Korte beschrijving van het dagelijks leven van de profeet (saw)

Het dagelijks leven van onze Profeet Mohammed saw

Voorwoord

Voor de meeste van ons verloopt een gewone dag rustig en bedaard, maar toch is kwaliteit van ons dagelijks leven van cruciaal belang voor onze vrede en ons geluk. Dit leven kan plezierig en prettig zijn maar het kan ook een last zijn vol ellende, of eenvoudig een vervelende en betekenisloze oefening.

Dit hangt allemaal af van hoe we ieder dag leven; met wat voor uiterlijke houding wij de uren vullen. We kunnen niet aan het leven ontsnappen, en diep in ons ligt een constant verlangen om naar een leven vol plezier en betekenis te zoeken. Deze zoektocht heeft in onze tijd een extra dimensie gekregen, zoals duidelijk wordt in onze dagbesteding, die wij lifestyle noemen. Maar hoewel er zich bijna elke dag een nieuwe lifestyle ontwikkelt, is het echte leven net zo moeilijk als voorheen.

We mogen dan ook wel verbaasd zijn als wij een nieuwe manier van leven vinden wanneer wij de Profeet Mohammed (vzmh) op een gewone dag volgen, zijn levenswijze bekijkend die hij als voorbeeld voor anderen aanbood. Door het beschrijven van een gewone dag uit het leven van de Profeet nodigt dit werk ons uit om die levenswijze te volgen. Ik hoop dat eenieder dit werk leest de uitnodiging zal accepteren om te proberen om op z’n  minst een dag als de Profeet zelf te leven. Er kan geen grotere zegening zijn dan een dag in vrede en harmonie te leven.

Wij bidden dat Hij onze nederige inspanningen zal zegenen met Zijn acceptatie en gratie. 

Inleiding

Veel moslims zijn goed bekend met de soenna van de profeet (saw) als technische terminologie en waar het over de Islamitische geschiedenis en de juridische manier van denken gaat. Maar hoe velen, kan men zich afvragen, vormen hun dagelijkse leen van zonsopgang tot zonsondergang naar voorbeeld van de soenna? De bijna volledige aanpassing aan de moderne, dat wil zeggen de westerse manier van leven , door geboren moslims, suggereert dat dit maar een klein aantal is.

Niettemin is het onder moslims algemeen aanvaard,dat de soenna de sleutel tot het begrip van de Heilige Koran is en de toepassing van de richtlijnen en wetten die daarin genoemd zijn. Terwijl het geopenbaarde Boek de basisprincipes en de wetten van de islam as een anier van leven uitlegt en he geven van voorbeelden voor deze principes en wetten; zij zorgt ervoor dat het een onderdeel van de ervaring van de mens is door te laten zien hoe het in de praktijk werkt. De soenna is dus onmisbaar als men de islam wil praktiseren en een ware moslim wil zijn. at is dan ook de bedoeling van de volgende Koran vers:

“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah’ (4:80)

Het al of niet volgen van de soenna is dus niet aan de wil van de moslim overgelaten, en het precies volgen van de wetten die aan de profeet (saw) zelf zijn gegeven is een verplichting, want in  Koran staat er:

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neem dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan..”

Dit in gedachte houdend, zijn de volgende pagina’s een uitnodiging voor zowel moslims als niet-moslims om hun leven volgens de soenna van de Profeet (saw) te leiden.

Wij nodigen je dan ook van harte uit om volgens de soenna te leven. Nauurlijk is het niet makkelijk maar we kunnen allemaal een stap maken en  kennis op te doen van de levenswijze van de profeet.

De hadihts die hier gepresenteerd worden zijn uit d betrouwbare verzamelingen van Sahih Al- Boechari, Sahih Muslim, Jami al Tirmidhi, Soenan Abou Dawoed, Soenan Al Nasa’i en Soenan Ibn Maja vertaald en geselecteerd.

 


 

Begin met de naam van ALLAH 

Volgens de uitspraak van de Profeet:’’Elke handeling die niet met de woorden Bismi-’llahi-r-rahmani-r-rahiem.”In de naam van Allah, de barmhartige erbarmer” begint is  onthouden ( van zegeningen).

Tafsier Ibn Kathir 

s’Nachts wakker worden en ‘s ochtends vroeg opstaan  

Masroeq zei: “Ik vroeg Aisha: “Welke handeling is bij Allah’s boodschapper het meest geliefd?” Zij zei: “Datgene wat regelmatig gedaan wordt.”Ik zei: ”Wanneer staat hij ‘s nachts op?” Zij zei: “Hij staat op bij het krieken van de dag”. Boechari,Muslim 

A’isha zei dat de profeet (saw) gewoonlijk in het vroege gedeelte van de nacht sliep en in het latere gedeelte van de nacht in gebed stond. Boechari,Muslim 

Aboe Hoerairah zei dat hij de boodschapper van Allah had horen zeggen: “Het beste gebed, na de verplichte gebeden, is het gebed in het midden van de nacht”.

”Ahmad Aboe Oemama zei, dat de Boodschapper van Allah zei: “In de nacht opstaan is u opgelegd, want het was het gebruik van de vromen voor u. Het brengt u dichter tot uw Heer en is een boetedoening voor de slechte daden en een weerhouding van de zonden”.  Tirmidhi

Aboe Saíd en Aboe Hoerairah zeiden, dat de Boodschapper van Allah zei: “Als een man zijn vrouw ‘s nachts wakker maakt en zij samen 2 raka’at bidden; dan worden zij bij de mannen en vrouwen opgeschreven die Allah gedenken“

Aboe Dawoed Hoedhaifa zei, dat de Profeet, wanneer hij ‘s avonds ging liggen, zijn hand gewoonlijk tegen zijn wang hield en zei: “O Allah, in Uw naam sterf ik en leef ik.” en als hij wakker werd zei hij: ‘Alle lof voor Allah, die ons het leven gaf, nadat Hij ons de dood gegeven had, en tot Hem is de terugkeer”. Boechari 

‘A’isha zei dat de Boodschapper van Allah, als hij ‘s nachts opstond, zijn gebed  opende met twee korte rak’at”. Muslim

