De engelen van dikhr

 

 

De Engelen van Dhikr
Sheikh `Abdul Hamid Kishk

Er zijn reizende Engelen die zoeken naar bijeenkomsten van Dhikr. Er is overgeleverd dat Abū Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) zei dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd:

Allah de Almachtige heeft Engelen die rondreizen, zoekend naar de mensen van Dhikr. Wanneer ze een groep vinden die de Dhikr van Allah verrichten, roepen ze uit naar elkaar: “Kom naar hetgeen waarnaar je zocht.” En ze slaan hun vleugels uit en vliegen naar de meest nabije hemel. Dan ondervraagt hun Heer hen – en Hij weet het beter – “Wat zeggen mijn dienaren?” Zij zeggen: “Ze prijzen en loven U, verheerlijken en roemen U.” Dan zegt Hij: “Hebben ze Mij gezien?” Zij zeggen: “Nee, bij Allah, ze hebben u niet gezien.” Dan zegt Hij: “En hoe zou het zijn geweest als ze Mij gezien hadden?” Zij zeggen: “Als ze U gezien hadden, dan zouden ze nog sterker geweest zijn in het aanbidden van U, sterker in het prijzen van U en sterker in het verheerlijken van U.” Hij zegt: “En wat vragen ze van mij?” Zij zeggen: “Ze vragen van U de Tuin.” Hij zegt: “En hebben ze het gezien?.” Zij zeggen: “Nee, bij Allah, ze hebben het niet gezien.” Hij zegt: “En hoe zou het geweest zijn als ze het gezien hadden?” Zij zeggen: “Als ze het gezien hadden, zouden ze er nog harder voor streven, nog meer naar zoeken en nog sterker naar begeren.” Hij zegt: “Wat is het dan waar ze hun redding van zoeken?” Zij zeggen: “Van het vuur.” Hij zegt: “Hoe zou het dan zijn als ze het gezien hadden?” Zij zeggen: “Als ze het gezien hadden, zouden ze sterker zijn geweest in het zoeken van hun redding ervan en zouden ze het nog meer vrezen.” Hij zegt: “Ik roep jullie op te getuigen dat ik ze vergeven heb.” Één van de Engelen zegt: “Onder hen is die en die en hij is niet één van hen. Hij is slechts gekomen voor iets dat hij nodig heeft.” Hij zei: “Zij zijn metgezellen van degenen over wie gezegd kan worden, dat een ieder die met hen zit niet ellendig zal zijn.” (al-Bukhārī en Muslim)

Ibn Hajar zei in zijn Fath al-Bārī,

Deze Hadīth laat de uitmuntendheid van de bijeenkomsten van Dhikr zien, en van degenen die Dhikr verrichten, en de uitmuntendheid van mensen die omwille van deze reden bij elkaar komen, en het feit dat een ieder die met hen zit tot hen gerekend wordt in hetgeen waarmee Allah hun eert, al verricht hij zelf de Dhikr niet. Het laat ook de liefde en zorg van de Engelen zien voor de stam van Adam. Daarnaast laat het ook zien dat de vrager naar Diegene komt die vraagt, al heeft Hij meer kennis over degene naar wie Hij vraagt dan degene die Hij ondervraagt. Dit is om Zijn zorg te laten blijken voor degenen naar wie Hij vraagt, om hun te prijzen en de nobelheid van hun status te verkondigen.

Er wordt gezegd dat één van de kenmerken van het vragen van Allah aan de Engelen over de mensen van Dhikr, het trekken van hun aandacht is naar hetgeen zij zeiden, toen zij zeiden:

“Gaat u daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij u roemen met de lofprijzing die u toekomt en wij u heiligen?”
(Koran, Sūrat al-Baqara 2:30)

Dus het is alsof Hij tegen hen zegt: ‘Kijk naar de lofprijzing en afkondiging van Uw heiligheid die van hen afkomt, ondanks de lusten en de influistering van Shaytān die hen overweldigt. Kijk hoe zij daarmee omgaan, en toch op jullie lijken in hun prijzen en lofuitingen.’

Er wordt ook gezegd dat uit deze Hadīth afgeleid kan worden dat de Dhikr van de stam van Adam verhevener en nobeler is dan die van de Engelen, aangezien zij die afstammen van Adam het aankunnen Dhikr te verrichten ondanks de vele bezigheden die zij hebben en handelingen waar zij bij betrokken zijn, terwijl geen van dit het geval is wanneer het de Engelen betreft.