De etiquette van het eten

De Etiquette van Eten en Drinken

 

Etiquette voor het eten:

1. Het wassen van de handen

De handen moeten gewassen worden voor het eten zodat ze schoon zijn wanneer er mee

gegeten wordt en men niet geschaad wordt door enig vuil dat op ze zou kunnen zitten.

2. Vragen over het eten als je te gast bent en niet zeker weet wat voor eten je aangeboden hebt

gekregen.

De Boodschapper van Allah (sallallahu alaihi wa salaam) at niet van zijn eten totdat hem

verteld werd wat het was of hoe het heette zodat hij wist wat hij at.

 

Al-Bukhari heeft overgeleverd van Khalid ibn al-Walid dat de Boodschapper van Allah

(sallallahu alaihi wa salaam) bij Maymunah (tante van Khalid en Ibn ‘Abbas) naar binnen

ging en zag dat ze wat geroosterde hagedis had die haar zus Hafidah bint al-Harith had

meegebracht uit Najd. Ze bood de hagedis aan de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) aan

maar hij stak zijn hand zelden uit naar eten totdat hem verteld werd wat het was. Toen de

Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zijn hand uitstak, zei één van de aanwezige vrouwen,

“Vertel de Boodschapper van Allah dat hetgeen hem aangeboden werd een hagedis is.” De

Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) trok zijn hand terug van de hagedis en Khalid ibn al-

Walid vroeg, “Is hagedis haraam. O Boodschapper van Allah?” Hij zei, “Nee, maar het is niet

uit het land van mijn mensen afkomstig en ik zou het niet lekker vinden.” Khalid zei, “Toen

kauwde ik erop en at het en de Boodschapper van Allah keek naar me.” [Bukhari 5391;

Muslim 1946]

 

Ibn al-Teen heeft gezegd: “Hij vroeg het altijd omdat de Arabieren alles aten omdat er onder

hen moeilijk aan voedsel te komen was. De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) lustte

sommige dingen misschien niet dus daarom vroeg hij het. Men zou hieruit op kunnen maken

dat hij het vroeg omdat sommige dieren verboden waren in de shari’ah en sommige

toegestaan waren, maar zij (de Arabieren) achtten niets verboden en ze zouden hem wat

gegrild of gekookt vlees kunnen brengen dat niet van een ander soort te onderscheiden was

behalve door te vragen.” [Fath al-Baari 9/534]

 

3. Je haasten om te eten wanneer het eten geserveerd wordt door de gastheer/-vrouw.

Onderdeel van het eren van de gasten is zich haasten hem iets aan te bieden en onderdeel van

het eren van de gastheer/-vrouw is zich haasten om zijn/haar eten en drinken aan te nemen.

 

4. De naam van Allah noemen voordat men eet.

Het is verplicht om de naam van Allah uit te spreken voordat men gaat eten. Daarmee wordt

bedoelt het zeggen van “Bismillah” (in de naam van Allah) wanneer men begint met eten.

Het is overgeleverd van Umm Khaltoum van ‘Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat

de Boodschapper van Allah (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

 

“Wanneer iemand van jullie eet, laat hem de naam van Allah noemen. Als hij vergeet Allah’s

naam aan het begin te zeggen, laat hem dan “Bismillahi awwalahu wa akhirahu” (in de naam

van Allah aan het begin en aan het eind) zeggen.” [At-Tirmidhi 1858; Abu Dawud 3767; Ibn

Maajah 3264, Sahih]

 

En ‘Umar ibn Abi Salamah heeft gezegd:

Ik was een jongeman onder de zorg van de Boodschapper van Allah en mijn hand dwaalde

over de hele schaal (met eten). De Boodschapper van Allah zei tegen me, “O jongeman, zeg

Bismillah, eet met je rechterhand en eet van wat direct voor je ligt.” [Bukhari 3576; Muslim

2022]

 

Etiquette tijdens het eten

1. Eten met de rechterhand

Het is verplicht voor de moslim om met zijn rechterhand te eten; hij zou niet met zijn

linkerhand moeten eten. Het is overgeleverd door Ibn ‘Umar (moge Allah tevreden met hem

zijn) dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“Niemand onder jullie zou met zijn linkerhand moeten eten of drinken want de Shaytaan eet

en drinkt met zijn linkerhand.” [Muslim 2020]

Dit geldt zolang er geen excuus is; als een persoon bijvoorbeeld ziek of gewond is en

daardoor niet met zijn rechterhand kan eten, is er niks mis met het eten met de linkerhand.

De hadith geeft aan dat een persoon daden die lijken op die van Shaytaan zou moeten

vermijden.

 

2. Eten van wat direct voor je ligt

Het is Sunnah voor een persoon om van het voedsel te eten dat direct voor hem ligt en niet uit

te strekken om voedsel te nemen dat direct voor anderen ligt of in het midden van de schaal.