Het gebruik van de rechterhand

‘A’isha zei dat de Boodschapper van Allah zijn rechterhand voor de woedoe en voor het nemen van voedsel gebruikte en zijn linkerhand werd bij de toiletgang en dergelijke zaken gebruikt. Aboe Dawoed      

De natuurlijke behoefte 

Anas zei, dat de Boodschapper van Allah, wanneer hij het toilet binnen ging, gewoonlijk zei:”O Allah ik zoek mijn toevlucht bij U tegen alle soorten kwaad.“ “Allahoemma inna ‘a’oedhoe bika mina-l-goeboethi wa-l-gaba’ith”. Boechari, Muslim  

‘A’isha zei, dat wanneer de Profeet uit het toilet kwam, hij gewoonlijk zei: “Moge u vergeving.” ”Ghoefranak”. Tirmidhi,Ibn Madja 

Van Aboe Hoerairah: “De profeet zei: …”Degene die zichzelf ontlast moet ( voor de blikken van anderen) verborgen zijn…“. Aboe Dawoed 

Aboe Sa’id zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Twee mensen moeten zicht niet gezamenlijk ontlasten, de edele gedeelten ontbloten en tegen elkaar praten, want Allah verafschuwt het.” Ahmad , Aboe Dawoed,Ibn Madja 

Omar zei:” De profeet zag mij staande wateren. Hij zei: “O” Omar water niet terwijl je staat.” Hierna waterde ik noot meer staand.” Tirmidi 

Aboe Hoerairah zei dat toen de Profeet naar het toilet ging hij hem water bracht, in een bak of huid en hij reinigde zichzelf. Daarna veegde hij zijn hand aan de grond af. Toen bracht hij hem een andere bak en maakte hij woedoe. Aboe Dawoed  

Hoedhaifa zei dat de Boodschapper van Allah, als hij wakker werd voor het tahajjoedgebed (het gebed midden in de nacht) zijn mond met een tandenstokje reinigde. Boechari,Muslim 

Oethman bin Affan zei dat de Boodschapper van Allah zei: “ Degene die woedoe maakt en het op de beste manier doet, daarvan zullen zijn zonden het lichaam verlaten, zelfs van onder de nagels.“ Muslim  

Baden 

‘A’isha, de vrouw van de Profeet, zei:” Gewoonlijk als de Profeet baadde, wanneer hij djanaba ( Rituele onreinheid) was, begon hij met het wassen van de handen. Dan maakte hij woedoe als voor het gebed. Daarna stak hij zijn vingers in het water en ging over de wortels van zijn haar en goot met zijn handen water over zijn hoofd en daarna liet hij water over zijn hele lichaam stromen.“ Boechari 

Aboe Hoerairah zei, dat de Boodschapper van Allah zei: “Het is voor iedere moslim verplicht om ( tenminste) één maal in de zeven dagen te baden en zowel zijn hoofd als zijn lichaam te wassen.” Boechari,Muslim      

Het vroege ochtendgebed 

Jabr zei, dat hij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen:”Er is een tijd in de nacht waarin er geen moslim kan opstaan en Allah om het goede in deze wereld en het hiernamaals te vragen, zonder dat het hem niet toegekend wordt, er  is in elke nacht zo’n tijd.“ Muslim 

Ibn ‘Omar zei:“’s Nachts bidt de Profeet gewoonlijk in paren van twee raka’at en (eindigt dan met) één.” Boechari 

Aboe Hoerairah zei, dat de Boodschapper van Allah soms de gebeden gedurende de nacht met luide stem las en soms met zachte stem.  Aboe Dawoed  

De dagelijks gebeden 

Aboe Hoerairah hoorde de Boodschapper van Allah zeggen:”Als er een rivier was bij de deur van ( het huis van ) één van jullie, en hij baadde daar elke dag vijf maal in, zou je dan nog zeggen dat er vuil bij hem was achtergebleven?” Hij zei :”Dat is het voorbeeld van de vijf gebeden waardoor Allah de zonden weg wast.” Boechari  

‘Abdoellah zei dat hij de Profeet had gevraagd welke daad door Allah, de Uitmuntende het meest geliefd was. Hij zei:” Het gebed dat op tijd verricht wordt.“ Boechari 

Aboe Darda zei, dat hij de Boodschapper van Allah heeft horen zeggen:” Er zijn er geen drie in een dorp van de woestijnbewoners waarbij, als zij hun gebed niet in jama’ah verrichten, sheitan niet (al) is gekomen. Dus de jama;ah is voor u verplicht, want de wolf eet de eenzame schapen. Ahmad, Aboe Dawoed 

Van Ibn Abbas: “Allah’s Boodschapper zei: “Jibriel heeft mij twee keer ( in het gebed) bij het Huis ( de Ka’aba) geleid, en hij bad het dohr gebed  met mij toen de zon zoveel gezakt was als de riem van een sandaal, hij bad het asr gebed met mij toen de schaduw even lang als de objecten was, en hij bad het magrib gebed met mij (bij zonsondergang) op het moment dat de vastende (zijn vasten) breekt, en hij bad het isha gebed met mij toen de schemering verdwenen was, en hij bad het fadjr gebed met mij (bij zonsopgang) wanneer het eten en drinken voor de vastende verboden wordt. Toen hij de volgende dag kwam, bad hij het dohr gebed met mij toen zijn schaduw zolang als hij zelf was, en hij bad het ‘asr gebed met mij toen zijn schaduw 2 maal (zo lang) als hij (zelf) was, en hij bad het magrib gebed met mij, wanneer degene die vasten ( zijn vasten) verbreekt, en hij bad het ‘isha gebed met mij nadat een derde van de nacht(voorbij was gegaan) en hij bad het fadjr gebed met mij toen het ochtendlicht scheen. Daarna keerde hij zicht tot mij en zei:”O Mohammed, dit zijn de gebedstijden van de profeten voor jou, en de tijd ( van ieder gebed) is tussen deze grenzen…”  Aboe Dawoed,Tirmidhi

Van ‘abdoellah bin Omar: “De Boodschapper van Allah zei:”Het gebed in de gemeenschap is zevenentwintig maal beter dan het gebed dat alleen verricht wordt.”   Boechari 

