbeeld is dit dus 1+2=3 meter.

Ø    Het namiddaggebed (El-^asr)– Aantal rak^ah: 4.- Begin van de namiddaggebedstijd: als de schaduw van een voorwerp dezelfde lengte heeft bereikt als het voorwerp zelf plus die kortste schaduw op het moment van de Zenit.- Vóór het einde van de namiddaggebedstijd kwam de Engel Gibriel veel eerder. Een half uur voordat de zon ondergaat, dan wordt die een beetje oranjerood; het is makroeh of afgeraden om dan te bidden. Als je het namiddaggebed dan nog niet gedaan hebt, dan moet je dit wél doen vóór zonsondergang!- Einde van de namiddaggebedstijd: als de zonneschijf helemaal verdwenen is.

Ø    Het avondgebed (El-magreb)  – De avond komt vóór de dag.- Aantal rak^ah: 3.- Begin van de avondgebedstijd: vanaf de verdwijning van de zonneschijf.- Tijdens de avondgebedstijd wordt het rode schijnsel steeds minder. Het is goed om direct te bidden als deze gebedstijd begonnen is. Er zit een korte periode tussen het avondgebed en het nachtgebed.- Einde van de avondgebedstijd: als het rode schijnsel helemaal   verdwenen is.- In de zomer is er weinig duisternis ter hoogte van de Skandinavische landen; als het rode schijnsel er nog is komt aan de andere kant de zon alweer op. Hier doet men het nachtgebed op de nachtgebedstijd van het dichtsbijzijnde land.

Ø    Het nachtgebed (El-^isha’)– Aantal rak^ah: 4.- Begin van de nachtgebedstijd: vanaf de verdwijning van het rode schijnsel.- Aan de kant waar de zon opkomt is het heel donker, daar zie je sterren. Dit zijn tekens van het nachtgebed.- Ongeveer 10 minuten vóór de echte dageraad is er een valse of gelogen dageraad te zien. Deze valse dageraad is een verticale, witte streep, die weer verdwijnt.- Einde van de nachtgebedstijd: als de echte dageraad verschijnt. De echte dageraad is een horizontale, brede, lange, witte streep. Deze verschijnt aan de kant waar de zon opgaat, dus die kant moet je controleren.

Ø    Het ochtendgebed (Es-sobh)– Aantal rak^ah: 2.- Begin van de ochtendgebedstijd: vanaf de verschijning van de echte dageraad.- Einde van de ochtendgebedstijd: vanaf dat er een stukje van de zonneschijf zichtbaar wordt.  ·    Je bent niet verplicht je wekker te zetten om het ochtendgebed tijdens de ochtendgebedstijd te bidden. Als je dit wel doet, dan krijg je er beloning voor.

Er is een hadith waarin de Profeet ( saw ) zei, wat betekent: ‘Drie mensen zijn niet verplicht en begaan geen zonde: 1) iemand die gek is, 2) een jongen of meisje voordat die puber is, of 3) degene die slaapt totdat die wakker wordt’. Er is een hadith waarin de Profeet ( saw ) zei, wat betekent: ‘Als iemand heeft geslapen en een gebed mist, of iemand is vergeten dat hij een gebed vergeten is, dan moet die het gebed inhalen als hij het zich weer herinnert. Allah weet alles, dus ook dat er wekkers zouden komen. De wetten van Allah zijn perfect en blijven gelden tot de Dag des Oordeels.·

Er is een tijdsperiode tussen het einde van de ochtendgebedstijd en de Zenit. Het is makroeh of afgeraden om net vóór de Zenit te bidden. Maar als je hebt verslapen ondanks dat je de wekker voor het ochtendgebed had gezet, of als je tijdens de ochtendgebedstrijd sliep, of als je het ochtendgebed vergat te doen tijdens de ochtendgebedstrijd, dan moet je het ochtendgebed wel inhalen vóór de Zenit, want het is een verplicht gebed. Als je het ochtendgebed moet inhalen tussen het einde van de ochtendgebedstrijd en de Zenit, dan doe je dit of met de intentie om het ochtendgebed te doen of met de intentie om het in te halen; beide intenties zijn geldig. ·    Het is verplicht om deze vijf gebeden in hun gebedstijd te voltooien voor elke moslim, puber (dus uitgezonderd een kind), gezond van geest (niet gek) en rein (niet ongesteld of in de kraamzuiveringsperiode):- Het gebed van een kafir is ongeldig en wordt niet geaccepteerd, omdat hij geen moslim is.

De Dag des Oordeels worden kafirs wel gestraft voor hun zonden (waaronder niet bidden) en voor het begaan van koefr. Een kafir moet dus eerst moslim worden en dan het gebed doen!- Een kind is nog niet verantwoordelijk en nog niet verplicht om te bidden.  – Met …kraamzuiveringsperiode… wordt de periode na de bevalling bedoeld waarin de vrouw bloed verliest ( maximum: 60 dagen bloeden). Meestal duurt het: ongeveer 40 dagen. De vrouw hoeft de gebeden in deze periode niet later in te halen. Als een vrouw in de maand Ramadan in de kraamzuiveringsperiode zit, dan moet ze deze vastdagen inhalen als ze klaar is met bloeden. ·    Als je 1 raka’a van een gebed hebt gedaan voordat de tijd van dat gebed voorbij is, dan is dat gebed nog op tijd. Indien je minder dan 1 raka’a van een gebed hebt gedaan, dan wordt dat gebed als ‘ingehaald gebed’ beschouwd. ·

! Let op: Als je een gebed moet inhalen dan kun je dit het beste zo snel mogelijk doen.


Onderstaand boek is verkrijgbaar bij Stichting Ar Rayaan. Leden van Stichting Ar Rayaan kunnen dit boek gratis lenen.

 

Deze gebedsgids geeft een compleet en duidelijk beeld over wat aan het gebed voorafgaat, hoe men dit gebed juist verricht, en hoe dit allemaal perfect wordt afgesloten.
Een must have voor elke beginnende moslim of voor iedereen die zijn / haar gebed op de juiste manier verrichten wil.