De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft immers gezegd,

“O jongeman, zeg Bismillah, eet met je rechterhand en eet van wat direct voor je ligt.”

[Bukhari 3576; Muslim 2022]

 

Het is een slechte gewoonte en onbeleefd om van andermans plaats te eten. Dit zou de eetlust

van de ander kunnen verstoren, zeker wanneer het een soepachtige maaltijd betreft. Ibn

‘Abbas heeft overgeleverd dat de profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“De zegeningen dalen neer temidden van het eten, dus eet van de randen en niet van het

midden.” [Tirmidhi 1805; Ibn Maajah 3277; Sahih al-Jaami’829]

Maar als het om dadels of iets dergelijks gaat, is er overgeleverd door de geleerden dat het

toegestaan is om van elk deel van de schaal te eten.

 

3. Bidden voor de gastheer/-vrouw

Anas heeft overgeleverd day de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) naar Sa’d ibn ‘Ubaadah

kwam die hem wat brood en olie bracht, en hij at. Toen zei de Profeet (sallallahu alaihi wa

salaam):

“Moge de vastende mensen hun vasten met jou verbreken, moge de rechtschapene van jouw

voedsel eten en moge de engelen zegeningen tot jou zenden.” [Abu Dawud 3854, Sahih]

 

4. Eten met drie vingers

Het is Sunnah om met drie vingers te eten; eten met meer dan drie vingers is een teken van

hebberigheid en is een slechte gewoonte omdat er niet meer dan drie vingers nodig zijn om

een hapje op te pakken. Als het nodig is om meer dan drie vingers te gebruiken omdat het ligt

voedsel betreft dat niet met drievingers bijeen kan worden gehouden, dan mogen de vierde en

vijfde vinger gebruikt worden. Zie Fath al-Bari 9/578.

Dit geldt wanneer een persoon met zijn hand eet maar er is niks mis met het gebruiken van

bestek, zoals we later zullen zien.

 

5. Voedsel eten dat op de grond gevallen is

Als er een stukje eten op de grond valt, dan zou de etende persoon het vuil eraf moeten halen

en het op moeten eten; hij zou het niet achter moeten laten voor de Shaytan want hij weet niet

waar de zegening in zijn eten zit; het zou in dat kleine stukje kunnen zitten dat is gevallen en

de persoon zou de zegening van het voedsel mis kunnen lopen.

Anas Ibn Malik heeft overgeleverd dat wanneer de Boodschapper van Allah (sallallahu alaihi

wa salaam) at, hij zijn drie vingers aflikte. En hij zei:

“‘Als iemand van jullie een stukje voedsel laat vallen, laat hem het vuil ervan verwijderen, het

opeten en het niet achterlaten voor de Shaytan.’ En hij droeg ons op om de schaal leeg te

maken en zei, ‘Want je weet niet waar de zegening in je voedsel zit.’” [Muslim 2034]

 

6. Niet leunen tijdens het eten

Dit is omdat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) heeft gezegd:

“Ik eet niet terwijl ik aan het leunen ben.” [Bukhari 5399]

De geleerden verschillen van mening wat betreft de betekenis van leunen.

Ibn Hajar heeft gezegd: “Er werd gezegd dat het te comfortabel zitten eten betekent, op welke

manier dan ook; of dat het leunen op één zijde betekent; of dat het rusten op de linkerarm op

de grond betekent. Ibn ‘Adiyy heeft overgeleverd in een da’eef (zwakke) isnaad dat de Profeet

(sallallahu alaihi wa salaam) een man berispte voor het rusten op zijn linkerarm tijdens het

eten.

Malik zei dat dit een soort van leunen was. Ik zeg dat dit erop wijst dat Malik alles wat als

leunen geteld kan worden tijdens het eten als makruh beschouwt en hij heeft geef specifieke

vorm daarvan genoemd.” Fath al-Bari 9/541

 

7. De etiquette van eten omvat ook:

Niet spugen of de neus snuiten tijdens het eten, tenzij het noodzakelijk is; eten met een groep;

niet spreken over zaken die haraam zijn tijdens het eten; met vrouw en kinderen eten; niet een

bepaald voedsel voor zichzelf houden tenzij daar een reden voor is zoals voor medische

doeleinden, anders zou men het beste voedsel eerst aan de anderen moeten aanbieden zoals

stukken vlees of goed brood. Als de gast stopt met eten moet de gastheer zeggen, “Eet!” en dit

herhalen als hij denkt dat de gast niet genoeg gegeten heeft maar hij zou het niet vaker dan

drie keer moeten herhalen.

Hij zou zijn tanden moeten reinigen en stukjes voedsel die tussen de tanden vandaan komen

niet op moeten eten.