‘Oethman ben Affan zei, dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: “Degene die tijdens het isha gebed in het gemeenschappelijk gebed aanwezig is, daarvoor de beloning dezelfde alsof hij de halve nacht ( in gebed) heeft gestaan, en degene die met het ‘isha gebed en het gebed bij zonsopgang in de gemeenschap aanwezig is, daarvoor is (de beloning) gelijk aan het ( in gebed) staan gedurende de hele nacht.” Tirmidhi   

Van aboe Qatada as-s Salami: “ De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Als één van jullie een moskee binnenkomt, dan moet hij voordat hij gaat zitten twee raka’at bidden.”Boechar, Muslim   

Van Aboe Hoerairah:” De Boodschapper van Allah zei:”Als één van jullie de mensen in het gebed leidt, dan mag hij het niet te lang maken, want onder hen zijn zieken,zwakken en bejaarden, maar als hij alleen bidt, dan kan hij het zo lang maken als hij wil.“ Boechari, Muslim 

Aboe Ayyoeb al-Ansari zei, dat er een man naar de Profeet kwam en zei:”Geef mij een advies maar maakt het kort.” als je opstaat voor het gebed, bidt dan alsof het je laatste gebed is; zeg niets waarvoor je de volgende dag je verontschuldigingen moet aanbieden, en hoop op niets wat in de handen van de mens is.“ Ahmad  

Van Ibn ‘Omar: “De profeet zei:”Verricht  (wat) van jullie gebeden in jullie huizen, en maak hen (de huizen) niet tot graven.” Boechari 

Smeekbeden 

Aboe Hoerairah zei, dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft:” Allah is kwaad op degene die (niets) van Hem vraagt.” 

Malik b. Yassar zei, dat de Boodschapper van Allah zei;”Als je iets aan Allah vraagt , vraag hem dan met de palmen van je handen (naar voren) en vraag Hem niets met de rug (van je handen omhoog).”En in de overlevering van Ibn ‘Abbas staat er: “Vraag Allah met de palmen van je handen (naar voren) en vraag Hem niet met de rug (van je handen naar boven), en als je klaart bent, wrijf dan je gezicht met hen.“ 

Van Aboe Moesa al- Ash’ari van de Profeet, die zei dat de Profeet gewoonlijk de volgende smeekbede maakte: Allahoema-ghfirli gata ati a djahli wa israfi fi amri wa ma anta a’lamoe bihi minni. Allahoema ghfirli hazali wa djiddie wa gataí wa amdi wa koelloe dhalika indi.’O ALLAH, vergeef mij mijn zonden en mijn onwetendheid, mijn overdrijving in zaken en wat U beter weet dan ik zelf. O Allah vergeef mij de grote en kleine fouten die ik gepleegd heb en mijn opzettelijke en onopzettelijke overtredingen, en alles wat bij mij is.” Boechari  

Het Fadjr gebed 

A’isha zei dat de Boodschapper van Allah gewoonlijk twee korte raka’at bad tussen de athan en de iqama van het fadjr gebed. Boechari,Muslim  

‘A’isha zei:”De Profeet praatte gewoonlijk met mij, als ik wakker was nadat hij de twee raka’at van het fadjr gebed had gebeden. En anders ging hij liggen.“Muslim 

Van Aboe Moessa: “De Boodschapper van Allah zeí:”Degene die zowel het ochtend- als middaggebed bidt,zal het paradijs binnentreden. Boechari,Muslim  

‘A’isha zei:” Als de Boodschapper van Allah het ochtendgebed had verricht, gingen de vrouwen, gehuld in hun omgeslagen en onherkenbare in de duisternis weg. ”Boechari 

Het lezen van de Koran bij zonsopgang  

Aboe Hoerairah zei dat de Profeet over het woord van Allah zei: ( De recitatie van) de Koran bij de zonsopgang wordt altijd gadegeslagen – de engelen van de nacht en de engelen van de dag zijn er getuigen van.” Tirmidhi 

Het gebed voor de middag 

Moe’adh b. Anas al-Joehani zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Degene die op de plaats blijft zitten waar hij gebeden heeft, in plaats van die het na het ochtendgebed te verlaten, tot hij ( Allah) heeft geloofd met twee raka’at van het gebed van voor de middag en alleen goede dingen zegt, daarvan zullen de zonden vergeven worden, zelfs als deze meer dan het schuim van de zee zijn.” Aboe Dawoed 

Het ochtendtoilet

A’isha zei dat de Boodschapper van Allah zei: “ Er zijn tien zaken die tot de aard van de mens behoren: het bijhouden van de snor, baard laten (groeien), de tanden poetsen, water gebruiken om de neus te reinigen, de nagels knippen, de vingergewrichten wassen, het haar onder de oksels verwijderen, het schaamhaar afscheren en het gebruik van water ( voor reiniging nadat men aan de roep van de natuur gehoor heeft gegeven). De verteller zei: “Ik ben de tiende vergeten, tenzij het spoelen van de mond was.” Muslim 

Anas zei:” Ons werd verboden om meer dan veertig dagen voorbij te laten zonder de snor bij te knippen, nagels te knippen, ( de haren onder) de oksels eruit te trekken en het schaamhaar af te scheren.” Muslim   

Van Ibn ‘Omar: “De Boodschapper van Allah zei:”Knip de snor bij en laat de baard (groeien).“Muslim 

Van ‘Ata b. Yasar:”De Boodschapper van Allah was in de moskee en er kwam een man binnen met verwarde haren en een warrige baard en ALLAH’s Boodschapper wees met zijn hand dat hij zijn haar en zijn baard moest kammen. De man deed dit en kwam terug. De Boodschapper van ALLAH zei: “Is dit niet beter dan degene die met haar komt alsof hij een duivel was?” Malik Van ’Amr b. Shoe’aib die het van zijn van der heeft, en die het weer van zijn grootvader heeft: “ De boodschapper van Allah zei: “Trek geen grijze uit, want zij zijn het licht van een moslim. Voor degene die grijze haren heeft, schrijf  Allah een goede daad op en wist een zonde voor hem uit en verheft hem daarvoor een graad.” Aboe Dawoed

