Zakat (Islamitische verzorgingsstaat)

 

 

De Zakat (De Islamische verzorgingstaat)

 

De profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam somde vijf zuilen van de islam als volgt op;
De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
De islam is gebouwd op vijf, het verklaren dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is; het verrichten van het gebed; het betalen van de zakaah, het verrichten van de hadj en het vasten tijdens de maand Ramadan. (al-Boechaarie en Moeslim)

Letterlijk betekent de term ‘zakaah’ groei of reiniging. Een ander woord dat zowel in de Qoraan als in de hadieth voor ‘zakaah’ gebruikt wordt is sadaqah, hetgeen wordt afgeleid van het woord ‘sidq'(de waarheid). Beide woorden zijn van uiterste betekenis. Het geven van rijkdom voor de zaak van Allah reinigt het hart van de mens ten opzichte van zijn liefde voor materiĆ«le aangelegenheden. Degene die het uitgeeft offert dit als een nederige gift voor AllahSoebhanahoe Wa Ta’ala en bevestigt daarmee de waarheid dat niets in dit leven yoor hem geliefder is dan de liefde voor Allah, en dat hij volledig bereid is alles te geven voor Zijn Zaak. Zakaah is een vorm van liefdadigheid die moet worden betaald over iemands bezit. Deze vorm van liefdadigheid wordt ‘zakaah’ genoemd omdat Allah de zegeningen over het overgebleven bezit laat toenemen. Dit ondanks het feit dat de werkelijke hoeveelheid van de rijkdom is afgenomen.
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd
Allah zal de riba (woekerwinst) vernietigen en zal toename geven aan de sadaqat…(Soerah al-Baqarah: 276)

 

En overgeleverd door Aboe HoerairaRadia Allahoe Anhoe/Anha:
De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
Als iemand uit liefdadigheid geeft gelijk aan een dadelvrucht van eerlijk verdiend geld – en Allah accepteert alleen eerlijk verdiend geld – Allah neemt het in Zijn rechter (hand) en vermeerdert de beloning voor die persoon (die het heeft gegeven) zoals een ieder van jullie zijn veulen grootbrengt, zoveel dat het de grootte van een berg krijgt. (al-Boekhaarie, Moeslim en at- Tirmidhi)

In de islam is de zakaah geen vrijwillige handeling of een vorm van liefdadigheid waarbij de rijke man geeft aan de arme vanwege zijn goedgezindheid, maar het is een verplichte daad, opgelegd aan iedere moeslim die oprecht gelooft in Allah en in het Hiernamaals. Het bewijs dat het fard (verplicht) is kan zowel in de Qoraan als in de Soennah worden teruggevonden.
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd
“…en geef zakaah.” (Soerah al-Baqarah: 43)

En in de Soennah heeft Ibn Abbas Radia Allahoe Anhoe/Anha overgeleverd dat de profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam Moe’adhRadia Allahoe Anhoe/Anha naar Jemen stuurde en zei:
De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
Nodig de mensen uit dat niemand het recht heeft aanbeden te worden dan Allah en dat ik Allahs boodschapper ben en als zij jou hierin, gehoorzamen, leer hen dan dat Allah hen vijf gebeden op iedere dag en in iedere nacht (in vierentwintig uur) heeft opgelegd. En als zij jou hierin gehoorzamen, zeg hen dan dat Allah het betalen van de zakaah over hun bezit verplicht heeft gesteld en dat het moet worden genomen van de rijken onder hen en dat het moet worden gegeven aan de armen.” (al-Boekhaarie en moeslim)

De zakaah is fard (verplicht) voor een persoon als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Men moet een volwassen moeslim zijn en gezond van geest. Voor de krankzinnige en het kind bestaat geen verplichting omdat zij door hun geestelijke toestand niet voor hun handelingen verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
“De pen (van de opgeschreven daden) is van het boek (met de daden) opgeheven voor drie mensen; het kind totdat hij volwassen wordt, de slapende totdat hij ontwaakt en de krankzinnige totdat hij zijn verstand terug krijgt.” (Aboe Dawoed, at- Tirmidhi, en Ibn Maadjah en tot Sahih gerekend in sahih soenan at- Tirmidhi)

2. Men moet meer of boven zijn basisbehoefte aan geld of bezittingen in zijn bezit hebben. Als iemand geld over heeft nadat hij zorg heeft gedragen voor zijn basisbehoeften zoals voedsel, kleding, huisvesting, vervoer enz. en voor de behoeften van zijn familie, dan moet over dit overschot aan rijkdom de zakaah worden betaald.

