De Opstanding en de Verzameling

 

De Opstanding en de Verzameling

Op de Dag des Oordeels zal iedereen opgewekt worden op datgene waarop hij gestorven is. Degene die op gehoorzaamheid gestorven is, zal daarop tot leven gewekt worden. En wie in zonde stierf, zal met diezelfde zondige ziel tot leven gewekt worden. Zoals de Profeet (sas) zei: ‘Iedere dienaar zal herrezen worden op datgene waarop hij stierf.’

De eerste die herrezen zal worden uit de dood is de geliefde (ḥabīb) van de Barmhartige, Mohammed (sas). Zoals hijzelf zegt: ‘Ik ben de heer (sayyid) van het nageslacht van Adam op de Dag der Opstanding en ik ben de eerste wiens graf opengaat. Ik ben de eerste bemiddelaar en de eerste voor wie bemiddeld wordt.’


Na de Opstanding zal de verzameling zijn.

Hoe zal de aarde er dan uitzien?

De aarde zal er dan niet uitzien zoals deze er nu uitziet. Hij zal compleet anders zijn, zoals blijkt uit de volgende aya:

Op de dag dat de aarde vervangen zal worden door een andere aarde en de hemelen ook en waarop zij vóórkomen bij Allah, de Ene, de beheerser van alles [Ibrahim, 48]

En de Profeet (sas) heeft gezegd: ‘De mensen zullen op de Dag der Opstanding verzameld worden op een wit-grijze aarde, zoals zuiver meel. Er zullen geen richtingwijzers op zijn.’

Hoe zullen de mensen verzameld worden op deze aarde?

De Profeet (sas) heeft gezegd: ‘De mensen zullen op de Dag des Oordeels verzameld worden terwijl zij blootsvoets, naakt en onbesneden zijn.’ Aisha zei: ’O gezant van Allah, de mannen en de vrouwen zullen naar elkaar kijken.’ Hij zei: ‘O Aisha, de gebeurtenis zal te heftig zijn om daar belangstelling voor te hebben.’

Allah beschrijft het in de Qur’aan als volgt:

En luister op de dag dat de oproeper van een nabije plaats roept.

Op de dag dat zij de schreeuw in waarheid zullen horen; dat is de dag waarop [de doden] tevoorschijn komen. [Qaaf, 41-42]

Stel je voor, dat dan de gehele mensheid, van Adam tot de laatste mens, verzameld zal worden.

En op de dag dat Wij de bergen in beweging zetten en jij de aarde tevoorschijn ziet komen en Wij hen verzamelen, dan laten Wij niet één van hen achter.

En zij worden voor jouw Heer in een rij voorgeleid: ‘Jullie zijn tot ons gekomen zoals Wij jullie de eerste maal geschapen hebben. Toch beweerden jullie dat Wij voor jullie geen aangewezen tijdstip hadden vastgesteld.’ [al-Kahf, 47-48]

Op die dag wordt iederéén verzameld, ook de koningen, de arroganten, en de tirannen.

Ieder die in de hemelen en de aarde is komt slechts als dienaar tot de Erbarmer.

Hij heeft hen opgesomd en nauwkeurig geteld.

En een ieder van hen zal op de opstandingsdag alleen tot Hem komen. [Maryam, 93-95]

Op die dag zullen zij de oproeper volgen tot wie er geen kronkelweg is en de stemmen zullen deemoedig tot de Erbarmer opklinken en je zult slechts geschuifel horen.

Op die dag heeft voorspraak alleen maar nut voor hem aan wie de Erbarmer het heeft toegestaan en wiens woorden Hem welgevallig zijn.

Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is terwijl zij Hem met hun kennis niet bevatten. [Taha, 108-111]

Zouden de tirannen op zo’n dag afwezig kunnen zijn, of te laat kunnen komen? Neen, ook zij zullen een ‘voortdrijver’ hebben, iemand die hen naar de plek van verzameling opjaagt. Eenieder zal gelijk zijn voor de almacht van Allah.

En de roes van de dood brengt de waarheid; dat is het wat jullie ontweken.

En er wordt op de bazuin geblazen; dat is de dag van de aanzegging.

En elke persoon komt met een voortdrijver bij zich en een getuige. [Qaaf, 19-21]

En de Profeet (sas) heeft gezegd: ‘De mensen zullen op de Dag der Opstanding op drie wijzen verzameld worden: lopend, rijdend en op hun gezichten.’

En een man vroeg aan de Profeet (sas): ‘O gezant van Allah, hoe zal een kāfir verzameld worden op zijn gezicht?’ En de Profeet (sas) zei: ‘Is degene die bij machte was hem op aarde op twee benen te laten lopen, niet ook bij machte hem op de Dag der Opstanding op zijn gezicht te laten lopen?’ Hij antwoordde: ‘Balā, wa ʿizza rabbinā’ (Welzeker, bij de glorie van onze Heer)

En laten wij dat ook zeggen: Balā, wa ʿizza rabbinā. Allah kan dat, zoals hij ook de slang op zijn buik heeft laten kruipen en kronkelen.

En wie zijn degenen die zullen rijden op deze dag? Luister naar deze woorden van Allah:

Maar zij die zeggen: ‘Onze Heer is Allah’ en die dan correct handelen, tot hen komen de engelen neer: ‘Vreest niet en weest niet bedroefd, maar verheugt jullie in de tuin die jullie is toegezegd.’ [Fusilat, 30]

En de engelen zullen de mutaqqūn hemelse rijdieren aanbieden, zodat zij deze dag niet hoeven te lopen. En de mutaqqūn zijn degenen die hun leven doorgebracht hebben in gehoorzaamheid, dankbaarheid en lofprijzing aan Allah.

Allah zegt over hen:

Op de dag dat Wij de mutaqqūn als een afvaardiging bij de Erbarmer zullen verzamelen.

En de boosdoeners naar de hel drijven als een kudde naar de drinkplaats. [Maryam, 85-86]