Kleding 

Oem Salama zei:“ Het kledingstuk waar de Boodschapper van Allah het meest van hield was een shirt.” Tirmidhi, Aboe Dawoed 

Aboe Hoerairah zei:”De Boodschapper van Allah begon met de rechterhand als hij een shirt aandeed.” Tirmidhi 

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah zei:” Als één van jullie zijn schoenen aantrekt, moet hij met zijn rechterschoen beginnen, en als hij (zijn) schoenen uittrekt, dan moet hij met zijn linkerschoen beginnen, zodat de rechterschoen de schoen is, die het eerst aangaat en het laatst uit.” Boechari,Muslim 

Van’Amr b. Shoé’aib die het van zijn vader heeft, en die het weer van zijn grootvader heeft die zei dat de Boodschapper van Allah zei:” Allah houdt er van om de sporen van Zijn overvloed op Zijn dienaren te zien.” Tirmidhi 

Ibn ‘Omar zei dat de Profeet zei:”Hij die zijn kledij met trots over de grond laat slepen, wordt door Allah op de Dag der Opstanding niet aangekeken.” Hierop zei Aboe Bakr:”O Boodschapper van Allah, mijn izar (soort lendendoek) raakt los tot ik het (weer) vastbindt. De Boodschapper van Allah zei: “Jij behoort niet tot degenen die het uit trots doen.” Boechari 

Ibn ‘Omar zei, dat de Boodschapper van Allah zei: “ Waarlijk, degene die in deze wereld zijde draagt, (zal) zijn deel in het hiernamaals niet krijgen.“ Boechari,Muslim 

Van Moe’adh b. Anas: “ De boodschapper van Allah zei:” Degene die zijn kleren aantrekt en zegt:”Al-hamdoe li llahi ladhi kasaw tani hadha wa razaqnihi mini ghairi haulin minni wa la qoeqqat.”Vertaald, Geloofd is Allah, Die mij hiermee gekleed heeft en Die mij hiermee voorzien heeft, zonder kracht of macht van mijzelf diens zonden in het verleden en in de toekomst zullen vergeven worden. Aboe Dawoed

Van ‘Amr b.Shoe’aib die het van zijn vader heeft, en die het weer van zijn grootvader heeft:”De boodschapper van Allah zei: “Eet,drink,geef sadaka en draag (goede) kleding zolang deze dingen niets met overdaad en arrogantie te maken hebben.“ Ahmad”,Nasa’i,Ibn Maja

Aboe Oemama Iyas b. Thalaba zei dat de Boodschapper van Allah zei: Luister! Luister! Het dragen van ouder kleren is een deel van het geloof! Het dragen van oude kleren is een deel van het geloof!” Aboe Dawoed 

Van Aboe Moesa al-ashari:”De Profeet zei”Goud en zijde zijn aan de vrouwen van mijn oemmah toegestaan, maar verboden voor de mannen.” Tirmidhi,Nasa’i

 Aboe Hoerairah zei: “De Boodschapper van Allah vervloekte de man die vrouwenkleren aantrok en de vrouw die mannenkleren aantrok.“ Aboe Dawoed 

Van ‘A’isha: “Op een keer kwam Asma, de dochter van Aboe Bakr met dunne kleren bij de Boodschapper van Allah, hij keerde zich van haar af en zei:” O Asma! Als een vrouw de puberteit bereikt heeft, dan is het niet goed als er een deel van haar gezien wordt, behalve dit en dit,”en hij wees naar zijn gezicht en zijn twee handen.” Aboe Dawoed   

Eten & Drinken 

Van Salman: “Allah’s Boodschapper zei:” De zegeningen van het eten (worden ontvangen) door (handen) voor en na het eten te wassen.” Tirmidhi,Aboe Dawoed    

‘A’isha zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Als één van jullie eet, dan moet hij de naam van Allah de Uitmuntende aanroepen. Als hij vergeet om de naam van Allah de Uitmuntende in het begin te roepen, dan moet hij (wanneer hij er aan denkt) zeggen: “Bismi-llahi awwalahoe wa aghirahoe” vertaald.” In de naam van Allah, in het begin en in de het eind.Aboe Dawoed,Tirmidhi 

Aboe Sa’is al- Goedri zei, dat de Boodschaper van Allah gewoonlijk zei, als hij zijn maal beëindigd had:”Geloofd zij Allah, Die ons te eten en te drinken gaf en ons tot moslims heeft gemaakt,“Al-hamdoeli-llahi ladhi at’amma wa sawana wa dja’alna moeslimin”  Aboe Dawoed,Tirmidhi 

‘Omar b. Aboe Salama zei:”Ik stond onder de zorg van de Boodschapper van Allah  en ik pakte van overal op de schotel, dus de Boodschapper van Allah zei tegen mij:”Roep de naam van Allah af en eet met rechts en eet wat dicht bij je ligt.“ Muslim 

Van Aboe Hoerairah: “De Boodschapper van Allah vond nooit een fout in het eten. Als hij het lekker vond, at hij wat, maar als hij het niet lekker vond at hij het niet. Muslim 

Van Ibn Ka’b b. Malik, die het van zijn vader had: De Boodschapper van Allah at met drie vingers en hij likte zijn hand af voordat hij het afveegde.Muslim Van Anas: Als de Boodschapper van Allah iets at,likte hij zijn drie vingers af en zei:”Als een van jullie iets laat vallen, dan moet hij het vuil verwijderen en het opeten, en het moet niet voor Sheitan achter worden gelaten.”En hij beval ons de kom af te vegen” Hij zei:”Jullie weten in welk (gedeelte) van je eten de baraka zit.” Muslim 

Jabala b. Soeheim zei:”Wij werden door een hongersjaar getroffen terwijl wij bij Ibn Zoebair waren. We leefden van dadels en toen Abdoellah ibn ‘Omar aan ons voorbij liep terwijl wij zaten te eten zei hij:“Neem er geen twee tegelijk,want de Profeet (vzmh) heeft het verboden om er twee tegelijkertijd te nemen. Hij voegde eraan toe: “Tenzij een man het zijn broeders toegestaan heeft dat te doen.” Boechari 

Van  Ibn ‘Abbas: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “De gelovige is niet degene die zich vol eet terwijl zijn buurman honger heeft.” Boechari 

