Dag der opstanding

 

Wanneer is het Uur?
Anas verhaalt dat een Bedoeïen aan de Boodschapper van Allah s.a.w.s. vroeg < Wanneer is het Uur ? > De Boodschapper van Allah antwoordde < Wat heb je voorbereid? > Hij antwoordde < Liefde voor Allah en Zijn Boodschapper. > Hij (de profeet) zei < Je bent samen met degenen waarvan je houdt. > door Bukhari en Muslim
In een andere versie van hen < (De man zei) Ik heb mij niet voorbereid met veel vasten en gebeden en liefdadigheid, maar ik houd van Allah en Zijn Boodschapper. >

Wat staat ons te wachten

De profeet s.a.w. heeft gezegd < Op de Dag der Opstanding zal de voet van een mens zijn Heer niet verlaten totdat hij over vijf zaken ondervraagd is: hoe hij zijn tijd heeft besteed heeft, hoe hij zijn lichaam heeft uitgeput, hoe hij zijn rijkdom heeft verdiend en uitgegeven, en wat hij van zijn kennis in praktijk heeft gebracht. > overgeleverd door At-Tirmidhi. door Al-albaanie geklasseerd als betrouwbaar (As-Sahiehah nr 946)

Wat zich gaat afspelen op de Opstandingsdag

Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat de mensen vroegen < O boodschapper van Allah s.a.w., zullen wij onze Heer zien op de Opstandingsdag? > Hij antwoordde < Twijfelen jullie aan (het zien van) de maan op een nacht van de volle maan als het onbewolkt is? > Zij zeiden < Nee, O boodschapper van Allah. > Hij zei < Twijfelen jullie aan de zon als het onbewolkt is? > Zij zeiden < Nee. > Hij zei < Jullie zullen Hem (Allah) op dezelfde wijze zien. De mensen zullen op de Opstandingsdag worden verzameld en Hij zal zeggen < Wie de gewoonte had om iets (of iemand) aan te bidden, moet dat nu volgen. > Sommigen van hen zullen de zon volgen, anderen zullen de maan volgen en andere de Tawaaghiet.

 

Uiteindelijk blijft deze Ummah (natie) over met er tussen haar hypocrieten. Vervolgens komt Allah tot hen en zegt < Ik ben jullie Heer. > zij zullen antwoorden < Wij zullen op deze plek blijven totdat onze Heer tot ons komt. Als onze Heer komt dan zullen wij Hem kennen. > Vervolgens komt Allah tot hen en zegt < Ik ben jullie Heer. > Zij zullen antwoorden < U bent onze heer. > Allah zal hen dan roepen en As-Siraat[1] zal worden gelegd over de hel. Ik (zegt de profeet saw) zal de eerste zijn van de boodschappers die met zijn natie oversteekt.

Niemand zal op die dag spreken, behalve de boodschappers en zij zullen zeggen < O Allah, red ons, red ons. > In de hel bevinden zich haken net als de doorns van As-Sa`daan . Hebben jullie de doorns van As-Sa`daan gezien? > Zij antwoordden < Ja > Hij zei < Zij zijn net als de doorns van As-Sa`daan.

 

Niemand weet echter hoe groot zij (de haken) zijn behalve Allah. Zij (de haken) rukken de mensen weg in overeenstemming met hun daden. Sommige van hen worden vernietigd vanwege hun daden. Anderen worden (in stukken) gescheurd en ontsnappen uiteindelijk, totdat Allah de genade wenst voor wie Hij wil van de dienaren. Hij beveelt de Engelen dan om iedereen die Allah aanbad eruit te halen en zij zullen hen eruit halen. Zij (de Engelen) herkennen hen aan de sporen van sudjuud (knieling). Allah heeft het vuur namelijk verboden om de sporen van sudjuud op te eten. Daarom zullen zij het vuur verlaten. Het gehele menselijke lichaam wordt opgegeten door het vuur, behalve de sporen van sudjuud. Zij verlaten (tot op het bot) verbrand het vuur. Het Water van het Leven wordt over hen heen gegoten en zij zullen groeien net zoals een zaadje groeit in de oever van een vloedgolf.

 

Vervolgens rondt Allah de rechtspraak tussen de dienaren af. Uiteindelijk blijft er één man over tussen het Paradijs en de hel. Hij is de laatste bewoner van de hel die het Paradijs zal betreden. Zijn gezicht zal richting de hel gewend zijn en hij zal zeggen < O mijn Heer, wendt mijn gezicht af van de hel. Haar geur heeft mij vergiftigd en haar vlammen hebben mij verbrand. > Hij (Allah de verhevene) zal zeggen < zul je om iets anders vragen als jou verzoek wordt ingewilligd > ? Hij zal antwoorden < Nee, bij Uw Glorie. > Hij zal Allah wat hij wil aan beloften en afspraken geven .

 

Vervolgens zal Allah zijn gezicht afwenden van de hel. Als hij dan met zijn gezicht richting het paradijs staat en haar schoonheid ziet, zal hij zwijgen voor een periode die Allah wil. Vervolgens zal hij zeggen O mijn Heer, laat U mij naar voren gaan tot de poort van het Paradijs. > Allah de verhevene zal dan tegen hem zeggen < Heb je geen beloftes en afspraken gemaakt om niet anders te vragen dan je hebt gevraagd? > Hij zal antwoorden < O mijn Heer, laat U mij niet de meest ongelukkige van Uw dienaren zijn. > Hij (Allah) zal zeggen < Als je dit krijgt, zul je dan om niets anders vragen? > Hij zal antwoorden < Nee > , bij Uw Glorie. Ik zal om niets anders vragen. > Hij zal zijn Heer wat hij wil aan beloften en afspraken geven. Vervolgens zal Hij zal zijn Heer wat hij aan beloften en afspraken geven. Vervolgens zal Hij hem dan tot de poort van het Paradijs laten naderen.