3. Men moet een overschot aan rijkdom boven het minimum vrijgestelde limiet (nisaab) bezitten. Dit is de laagste hoeveelheid aan rijkdom waartoe het betalen van zakaah verplicht is. Aboe sa’ied heeft overgeleverd:
De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
Geen zakaah is verplicht over bezit dat oploopt minder dan vijf oeqiyas (aan zilver), en geen zakaah is verplicht over minder dan vijf kamelen en er is geen verplichting tot zakaah over minder dan vijf wasqs (een wasq komt overeen met 60 sa’s, en 1 sa’s is ongeveer 2 kg.) (al-Boekhaarie)

En toen Ibn Abbas Radia Allahoe Anhoe/Anha werd gevraagd omtrent de verplichting van zakaah antwoordde hij dat als het eigendom (van een persoon) tweehonderd (dirhams) bereikt, het betalen van zakaah verplicht wordt. Over het algemeen kan worden gesteld dat de islaam over de volgende zaken zakaah beveelt; oogst (landbouw), fruit, veestapel (zoals koeien, schapen, kamelen), koopwaar mineralen / delfstoffen goud, zilver en juwelen.

4. Men moet voor de periode van een islamitisch jaar extra rijkdom in zijn bezit hebben, voordat het betalen van de zakaah voor hem verplicht wordt. Ibn Omar Radia Allahoe Anhoe/Anha beeft overgeleverd:
De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
Degene die rijkdom verwerft is niet verplicht tot het betalen van de zakaah totdat een jaar is gepasseerd.(at-Tirmidhi)

Verdeling
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala zet in de Qoraan duidelijk uiteen wie de ‘zakaah’ zou moeten ontvangen.
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd
As-sadaqat (hier wordt de zakaah bedoeld) zijn voor de foeqara (de armen die bedelen) en al-masakin (de armen die niet bedelen) en zij die te werk zijn gesteld om het (geld) te verzamelen en om de harten te verzoenen van hen die (tot de islaam) geneigd zijn en om de slaven te bevrijden en voor degenen die schuld hebben en voor de zaak van Allah (dat zijn de moedjahideen – zij die vechten in djihaad) en voor de reiziger (die van alles is afgesneden), dit is een plicht opgelegd door Allah. En Allah is Alwetend, Al-Wijs.” (Soerah at-Taubah; 60)

Het inzamelen
De zorg van de staat voor de zwakken en de armen is gebaseerd op het inzamelen van de zakaah. Het geld (de ‘Bayt al- Maal’ – de centrale schatkamer van de islamitische staat) is meestal afkomstig van de betaalde zakaah. Het is van dit geld dat de islamitische staat zorg draagt voor de behoeften van de armere mensen van de gemeenschap.

De niyyah (intentie)
Omdat de betaling van de zakaah een daad van aanbidding is, komt de geldigheid hiervan tot uitdrukking in iemands intentie. Dit houdt in dat degene die de zakaah betaald het zou moeten betalen voor de zaak van Allah. Hij zou met heel zijn hart, het besluit moeten nemen dat de zakaah een verplichting is die vervuld moet worden.
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd
En hen werd slechts geboden dat zij Allah moeten aanbidden en niemand anders dan Hem Alleen te aanbidden, en de gebeden perfect te verrichten, en de zakaah te betalen, en dat is de ware religie. (Soerah al-Baiyinah; 5)

De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen datgene krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt.. (gedeelte van een hadieth uit sahih al-boekhaari en Moeslim)

