De tekenen van het uur

 

 

De tekenen van het Uur

Het is overgeleverd van Hudhayfa Ibn Asyad al-Ghafaary dat hij zei: ‘Toen wij op een dag bezig waren met iets bespreken, zei de Profeet tegen ons: “Wat bespreken jullie?” Zij zeiden: “Wij  bespreken het Uur, o gezant van Allah.” De Profeet (sas) zei: “Zij zal niet aanbreken voordat jullie tien tekenen gezien hebben, en zij zijn:al-Dukhaan (De Rook), de Dajjaal (de tegenhanger van de messias), al-daaba (het Beest), het opkomen van de zon uit het westen, de komst van ‘Isa Ibn Maryam, de Gog en Magog, en drie verzakkingen: een verzakking in het oosten, een verzakking in het westen en een verzakking op het Arabisch schiereiland. Na afloop daarvan zal een vuur ontbranden in Jemen, dat de mensen bijeen zal drijven naar hun verzamelplaats.”’

 

Na deze gebeurtenissen zal het Uur onmiddellijk aanbreken. Allah zal Israfiel de opdracht geven op de bazuin te blazen. Dan zullen de gebeurtenissen van de Laatste Dag plaatsvinden. Dat is het onderwerp van de khutba van vandaag.

Dit is opgedeeld in vier delen:

1.         Wat is de bazuin en wie is degene die erop blaast?

2.         het blazen van de angst (nafkha al-fazʿa)

3.         het blazen van de schok (nafkha al-saʿq)

4.         het blazen van de Opstanding (nafkha al-baʿth)

 

1.         Wat is de bazuin en wie is degene die erop blaast?

Hierover is overgeleverd door Abdallah Ibn ʿUmar Ibn al-ʿAas: ‘Er kwam een bedoeïen naar de Profeet en die zei: “O gezant van Allah, wat is al-Soer (de bazuin?).” al-Mustafa zei: “Een hoorn waarop geblazen wordt.”

 

Degene die erop blaast is Israfiel. Die taak heeft hij al toegewezen gekregen sinds hij geschapen is. Hij is een nobele engel. Hij kijkt zonder ook maar één keer met zijn ogen te knipperen naar de ‘arsh, wachtend op het bevel van Allah om te blazen, dat ieder moment kan komen. Hij is er dan direct klaar voor.

 

De Profeet heeft gezegd: “Hoe kan ik genieten (van de zoetheid van het aardse leven) terwijl de beheerder van de bazuin de bazuin vastheeft, en zijn gehoor aandachtig luistert, wachtend op wanneer hij het bevel krijgt (te blazen).

Toen dit tegen de Sahaba gezegd werd, vroegen zij: ‘Wat moeten wij zeggen, o gezant van Allah?’ Hij zei: “Zegt: Hasbuna Allah wa niʿma al-Wakiel. Zegt: Hasbuna Allah wa niʿma al-Wakiel.

 

2.         het blazen van de angst (nafkha al-fazʿa)

Allah zal Israfiel die opdracht geven op een vrijdag. Welke vrijdag is niet bekend bij ons.

 

Allah zegt in de qur’an:

En de Dag, waarop de bazuin zal worden geblazen, zullen zij (allen) die in de hemelen en ook zij die op aarde zijn, schrikken, behalve degenen die God wil (sparen). En allen zullen nederig tot Hem komen. [al-Naml, 87]

 

Enkelen zullen dus van deze schrik uitgezonderd zijn. Sommige geleerden hebben gezegd dat zij de Profeten zijn, sommigen dat zij de Shuhadaa’ (martelaren) zijn. En Allah weet het het beste.

 

Als op de bazuin geblazen is, heeft een mens geen relaties meer met anderen. Alles draait dan alleen nog om zijn eigen nafs. De aarde zal beven. De mens zal hiervan grote vrees voelen, net als van het geluid van de bazuin.

 

Stel je het volgende voor, en je zult begrijpen waarom.

1. Wanneer de zon wordt omhuld,

2. En wanneer de sterren dof worden,

3. En wanneer de bergen verdwijnen,

4. En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,

5. En wanneer de dieren worden bijeengegaard,

6. En wanneer de zeeën worden geledigd,

7. En wanneer de mensen worden verenigd,

8. En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd

9. Voor welke misdaad het gedood werd,

10. En wanneer geschriften worden verspreid,

11. En wanneer de Hemel wordt opengelegd,

12. En wanneer de hel wordt ontstoken,

13. En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,

14. Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid

[Sura al-Takwier]

Deze sura leert de mens dat hij iedere daad weer zal zien die hij begaan heeft, dat ieder woord dat hij gesproken heeft genoteerd wordt in een boek en dat Allah het niet vergeet.