Van Aboe Hoerairah: De Boodschapper van Allah zei:”Het eten voor twee is voldoende voor drie en het eten voor drie is voldoende voor vier.“     Muslim

Van’Omar :”De Boodschapper van Allah zei: “Eet gezamenlijk en zonder je niet af want de zegening ligt in het gezelschap.“Ibn Maja Van Ja’far b. Mohammed, die het weer van zijn vader heeft: De Boodschapper van Allah was gewoonlijk, als hij samen met andere mensen at, de laatste die klaar was. Baihaqi 

Aboe Karima al-Miqdad ibn Ma’dikarib zei dat hij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen:”Niemand vult een vat dat erger is dan zijn maag. Voor de zoon van Adam zijn een paar happen voldoende om zijn rug recht te houden, maar als het meer is, laat dan een derde (van de maag) voor het voedsel zijn , een derde voor zijn drinken en een derde (moet overblijven) voor zijn ademhaling.”  Tirmidhi                                                                                                                                                                                                             

Van aboe Qatadah, die het weer van zijn vader had: De Boodschapper van Allah verbood om in een vat te ademen. Muslim,  Anas zei: De Boodschapper van ALLAH ademde drie maal terwijl hij dronk en zei:”Het is dorstlessender en gezonder en beter.” Anas zei:”Ik ademde dus ook drie maal terwijl ik dronk.“ Muslim 

Anas zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Allah is waarlijk verheugd met Zijn dienaar die wanneer hij een beetje eet hij Hem daarvoor prijst en wanneer hij een slokje neemt hij Hem daarvoor prijst.” Boechari 

Van ‘A’isha: De Profeet zei:”Als het eten is opgediend en de iqama voor het gebed (ook) gezegd is, eet dan eerst.“Boechari, Hoedhaifa zei dat hij de Boodschapper van ALLAH hoorde zeggen: “Draag geen zijde brocaat en drink niet uit gouden of zilveren vaten en eet niet van borden die daarvan gemaakt zijn, want dit is voor hen (ongelovigen) van deze wereld.“                                                                                                    Muslim

Het verlaten van het huis 

Anas zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Als een man zijn huis verlaat en zegt: “Bismi-llah Tawakkaltoe ‘ala’llah wa la hawla wa la qoewata illi bi-lahh.” vertaald; “In de naam van Allah, ik vertrouw op Allah, er is geen macht of kracht buiten Allah,”dan wordt er op dat moment tegen hem gezegd:”Je wordt geleid, er wordt voor je gezorgd, je bent beschermd.” De Sheitan keert zich van hem af en andere Sheitan zegt:”Hoe kan een man die reeds geleid wordt, waarvoor wordt gezorgd en die beschermd wordt, nu voor jou zijn?”Aboe Dawoed

Het zeggen van Salam 

Van ‘Abdoellah b. Amr: Een man vroeg aan de Boodschapper van Allah: “ Welke gedeelte van de islam is het best?”Het verzorgen van voedsel en het zeggen van salam voor degene die je kent en die je niet kent.” Boechari 

Aboe Oemam zie dat de Boodschapper van Allah zei: ” Waarlijk de mensen die het dichtst bij Allah staan, zijn zij, die beginnen met het zeggen van salam.Tirmhidi,Aboe Dawoed,Ahmad 

Aboe Hoerairah zie dat de Boodschapper van Allah zei:”Als één van jou zijn broeder ontmoet, dan moet hij salam tegen hem zeggen. Als er een boom, een muur of een rost tussen hen komt en zij treffen elkaar weer, dan moet hij (opnieuw) salam tegen hem zeggen.” Aboe Dawoed  

Van Jabir: De Profeet liep voorbij (wat) vrouwen en zei salam tegen hen. Ahmad 

Aboe Hoerairah zei, dat de Boodschapper van Allah zei:” De jongeren moeten salam tegen de ouderen zeggen, de voorbijganger tegen degene die zit en de kleine (groep) tegen de grotere.” Boechari 

Van Anas die voorbij wat kinderen liep en salam tegen hen zei, zei:”De Profeet deed dit.”Boechari,Muslim 

Van Aboe Oemama: De Boodschapper van Allah zei:”De beste manier van begroeting is een hand geven.“ Ahmad,Tirmidhi

Niezen en gapen  

Van Ab oe Saíd al- Goedri: De Boodschapper van Allah zei: “Als één van jullie gaapt. Dan moet hij zijn hand voor zijn mond houden, want sheitan gaat ( door de geopende mond) naar binnen.”  Muslim 

Van Aboe Hoerairah:“De Boodschapper van Allah hield zijn hand of een doek voor zijn mond wanneer hij nieste en dempte het geluid daarmee.“ Aboe Dawoed,Tirmidhi 

Van Aboe Hoerairah:” De Boodschapper van Allahzei:”Als één van jullie niest dan moet hij: “Alhamdoelilah”zeggen en zijn broeder behoort te zeggen: “Yarhamoekallah”(Moge Allah je genadig zijn). Als hij “Yarhamoekallah” dan moet hij (de ander) ander antwoorden:”Yahdikoemoe llah wa yoeslih balakoem”( Dat Allah je moge je leiden en je zaken verbeteren.) Boechari

Het verdienen van levensonderhoud

Van ‘Abdoellah b. Masoed: De Boodschapper van Allah zei:”Het proberen om op een wettig manier in je levensonderhoud te voorzien is ook een verplichting net zoals de andere verplichtingen (in de islam).” Baihaqi 

Aboe ‘Abdoellah, die Abd al-Rahman Thauban b. Yoejdoed, de maula( onder beschermin van de profeet) van de Boodschapper van Allah, de beste dinar die een man uitgeeft is een dinar hij voor zijn gezin uitgeeft en de dinar die hij besteedt om op zijn beest te rijden op het pad van Allah en de dinar die hij uitgeeft voor zijn metgezellen op het pad van Allah.”  Muslim 

Van al-Maiqdad b. Ma’dikarib: De Boodschapper van Allah zei:”Niemand heeft beter voedsel genuttigd dan wat hij eet van het werk van hij met zijn handen verricht heeft.”Boechari  