Het niet betalen van de zakaah
Als een verplichting voor de moeslims is zakaah een noodzakelijk vereiste in de Islam. Over diegene die de zakaah niet betalen zegt Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala in de Qoraan:
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd
En diegenen die goud en zilver ophopen en het niet voor de zaak van Allah besteden, kondig ben een pijnlijke straf aan op een dag waarop (bun opgehoopte rijkdom) in het vuur van de Hel verhit zal worden en hun voorhoofden hun zijden en hun ruggen ermee gebrandmerkt zullen worden. (En er zal tegen hen worden gezegd: ‘Dit is wat jullie voor jullie zelf hebben vergaard, daarom proef van hetgeen jullie hebben vergaard. (Soerah at- Taubah; 34-35)

lbn Abbas Radia Allahoe Anhoe/Anha zei: Een persoon die voldoende middelen heeft om in staat te zijn de hadj naar Allahs huis te verrichten, maar de hadj niet verricht of wie de vereisten treft voor het betalen van de zakaah, maar hij betaalt het niet, zal gedurende het tijdstip van z’n dood vragen om teruggestuurd te worden naar z’n leven.’ (Daarop) vertelde een man hem; ‘Vrees Allah, Ibn Abbas! Alleen de ongelovigen zullen vragen om teruggekeerd te worden (naar dit leven).’ lbn Abbas antwoordde; ‘Laat me dit voor jou uit de Qoraan reciteren:
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd

En besteed uit datgene waarvan Wij jullie voorzien hebben voordat de dood een van jullie overvalt en hij zegt; ‘Mijn Rabb! Waarom heeft U mij niet voor een korte tijd uitstel verleend (dit betekent; terugkeren naar het aardse leven), dan zou ik sadaqa (zakaah) van mijn rijkdom geven en tot de rechtvaardigen (dit betekent de hadj verrichten) behoren.(Soerah AI-Moenafiqoen; 10)

Degenen die de zakaah betalen
De zakaah is zo belangrijk in de islam dat het op meerdere plaatsen in de Qoraan wordt genoemd in samenhang met de salaah (het gebed). Als Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala het bevel tot het verrichten van de salaah noemt, dan voegt Hij Soebhanahoe Wa Ta’ala meestal het bevel van het betalen van de zakaah er aan toe. Bijvoorbeeld;
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd
En houdt het gebed en geef de zakaah.. (Soerah al-Baqarah; 43)

Daarom zou degene die geeft (zakaah) een gevoel van dankbaarheid moeten tonen omdat hij in staat is geweest zijn verplichting die hij heeft ten opzichte van Allah en de gemeenschap te vervullen. En Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala verklaart in de Qoraan:
Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala heeft gezegd
En Al-Moettaqoen (de vromen en rechtschapenen) zullen ver daarvan (de Hel) verwijderd worden. Degene die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren. En die geen gunst van iemand in gedachten heeft waarvoor in ruil een beloning wordt verwacht. Behalve om het welbehagen van Zijn Rabb, de Meest Verhevene, te zoeken. Hij zal zeker tevreden zijn (wanneer hij het Paradijs betreedt). (Soerah Al-Lail; 17-21)

Tot slot..
Zakaah is een zeer doeltreffende maatregel om de economische situatie van hen die tekort komen te verbeteren. Maar het is niet alleen een vorm van belasting, maar ook een vorm van aanbidding waarbij men (in geestelijk opzicht) nader tot Allah komt. Het wordt de moslims daarom opgelegd om de zakaah te betalen met dezelfde oprechtheid en aanbidding waarmee zij die toenadering tot Allah zoeken het gebed verrichten. De voornaamste beweegredenen van de zakaah zijn religieus en geestelijk, terwijl de sociale en economische aspecten hieraan ondergeschikt zijn. De sociale betekenis is dat het in de mens een gevoel van broederschap met de minder bedeelde leden van de gemeenschap aanwakkert, en het prikkelt zijn morele bewustzijn om ten behoeve van hun zaak te offeren. Vanuit economisch oogpunt gaat het hamsteren en opeenhoping van rijkdom tegen, en draagt het bij aan een standvastig en constante stroom van de rijken naar de armen, waardoor zij in staat worden gesteld op eigen benen te staan. Uiteindelijk zal degene die besteedt aan goede daden, en dit ook besteedt voor de zaak van Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala geen verlies lijden.
Aboe Hoerairah heeft overgeleverd: dat Allahs boodschapper (saw) zei dat Allah Soebhanahoe Wa Ta’ala zei:
De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd
0 zoon van Adam, geef, en Ik zal aan jou geven. De rechter hand van Allah is vol en overvloedig en niets zal hiervan worden afgenomen door het extra uitgeven tijdens de dag en de nacht.(Sahih Moeslim)