 

Sura al-Infitaar geeft dezelfde krachtige boodschap:

1. Wanneer de hemel wordt gespleten,

2. En wanneer de sterren verstrooid worden,

3. En wanneer de zeeën worden geledigd,

4. En wanneer de graven worden geopend,

5. Zal iedere ziel weten wat zij heeft vooruitgezonden en wat zij achterwege heeft gelaten.

De vrees zal zelfs zo groot zijn, dat de zwangere vrouw haar kind zal verliezen.

 

Allah zegt:

1. O volk, vrees uw Heer, want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets.

2. De Dag waarop elke zogende vrouw haar zuigeling zal vergeten en elke zwangere vrouw zich zal ontdoen van haar dracht; en je zult mensen bedwelmd zien, terwijl zij niet dronken zijn, doch de kastijding van uw Heer is gestreng. [al-Hajj]

 

En verderop, ook in sura al-Hajj:

42. Denk niet dat God achteloos is omtrent hetgeen de onrechtvaardigen doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot de Dag waarop zij zullen staren,

43. Met opgeheven hoofd zich voorthaastend, terwijl zij hun blik niet kunnen afwenden en hun hart ledig is.

44. En waarschuw de mensen voor de Dag waarop kastijding over hen zal komen; dan zullen de onrechtvaardigen zeggen: “Onze Heer, schenk ons uitstel voor een korte periode. Wij zullen Uw roep beantwoorden en de boodschappers volgen.” “Heb je voorheen niet gezworen, dat er voor u geen ondergang was?”

45. En je vertoeft thans in de woonplaatsen van degenen die zichzelf onrecht aandeden en het was u duidelijk geworden hoe Wij met hen handelden terwijl Wij de voorbeelden voor u hadden gegeven.”

46. En zij hadden hun plannen reeds gesmeed maar hun plannen zijn bij God, al waren hun plannen zó dat er bergen door zouden worden verzet.

47. Denk derhalve niet dat God zal falen Zijn belofte aan Zijn boodschappers te houden: God is voorzeker Almachtig, Heer der Vergelding.

48. De dag (zal komen) waarop de aarde en de hemel door een andere aarde en hemel zullen worden vervangen; en zij (de mensen) allen voor God, de Ene, de Opperste zullen verschijnen.

49. En op die Dag zul je de schuldigen in kettingen geklonken zien.

50. Hun kleren zullen van pek zijn en het Vuur zal hun gezicht omhullen.

3.         het blazen van de schok (nafkha al-saʿq)

Deze wordt door Allah genoemd:

68. En de bazuin zal worden geblazen en allen die in de hemelen en op aarde zijn, zullen bezwijmen, behalve degenen die God wil. Dan zal er nogmaals worden geblazen en ziet! Zij zullen staande herrijzen en wachten.[al-Zumar]

Iedereen zal dus sterven bij deze bazuinstoot, een enkeling uitgezonderd. Wie dit zijn, daarover verschillende geleerden van mening. Sommigen zeggen Jibriel, anderen Israfiel of de dragers van de Troon. Weer anderen zeggen de maagden in het Paradijs, of de martelaren, of de Profeet Musa (as).

Allah zegt ook:

16. De Dag waarop zij naar voren zullen komen – zal niets van hen voor Allah verborgen zijn. “Van Wie is het Koninkrijk op deze Dag?” “Van Allah, de Ene, de Onweerstaanbare.” [al-Ghaafir]

Waar zijn dan de onrechtplegers, de fraudeurs, waar is dan Fir’aun? Waar zijn dan degenen die op aarde hoogmoedig en streng waren?

26. Al hetgeen is, zal vergaan.

27. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer. [al-Rahman]

En weet dus dat jij voorbijgaand bent, en dat alleen Allah blijvend is. Overdenk dit en richt je leven ernaar in. En als je in een positie van macht bent, zie dit dan slechts als een manier om djanna te bereiken en misbruik die macht niet voor jezelf. Deze vergankelijkheid is een werkelijkheid voor ieder schepsel. De dood wacht ons allemaal, zelfs onze Profeten hebben ervan moeten proeven.

19. En de bezwijming des doods komt waarlijk. “Dit is hetgeen gij wilde ontvluchten.” [Qaf]

4.         het blazen van de Opstanding (nafkha al-baʿth)

Bij deze derde stoot op de bazuin zullen alle schepselen weer tot leven gewekt worden. Hier zullen wij nu niet te lang bij stil staan. Dit komt een volgende keer.