‘A’isha zei:”De metgezellen van de Boodschapper van Allah moesten voor hun levensonderhoud zelf handarbeid verrichten en de geur (van zweet) hing om en heen. Daarom werd er tegen hen gezegd:”Jullie moeten ( regelmatig) in bad.” Boechari 

Van Jabir b. ‘Abdoellah: De Boodschapper van Allah zei:” Moge Allah genadig zijn met de man die vriendelijk is wanneer hij iets koopt, wanner hij iets verkoopt en wanneer hij iets vraagt.“ Boechari 

Rafi b. Gadij zei dat iemand vroeg:”O Boodschapper van Allah, welke verdienste is het beste? ” Hij zei: “Het werk van de man door zijn handen en door eerlijke zaken.” Ahmad

Aboe Hoerairah zie dat de Boodschapper van Allah zei: “Er zal een tijd voor de mensheid komen waarin het een man niet kan schelen of wat hij neemt wettig of onwettig is.” Boechari

Aboe Oemamad Iyas b. Tha’laba al –Harithi zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Degene die het recht van een zaak van een moslim opslokt door het afleggen van een valse eed, voor hem heeft Allah een vuur aangelegd en hem heeft HIJ verhinderd om in het paradijs (te komen). Daarop zij een man: “en als het nu iets onbelangrijks is. O Boodschapper “Hij zei zelfs al was het maar een twijgje van de arakboom.”

 A’isha zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Hij die ontrecht matig land neemt en het met zijn hand afmeet zal de zevenvoudige hoeveelheid van dat land om zijn nek hebben hangen.”Boechari,Muslim 

Algemeen gedrag 

Aboe Hoeraraih zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen:” Bij Allah, ik vraag Allah’s vergiffenis en ik keer mij in berouw meer dan zeventig maal per dag tot HEM.” Boechari  

‘Abdoellah b.‘Amar zei dat de Profeet zei:” Er zijn vier kenmerken en degene die ze allemaal heeft is zeker een hypocriet en die één kenmerk daarvan heeft, heeft wat van de hypocrisie, tot hij daar afstand van kan doen: als men iets in vertrouwen heeft gekregen, hij bedriegt; als iemand spreekt, dan liegt hij ; als iemand iets beloofd; hij de belofte breekt en als hij ruziet, hij excessen begaat.” Boechari 

Ibn Mas’oed zei dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft:”Een moslim beledigen is een zonde en met hem vechten is zoals koefr.” Boechari,Muslim 

Abdoellah b. Amr zei dat de Profeet gezegd heeft dat: “ De moslim degene is voor wie de tong en de hand veilig is voor een andere moslim en de Moehajir is degene die opgeeft wat Allah verboden heeft.“Boechari,Muslim 

Aboe Hoerairah heeft gezegd dat de Profeet gezegd heeft: “Hoedt u voor jaloersheid, want jaloersheid, want jaloersheid verteert goede (daden) zoals het vuur het brandhout verteerd.“Aboe Dawoed 

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: “Hoedt u voor achterdocht, want achterdocht is de grootste valsheid. Probeert niet de fouten van elkaar te ontdekken, noch bespioneert elkaar, wedijvert niet met elkaar, wees niet jaloers op elkaar, wees niet kwaad op elkaar, keert u niet van de ander af en wees dienaren voor Allah, broeders voor elkaar, zoals u opgelegd is. Een moslim is een broeder van een moslim, hij doet hem geen kwaad noch veracht hij hem. De vrees voor Allah is hier, de vrees voor Allah is hier” en hij wees naar zijn borst.”Het is al erg genoeg dat een moslim op zijn broeder neerkijkt. Want iedere moslim is heilig voor een ander – zijn bloed, zijn eer en zijn bezit.Allah kijkt niet naar jullie lichamen of jullie uiterlijk of jullie daden, naar HIJ kijkt naar jullie harten.”Boechari,Muslim   

Aboe Saíd al-Goedri zei dat Profeet gezegd heeft:”Hoedt u voor het op straat zitten!” Zij zeiden:”O Boodschapper van Allah, wij hebben geen andere plaats om te zitten en met elkaar te praten.” Daarop zei de Boodschapper van Allah:” Als je geen andere plek hebt om te zitten, houd je dan aan de regels van de straat!” Zij zeiden:”Wat zijn de regels van de straat, O Boodschapper van Allah?”Hij zei”Werp je ogen neder, verwijder wat schade veroorzaakt, beantwoordt de salam en leg op wat goed is en verbiedt wat slecht is.“Boechari,Muslim 

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: Liefdadigheid is aan iedere ledemaat van het menselijk wezen en elke dag dat de zon op komt opgelegd. Rechtvaardig handelen russen twee mensen is liefdadigheid. Een man met zijn rijdier helpen of zijn lading er voor hem optillen is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid. Elke stap die naar het gebed leidt is liefdadigheid. Iets wat schade toebrengt van de weg verwijderen is liefdadigheid.” Boechari,Muslim  

‘A isha zei dat de Boodschapper van Allah zei: ”Ieder mens die van Adam’s nageslacht is, is uit driehonderd zestig gewrichten geschapen. Iemand die verklaart dat Allah de grootste is, Allah prijs, verklaart dat er geen god behalve Allah is, Allah verheerlijkt , de vergiffenis van Allah vraagt, een steen, een doorn, of een bot van de weg verwijdert waar de mensen op lopen, en het goede aanmoedigt en het slechte verbiedt, tot het niveau van driehonderd zestig, die zal er op de Dag (des Oordeels) vanaf komen met wegslepen van zijn ziel van het Vuur.“Muslim 

Van Aboe Hoerairah: De Boodschapper van Allah zei:”Toen een man op weg was, kwam hij langs een doornige tak op de weg  en hij verwijderde het. Allah prees hem daarvoor en vergaf hem ( van zijn zonden). Boechari 

Aboe Dahrr zei dat de Boodschapper van Allah tegen hem gezegd had:”Vrees Allah waar je ook bent, laat een slechte daad opgevolgd worden door een goede daad zodat je het uitwist, en gedraag je beleefd tegenover andere mensen.” Ahmad,Thirmidhi 

