boodschap

 

 

 

Slechts één Boodschap!

Door: Dr. Nadji I. Arfadj – Vertaald en bewerkt door: Aboe Yoesoef

www.uwkeuze.net

Enkele vragen voordat men begint met lezen

1. Wat is deze ‘Slechts één Boodschap’?

2. Wat zegt de Bijbel hierover?

3. Wat zegt de Koran hierover?

4. Wat is uw mening er hierover?

Meteen ter zake

Na de schepping van Adam is er door de geschiedenis van de mensheid heen herhaaldelijk slechts één boodschap aan de mensheid verkondigd.

Om de mensen hier aan te herinneren en om hen weer op het rechte pad te brengen, werden er door de enige ware God vele profeten en boodschappers gestuurd, waaronder Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, om deze ene boodschap mede te delen:

De ware God is slechts EEN.

Aanbid Hem ALLEEN, en

houd je aan Zijn bevelen.

De Ware God, de Schepper

zond:

om te verkondigen:

Adam

God is één

Noah

God is één

Abraham

God is één

Mozes

God is één

Jezus

God is één

Mohammed

God is één

God zond deze belangrijkste profeten, alsook vele andere profeten en boodschappers, om verschillende taken en missies te volbrengen, waaronder:

1) Om leiding van God te ontvangen en het aan de mensen mede te delen.

2) Om de boodschap te verkondigen dat God is Een.

3) Om een voorbeeld te zijn voor hun volkeren.

4) Om hun volkeren opdracht te geven om God te vrezen en Zijn bevelen na te leven.

5) Om hun volgelingen belangrijke religieuze en morele principes te leren en wereldse aangelegenheden.

6) Om degenen te leiden die afgeweken waren, God ongehoorzaam waren, of andere afgoden en afgodsbeelden aanbaden.

7) Om de mensen te vertellen over hun laatste eindbestemming (de Laatste Dag) en wat leidt tot het Paradijs of Hellevuur.

Het is dezelfde God Die deze profeten en boodschappers schiep en zond. Hij is de Schepper van alle mensen, alle dieren en alle voorwerpen. Het is deze ENE WARE GOD Die het hele universum schiep (inclusief de natuur) en alles wat het bevat. Hij is de Schepper van het leven, de dood en het leven na de dood.

De Eenheid van deze ware God, de Schepper, is duidelijk zichtbaar en gemakkelijk naspeurbaar in de heilige geschriften van de joden, christenen, moslims en anderen.

Door het oprecht en objectief bestuderen van het concept van God in de Bijbel en de Koran, is een zoeker naar de waarheid in staat om de unieke kwaliteiten, behorend tot alleen de ware God, waar te nemen.

Enkele kwaliteiten die deze enige ware God onderscheiden van anderen die beweren god te zijn, zijn:

Deze ware God is Schepper, niet geschapen.

Deze ware God is EEN, niet drie of meer! Hij heeft geen deelgenoten, noch gelijke.

Deze ene ware God is onzichtbaar (in dit leven); niemand kan Hem in dit leven zien. Hij is niet fysiek zichtbaar of in andere vormen belichaamd.

Deze ene ware God is eeuwig; Hij sterft of verandert niet.

Deze ene ware God is niet afhankelijk van iemand anders, zoals een moeder, een vrouw of een zoon; of iets zoals voedsel, drinken of hulp. Maar anderen zijn afhankelijk van Hem.

Deze ene ware God is Uniek in Zijn Eigenschappen; niemand is zoals Hem. Geen menselijke of dierlijke omschrijvingen kunnen aan Hem toegeschreven worden.

We kunnen deze criteria en kenmerken gebruiken bij het onderzoeken en verwerpen van enige beweringen god te zijn.

Laten we nu gaan kijken naar die ene boodschap die hierboven genoemd is en enkele Bijbelse en Koranische verzen aanhalen om de eenheid van God te bevestigen.

Maar eerst wil ik met jullie deze gedachte delen:

Sommige christenen kunnen zich afvragen:

“Het is duidelijk dat God één is.

Wij geloven in één God.

Dus wat is dan het punt?”

Maar na vele uren lezen en het bestuderen van stof over het Christendom en dialogen met vele christenen, begreep ik dat zij deze ene God zien als omvattend:

1 – God de Vader.

2 – God de Zoon.

3 – God de Heilige Geest.

Volgens het gezonde verstand en eenvoudige logica, kan een oprechte en onbevooroordeelde zoeker naar de waarheid beredeneren:

Wat bedoeld men door te zeggen dat GOD is EEN, terwijl men verwijst naar DRIE GODEN?

Is God EEN in Drie of DRIE in EEN (1 in 3 of 3 in 1)?!