 

Als hij bij haar poort komt, zal hij haar pracht en praal zien en wat zij bevat aan frisheid en vreugde. Hij zal dan zwijgen voor een periode die Allah wil. Vervolgens zal hij zeggen < O mijn Heer, laat U mij het Paradijs betreden. > Allah de verhevene zal zeggen < Wee jou! O zoon van Adam, wat ben je toch een bedrieger!

 

Heb je geen beloftes en afspraken gemaakt om niets anders te vragen dan je hebt gekregen? > Hij zal dan zeggen < O mijn Heer maakt U mij niet tot de meest ongelukkige van Uw dienaren. > Allah de verhevene zal om hem lachen en zal hem vervolgens toestaan om het Paradijs te betreden. Hij de verhevene zal tegen hem zeggen < Wens (wat je wilt). > Hij zal wensen totdat zijn wensen opraken. Allah zal dan tegen hem zeggen < Wens meer van zus en zo. > Zijn Heer zal hem hiermee herinneren. Als al zijn wensen op zijn geraakt, zal Allah de verhevene zeggen < Dit alles zal jou toekomen en het gelijke ervan eraan toegevoegd. > Overgeleverd van Abu Sa`ied r.a. dat hij hem heeft horen zeggen < Dit alles zal jou toekomen en het tienvoudige ervan eraan toegevoegd. > door Al-Bukharie

 

[1]Siraat betekent oorspronkelijk een weg. Het wordt echter ook gebruikt voor de brug die wordt gelegd over de hel voor de mensen om over te steken op de Dag van de berechting. Het wordt omschreven als scherper dan een zwaard en dunner dan een haar.

De Lichtste bestraffing

De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd volgens An-Na`man Ibn Bashir r.a.: < op de Dag van de Opstanding is de mens die de lichtste bestraffing zal krijgen, iemand bij wie twee gloeiende kolen zullen worden geplaatst worden, elk in de holte van zijn beide voetzolen, die zijn hersenen doen koken. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 6561

999 van de 1000 op de opstandingsdag
Volgens Abu Sa`id Al-Khudri r.a. heeft de boodschapper van Allah s.a.w.s < Allah zal zeggen > < O Adam! > en Adam zal zeggen < Hier ben ik tot Uw dienst en al het goede is in w Handen! > Hij zal zeggen < Breng uit je nageslacht het konvooi van de Hel – ba`th an-nar-. > < Wat is dat, het konvooi van de Hel? > zal hij vragen. Allah zal zeggen < (voor) elke (groep van) duizend(personen), (zal je er) negenhonderd en negentig (naar de hel sturen). < Op die dag > zei de Profeet sas, < zullen de kinderen grijs haar krijgen, elke vrouw en elk vrouwtjesdier zal wat ze in haar baarmoeder droeg verliezen. Je zal de mensen als dronken zien terwijl ze het niet zijn, maar de bestraffing van Allah is verschrikkelijk. >

 

Dit nieuws ontredderde de metgezellen die zeiden < Boodschapper van Allah, wie van ons verdient het om die ene persoon te zijn (die uit de duizend gered zal worden)?. < Hoor dit goede nieuws, zei hij; voor duizend personen van de twee gemeenschappen Gog en Magog, zal er een van jullie (naar de hel gaan) > toen voegde hij eraan toe < Bij Degene die mijn ziel in Zijn Hand houdt, ik hoop dat jullie een derde van de mensen van het paradijs zullen uitmaken. > Abu Sa`id zei: < We loofden Allah en vierden Zijn Grootsheid. > toen zei de profeet < Bij Degene die mijn ziel in Zijn Hand houdt, ik hoop dat jullie de helft van de mensen van het Paradijs zullen uitmaken. Ten opzichte van de andere gemeenschappen zijn jullie zoals het witte haar in de vacht van het zwarte rund, of zoals het hoornachtige deel van de voorpoot van de ezel. > Overgeleverd door Al-Bukhari no. 6530 en Muslim no. 222

Tekenen van het Uur
Overgeleverd van Abu Hurayra r.a. dat hij heeft gezegd dat de profeet s.a.w. heeft gezegd < Het Uur zal pas aanbreken nadat de kennis wordt weggenomen, aardbevingen zullen toenemen, de tijd (periodes) dicht bij elkaar zal liggen, beproevingen zullen verschijnen en moorden zullen toenemen. Onder jullie zal ook rijkdom toenemen, totdat het overvloedig zal stromen. > door Al-Bukhari [1036]


100 Barmhartigheden

Overgeleverd van Selman-i Farisi r.a. dat de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Allahu Teala heeft 100 Barmhartigheden. Allah heeft van deze 100 Barmhartigheden slechts één Barmhartigheid naar de wereld gestuurd. Hierdoor hebben levende wezens het gevoel gekregen om medelijden voor elkaar te hebben. De overgebleven 99 Barmhartigheden zijn voor de Dag des Oordeels bewaard. > door Muslim no. 2702

De ledematen zullen getuigen
< De Dag waarop hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over wat zij gedaan hebben. > (S24/V24)

Wanneer zal het Uur plaatsvinden?
< Zij vragen jou (O Muhammed) over het Uur < Wanneer zal het plaatsvinden? > zeg < Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij mijn Heer, niemand kan over de tijd ervan duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is deze kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen. Zij vragen jou als of jij daarvan op de hoogte bent. Zeg < Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet. > Q. 7:187