Van Aus b. Ashoerahbil:”Hij hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Iemand die er naar streeft om een onderukker meer macht te geven en weet dat ij een onderdrukker is, heeft reeds de islam verlaten.” Baihaqi 

Van Aboe Sa’id al- Goedri: De Boodschapper van Allah zei: “Als één van jullie iets slechts ziet dan moet hij het met zijn hand veranderen, en als hij daar niet toe is staat is dan moet hij het met zijn tong veranderen; en als hij daartoe niet in staat is, dan ( moet hij er afschuw van hebben) met zijn hart, en dat is het zwakste geloof.” Muslim

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van ALLAH zei:”Hij die oproept tot de rechte leiding, zal dezelfde beloning hebben als degenen die hem volgen. Het zal hun beloning niet verminderen. En hij die oproept tot het slechte, belast zichzelf met dezelfde zonden als degene die hem volgen. En het zal hun zonden niet verminderen.Muslim  

Van Anas: Een man zei tegen de Profeet: “Geef mij wat advies,”en hij zei:”Beoordeel iedere zaak naar zijn aard. Als je iets goeds in de uitkomst daarvan vindt, ga er dan mee door; maar als je bang bent dat je de grenzen die Allah gezet heeft zal overschrijden, keer je er dan van af.” Sharh al-Soenna 

Ali b. al-Hoessein: De Boodschapper van Allah zei: “Het is (een deel) van de schoonheid van iemands islam om je niet met andermans zaken te bemoeien.“Malik,Ahmad 

Aboe Mohammed al-Hassan ibn’Ali b. Aboe Talib zei:”Ik heb de volgende woorden van de Boodschapper van Allah onthouden:”Laat dat waar je over twijfelt achter twijfelt achter voor waar je geen twijfel over hebt, want het is de waarheid die gemoedsrust brengt en het is de valsheid die twijfel brengt.”Ahmad,Tirmidhi  

Noe’man b. Bashir zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Wat wettig is, is duidelijk en wat onwettig is is (ook) duidelijk, maar daartussen zijn twijfelachtige zaken waar veel mensen niets van af weten Degene die zichzelf beschermt voor de twijfelachtige zaken, is duidelijk wat zijn geloof en eer betreft, maar degene die zich aan de twijfelachtige zaken overgeeft is al de herder die (zijn schapen) rond en beschermd gebied laat grazen en (het risico loopt) dat zij daarin gaan grazen. Waarlijk elke koning heeft zijn beschermde gebied. En waarlijk het beschermde gebied van Allah zijn Zijn verboden. Waarlijk in het lichaam is een stuk vlees en als het gezond is dan is het hele lichaam gezond en als het verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven. Waarlijk, het is het hart.“ Boechari,Muslim 

Aboe Yahya Soehaib b.Sinan zei dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft:”Wonderen zijn de zaken van gelovige. Voor hem is er in al zijn zaken goeds en dit is slechts voor de gelovige. Als hem iets plezierigs overkomt dan is hij dankbaar en dat is goed voor hem; en als hem iets onplezierigs overkomt dan is hij geduldig en dat is goed voor hem.” Muslim                                                        

Aboe Sa’id en Aboe Hoerairah zeiden dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: “Geen moeilijkheid treft een moslim, noch een ziekte, noch zorgen, noch verdriet, noch schade, noch ellende, zelfs geen doorn prikt hem zonder dat Allah daarvoor (wat) van zijn zonde uitwist.” Boechari,Muslim 

Van Aboe Hoerairah: De Boodschapper van Allah zei:”De sterkste man is niet de man die het sterkst bij het worstelen is, maar degene die zichzelf in de woede beheerst.“Boechari,Muslim 

Van Aboe Dharr: De Boodschapper van Allah zei:”Als één van jullie woedend wordt terwijl hij staat, dan moet hij gaan zitten. Dan zal de woede hem verlaten, zo niet, dan moet hij gaan liggen.“Ahamad,Tirmidhi 

De manier van spreken

Jabir zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Het zeggen van salam (komt) voor het spreken.“ Tirmidhi 

Soefian b. ‘Abdoellah zei: “Ik zei: O Boodschapper van Allah  vertel me iets waaraan ik mij kan houden. Hij zei: “Zeg, mijn Heer is Allah; en blijf standvastig.”Ik zei:”O Boodschapper van Allah, waar ben je het meeste bang voor, voor mijn|” Daarop pakte hij zijn eigen tong en zei:”Dit.“  Tirmidhi         

Aboe Hoerairah zei: dat de Boodschapper van Allah zei: “Degene die waarlijk in Allah en de Laatste dag gelooft moet het goede zeggen of zijn mond houden.“ Boechari,Muslim  

‘Abdoellah b.’Amr zei dat de Boodschapper van Allah zei” Degene die zijn mond houdt is veilig.” Ahamd,Tirmidhi 

Ibn ‘Oemar zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Praat niet lang zonder Allah te gedenken, want veel praten zonder Allah te gedenken is hardheid voor het hart. En de meest afstandelijke mens voor Allah is degene met een verhard hart.“ Tirmihdi

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Weten jullie wat achterklap (of roddel) is?”Zij zeiden:”Allah en zijn Boodschapper weten het beste.”Hij zei:”(Als) je iets over je broeder zegt, wat hij niet leuk vindt, dat is achterklap,”Iemand zei: “Maar wat als mijn broeder zo is zoals ik zeg?” Hij zei:”Als hij is zoals je zegt dan heb je geroddeld en als hij niet is zoals je zegt, dan heb hem belasterd.“ Muslim 

Abdoellah b. Amr n. Al-’As zie dat de Boodschapper van Allah nooit obscene taal gebruikte noch ernaar luisterde.Boechari,Muslim 

Van Iyad b.Himar al-Moesjashií: De Boodschapper van Allah zei:”Allah heeft aan mij geopenbaard:”Je moet nederig zijn zodat niemand over zijn buren pocht noch hen ondrukt.”Muslim 

Van Bahz b. Hakim, die het weer van zijn vader heeft en weer van zijn grootvader:”De Boodschapper van Allah zei:: Wee voor hem die leugens verteld om de mensen te laten lachen. Wee hem! Wee hem!” Ahmad,Tirmidhi 