Bovendien, en volgens christelijke dogma’s, hebben deze drie “goden” verschillende identiteiten, gedaanten, rollen en functies:

1. God de Vader = de Schepper

2. God de Zoon = de Verlosser

3. God de Heilige Geest = de Adviseur

Trouwens, als Jezus, God de Zoon (of Zoon van God) werkelijk God is of deel uitmaakt van de ene God, is dit dan niet tegenstrijdig aan wat de Bijbel zelf aangeeft dat niemand God kan zien, noch Zijn stem kan horen? De Bijbel geeft aan:

– “…u hebt Zijn stem nooit gehoord en Zijn gestalte nooit gezien…” (Johannes 5:37)

– “…geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien…” (1 Timoteüs 6:16)

– “… Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven …”(Exodus 33:20)

[Bovendien lezen we in 1 Timoteüs 6:16 ook dat: “Hij (God) alleen is onsterfelijk…”, terwijl Jezus volgens dezelfde Bijbel gestorven is aan het kruis!]

Gebaseerd op deze en andere Bijbelse teksten vraag ik oprecht en eerlijk: “Hoe kunnen we het dogma dat Jezus God is en de Bijbelse getuigenis dat niemand God gezien heeft, noch Zijn stem gehoord heeft, met elkaar in overeenstemming brengen?”

Is het niet zo dat de joden, zijn familie en zijn volgelingen, Jezus (God de Zoon, zoals sommigen geloven!) ZAGEN op dat moment en zijn stem HOORDEN?

Is er enige geheime of verborgen doel betreffende de waarheid over God?

In de Bijbel getuigt de ware God met nadruk: “Ik ben de Heer , er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord… Nee, Ik ben de Heer, al wat Ik zeg is rechtvaardig, wat Ik aankondig is waarachtig.” (Jesaja 45:19)

Dus, wat is dan de waarheid?

Lees dit vers nog een keer alstublieft

en denk er over na!

Laat ons nu vertrekken op reis om de waarheid te zoeken over de ene ware God in de Bijbel en de Koran.

Aan het einde van deze reis en nadat u dit artikel kritisch, oprecht, eerlijk en zorgzaam heeft doorgelezen, in het bijzonder de verzen die hieronder aangehaald worden, zou ik graag uw reacties en meningen willen weten.

Om zo objectief mogelijk te zijn, citeer ik de verzen zonder enig commentaar. Lees alstublieft de volgende verzen NAUWKEURIGKRITISCH en zonder enige VOOROORDELEN.

De Ene Ware God in de Bijbel

(Het Oude Testament)

– “Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige!” (Deuteronomium 6:4)

# Dit vers kan volgens een christelijke bron ook vertaald worden als: “De Heer, onze God, de Heer is één,” of: “De Heer is onze God, de Heer alleen.”

– “…opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser…”(Jesaja 43:10-11)

– “…Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. Wie is zoals ik?”(Jesaja 44:6)

– “… Buiten Mij is er geen god. Alleen Iik ben een rechtvaardige God, alleen Ik breng redding. Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is geen ander… Voor Mij zal elke knie zich buigen… ” (Jesaja 45:21-23)

DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VERZEN UIT HET OUDE TESTAMENT.

Kunt u enkele andere vergelijkbare bedenken?

De Ene Ware God in de Bijbel

(Het Nieuwe Testament)

– “Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is (God). Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.’”(Matteüs 19:16-17)

– “Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus .” (Johannes 17:3)

– “(Jezus zei:) Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.” (Matteüs 4:10)

– “…‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” …  De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan Hij…” (Marcus 12:29-30, 32)

– “Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus…” (1 Timoteus 2:5)

Kunt u andere verzen voor de geest halen die bevestigen dat GOD IS SLECHTS EEN?

(Niet drie!)

De Ene Ware God in de Koran

– “Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enigste van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.” (112:1-4)

– “En Wij stuurden niet één van de boodschappers vóór jou (O Mohammed), of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij daarom.” (21:25)

– “Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Voorwaar, Allah is éénderde van drie (goden).” Want er is geen god dan Allah, de Ene. En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn.” (5:73)

– “…Is er een god naast Allah? Maar de meeste van hen weten het niet.” (27:61)

– “…Is er een god naast Allah? Verheven is Allah boven wat zij Hem aan deelgenoten toekennen!” (27:63)

– “…Is er een god naast Allah? Zeg (O Mohammed): ‘Breng jullie bewijs, als jullie waarachtigen zijn.’” (27:64)

Waarlijk, deze boodschap betreffende de Eenheid van God (d.w.z. tawhied in het Arabisch)

is het essentiële onderwerp van de Koran.

Conclusies

Deze verzen alsook honderden andere vergelijkbare stukjes bewijs in de Bijbel en de Koran, bevestigen deze ene, eeuwige boodschap dat de ware God slechts EEN is. “Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander… ” (Jesaja 45:22)

De Bijbel bevestigt niet alleen dat God slechts EEN is, maar het onthult ook dat de ware God, de Schepper, de enige Verlosser is. “…vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser…” (Jesaja 43:10-11)

Dus, volgens deze bevestiging, zijn alle andere vermeende goden of verafgode figuren, zoals Jezus, de Heilige Geest (in de Islam is dit een verwijzing naar de engel Gabriël), Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna of Boeddha, noch goden noch manifestaties van de ENE WARE GOD.