 

Etiquette na het eten

1. Allah prijzen na het eten

Het is Sunnah om na het eten Allah te prijzen met woorden of een du’a uit te spreken.

Wanneer hij klaar was met eten, zei de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam),

“Al-hamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyyin wa la

muwadda’in wa la mustaghnan ‘anhu rabbana.” [Bukhari 5458]

En wanneer hij iets anders dan melk at of dronk, zei hij,

“Allahuma barik lana fihi, wa at’imna khayran minhu.”

En als hij melk gedronken had, zei hij,

“Allahumma barik lana fihi wa zidna” [Tirmidhi 3377; Hasan in Saheeh al-Jaami’ 381]

Ibn ‘Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van

Allah (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“”Wie gevoed wordt door Allah, laat hem zeggen ‘Allahumma barik lana fihi, wa at’imna

khayran’ en wie melk van Allah krijgt om van te drinken, laat hem zeggen ‘Allahumma barik

lana fihi wa zidna’.” [Tirmidhi 3455]

 

2. Handen wassen na het eten.

Volgens de Sunnah mag dit gedaan worden met alleen water maar het is beter om de handen

met zeep of iets dergelijks te wassen. Zie Tuhfat al-Ahwadhi 5/485.

Dus het wassen van de handen is mustahab voor zowel voor als na het eten, zelfs als een

persoon wudhu’ heeft.

 

3. De mond spoelen na het eten

Het is mustahab om de mond te spoelen na het eten omdat Basheer ibn Yassar heeft

overgeleverd dat Suwayd ibn al-Nu’maan hem verteld had dat ze met de Profeet (sallallahu

alaihi wa salaam) in al-Sahba’ waren en het werd tijd voor het gebed. Hij vroeg om eten maar

hij vond niks anders dan wat saweeq. Dus hij at er wat van en we aten allemaal met hem.

Toen vroeg hij om water en spoelde zijn mond uit en toen bad hij en hij deed geen wudhu’.

[Bukhari 5390]

 

Algemene etiquette betreffende eten

1. Het eten niet bekritiseren

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Profeet (sallallahu alaihi

wa salaam) nooit voedsel bekritiseerde. Als hij ervan hield dan at hij het en als hij er niet van

hield, dan liet hij het liggen. (Overgeleverd door al-Bukhaari, 3370; Moslim, 2046)

Waar hier naar wordt verwezen is halal-voedsel; als het haraam-voedsel betrof, zou hij het

bekritiseren en verbieden.

Al-Nawawi heeft gezegd: Een deel van de bevestigde etiquette van voedsel is het niet

bekritiseren ervan zoals het zeggen het te zout is, of te zuur, of niet zout genoeg, of dik of

dun, of niet goed gekookt, enz.

Ibn Battaal zei: Dit maakt deel uit van goede manieren, omdat een persoon van voedsel kan

houden waar anderen niet van houden, maar er is niets verkeerd met het eten ervan omdat het

in shari’ah wordt toegelaten. (Sharh Moslim, 14/26)

 

2. Matiging in het eten en het niet vullen van de maag

Het meeste dat een Moslim in dit verband wordt toegelaten te doen, is zijn maag in drie

derden verdelen: éénderde voor voedsel, éénderde voor drank en éénderde voor lucht.

”Een mens vult geen foedraal slechter dan zijn maag. Het volstaat voor de zoon van Adam om

genoeg te eten om hem levend te houden. Maar als hij dat moet doen, dan is éénderde voor

zijn voedsel, éénderde voor zijn drank en éénderde voor zijn lucht.” (Overgeleverd door al-

Tirmidhi, 2380; Ibn Maajah, 3349; ingedeeld als saheeh door al-Albaani in Saheeh al-

Tirmidhi, 1939).

Dit houdt het lichaam gezond en licht, omdat het vol eten het lichaam zwaar maakt, dat tot

luiheid in verering en werk leidt.

Éénderde wordt bepaald als zijnde éénderde van dat wat u vol zou laten voelen. Al-

Mawsoo’ah, 25/332

 

3. Het eten en drinken uit gouden en zilveren schalen vermijden

De Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei:

“Draag geen zijde of brokaat, en drink niet van gouden en zilveren bekers, en eet niet van

schalen daarvan. Zij zijn voor hen in deze wereld en voor ons in het Hiernamaals.”

(Overgeleverd door al-Bukhaari, 5426; Moslim, 2067)

 

4. Het Prijzen van Allah na het beëindigen van het eten

Er is heel wat deugd in dit.

Het werd verteld door Anas ibn Maalik dat de Boodschapper van Allah (sallallahu alaihi wa

salaam) zei:

“Allah is tevreden met Zijn slaaf wanneer hij iets eet en Hem er voor prijst, of iets drinkt en

Hem er voor prijst.” (Overgeleverd door Moslim, 2734)