Het is vanwege deze valse geloofsovertuigingen dat, nadat de joden andere goden aanbaden: “…de toorn des Heren tegen hen ontbrandde…” (Numeri 25:3) Evenzo vernietigde Mozes het gouden kalf. Aan de andere kant ondergingen de Essenen, een vroege christelijke unitaristische gemeenschap, marteling en vervolging omdat zij weigerden de monotheïstische leringen van Jezus te verruilen voor de innovaties van de drie-eenheid van Paulus.

Om alles samen te vatten, alle profeten van God, inclusief Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed, waren gezonden door God, de Schepper, om dezelfde boodschap mede te delen:

De ware God is slechts EEN.

Aanbid Hem ALLEEN

en houd je aan Zijn geboden.

Nu kunnen sommige christenen zeggen dat Jezus hen juist bevrijd heeft van de wet om in ‘vrijheid’ te leven. Wij zeggen: NEE! Dit is slechts een mystiek verzinsel van Paulus, maar Jezus verkondigde een hele andere boodschap, namelijk:

“…Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel (punt) zou vallen…” (Lucas 16:16-17)

“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel (punt) in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” (Matteus 5:17-20)

Dus Jezus kwam geen nieuwe wetten en geen nieuwe regels verkondigen, en ook niet om de huidige wet af te schaffen. Maar hij kwam om de wet te bevestigen, om de wet uit te voeren. Dus de boodschap van Jezus was: * de ware God is slechts EEN * Aanbid Hem ALLEEN * en houd je aan Zijn wetten!

En aangezien alle profeten en boodschappers een en dezelfde boodschap predikten, moet hun religie dezelfde zijn! Dus wat is dan de religie van deze profeten en boodschapper?

Overgave aan de wil van God is de kern van de boodschap van die profeten. Dit woord ‘OVERGAVE’ betekent ‘ISLAM’ in het Arabisch.

De Koran bevestigt dat ‘Islam’ de religie is van alle profeten en boodschappers van God. Dit Koranisch feit is ook terug te vinden in de Bijbel!

“…Onderwerp u aan God, maar biedt weerstand aan de duivel…” (Jakobus 4:7)

Uiteindelijk, om verlossing te verwerven, moeten we in de hierboven genoemde boodschap geloven, gewillig en overtuigd. Niettemin, dit alleen is niet voldoende! We dienen ook te geloven in alle andere ware profeten (inclusief de profeet Mohammed) en hun ware leiding en leringen volgen. Dit is de poort tot een gelukkig, eeuwig leven!

Dus, als u een oprechte zoeker naar de waarheid bent en een liefhebber van verlossing, dan zult u hier NU over moeten nadenken, voordat het te laat is! VOOR DE DOOD! Dat kan elk moment gebeuren! Wie weet?

Nog één ding…

Een laatste gedachte!

Degenen die oprecht zijn, eerlijk, serieus, objectief en onbevooroordeeld in het zoeken van de waarheid, en na het overpeinzen van deze ene boodschap, kunnen vragen stellen zoals:

Wat is dan de waarheid?

Wat kan ik doen?

U kunt oprecht geloven in uw enige ware God (Allah), geloven in Zijn laatste boodschapper, en het volgende uitspreken:

Ik getuig dat er geen andere god is – die het recht heeft om aanbeden te worden – behalve de Ene ware God (Allah), en dat Mohammed de boodschapper is van God (Allah).

Deze getuigenis is de eerste stap op weg naar het eeuwige leven en de werkelijke sleutel tot de poort van het Paradijs.

Als u besluit om deze weg te nemen, kunt u met ons contact opnemen (info@uwkeuze.net ).

Wij zullen zeer gelukkig zijn om u te helpen.

Beknopte definities van enkele zeer belangrijke Islamitische termen

Allah
De juiste Naam (Arabisch) van de ene ware God, de Schepper. Allah is de ware God van alle mensen (joden, christenen, moslims, hindoes etc.) en djinn (geesten).

Mohammed
De laatste profeet van de ene ware God (Allah).

Islam
Overgave aan de Wil van de Schepper, de ware God (Allah). Men kan alleen waar geluk en gemoedsrust verwerven door overgave en gehoorzaamheid aan de ware God.

Moslim
Degene die zich overgeeft aan de Wil van de ware God, Allah (de Schepper).

Koran
Het ware Woord van God geopenbaard aan de profeet Mohammed.

Voor meer informatie, vragen, suggesties, feedback, discussie of reacties,

aarzel niet om contact met ons op te nemen:

info@uwkeuze.net