Van Soefian b. Asad AL-Hadrami:”Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen:” Het is een groot verraad als je je broeder iets vertelt wat hij als waarheid van jou accepteert, terwijl je liegt.“ Aboe Dawoed 

Van Ibn Mas’oed: De Boodschapper van Allah zei: “Geen van mijn metgezellen moet mij iet over een ander vertellen, want ik wil (ieder) van jullie met een schoon hart ontmoeten. “Aboe Dawoed  

‘A’Isha zei dat de spraak van de Boodschapper van Allah duidelijk was en dat iedereen die naar hem luisterde hem kon verstaan. Aboe Dawoed      

Het Duhrgebed 

Van Jabir b. Soemoera: De Profeet vzm bad het zoehrgebed als de zon haar kracht verloren had.Ibn Maja Abdoellah b. Sa’ib zei dat de Boodschapper van Allah vier raka’at bad als de zon ging dalen, voor het middaggebed en hij zei:”Dit is het vuur waarop de poorten naar de hemel geopend zijn, en wil dat een rechtgeaarde daad van mij tijdens dit uur omhoog kan rijzen.”  Tirmidhi 

Met mensen samenleven 

Van Ibn ‘Oemar: De Profeet zie: “Een moslim die mensen tegenkomt die hem schade toebrengen voor hem is het beter dat hij niet met hen omgaat, zodat hij geen schade hoeft te lijden die zij hem bezorgen.” Tirmidhi  

‘Abdoellah b. ‘Amr zei dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: “Genadige heeft medelijden met degenen die medelijden (met anderen) hebben. Heb dus medelijden met alles wat op aarde is, dan heeft Degene die in de hemel is medelijden met jou.” Aboe Dawoed,Tirmidhi 

Jabir b. ‘Abdoellah zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Allah geen genade met hem die geen genade voor de mensen heeft.” Boechari,Muslim 

Van Aboe Hoerairah:”De Boodschapper van Allah heeft gezegd: ”Degene die de mensen niet bedankt, bedankt Allah niet.” Ahmad,Tirmidhi 

Van Oesama: De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Als iemand iets goeds voor hem heeft gedaan en hij zegt tegen diegene: “Moge Allah je belonen dan heeft hij de beste lof gezegd.” In het Arabisch”: Jazaka lahhoe khairan.Tirmidhi Van Anas: De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Bij hem in Wiens hand mijn ziel is, een dienaar (van Allah) gelooft niet waarlijk tot hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.“ Boechari,Muslim 

Van al-Miqdam b. Ma’dikarb: De Profeet zei:”Als een man van zijn broeder houdt, dan moet hij hem vertellen, dat hij van hem houdt.”Aboe Dawoed,Tirmidhi 

Van ‘Amr b.Shoe’aib die het van zijn vader heeft, die het weer van zijn grootvader heeft. De Boodschapper van Allah zei: “Ga niet tussen twee mannen zitten zonder de toestemming van hen beiden.”Aboe Dawoed 

Van Jabir b. Samoera: De Boodschapper van Allah kwam en zijn metgezellen zaten. Hij zei:” Waarom zie ik jullie in aparte groepen?”Aboe Dawoed 

Van ’Abdoellah b. Masóed: De Boodschapper van Allah zei: Als jullie met zijn drieën zijn moeten twee (van jullie) geen privé-gesprek hebben zonder de derde (erbij te betrekken) tenzij jullie in het gezelschap van andere mensen zijn, want het maakt hem verdrietig.”Boechari,Muslim 

Van Jabir b.’Abdoellah: De Profeet zei:”Als een man over iets spreekt en daarna weggaat, dan is (wat hij gezegd heeft) een vertrouwenszaak.” Tirmidhi 

Van Jabir: ”De Boodschapper van Allah zei: “Bijeenkomsten zijn (een zaak van) vertrouwen, behalve drie soorten bijeenkomsten: voor het vloeien van bloed, voor het begaan van verkrachtingen en voor het ontwettig nemen van eigendommen.” Aboe Dawoed 

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Degene die in een gezelschap zit waar veel nutteloos gekletst is en voordat hij van zijn plaats opstaat zegt: “ Verheerlijkt bent U, O Allah en geprezen bent U. IK getuig dat er geen god is behalve U. Ik zoek Uw vergiffenis en ik keer mij berouwvol tot U. In het Arabisch: Soubhanaka allahoema wa bi-hamdik. Ashadoe an la ilaha illa anta, astagfhiroeka wa atoeboe alaik.” die zal het verblijf in het gezelschap vergeven worden.” Tirmidhi 

Van Ibn ‘Abbas:” De Boodschapper van Allah zei: Niemand van jullie moet alleen met een vrouw zijn tenzij zij met een mahram is” Boechari,Musim

Het Asr gebed 

Van ‘Aísha: De Profeet bad het Asr gebed en de zon scheen in mijn kamer. De schaduw van de namiddag was nog niet verschenen.Ibn Maja Ibn’Oemar zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Voor degen die het Asr gebed nalaat is het alsof hij (iets) van zijn familie of eigendommen heeft verloren.”  Boechari,Muslim        

Bezoeken 

Moe’Adh b. Jabal zei dat hij de Boodschapper had horen zeggen:”Allah de Uitmuntende zei: “ Mijn liefde is voor degenen die elkaar vanwege Mij liefhebben, die voor Mij bij elkaar zitten, die elkaar voor Mij bezoeken, die voor elkaar vanwege Mij uitgeven.“Malik overleverde dit en in de overlevering van Tirmidhi staat: “Allah de Uitmuntende zei: “Degene die elkaar vanwege Mijn glorie liefhebben voor hen zullen er de kansels van licht zijn en de profeten en martelaren zullen gelukkig achten.” 

Aboe Moesa al-Ash’ari zei dat de Boodschapper van Allah zei:” Er moet drie maal om toestemming om binnen te komen gevraagd worden. Als de toestemming gegeven wordt, ga dan naar binnen, en ga anders weg.”Boechari,Muslim 

Kalada b. Hanbal zei: “Ik kwam bij het huis van de Boodschapper van Allah en ging naar binnen, ik zie geen salam en vroeg geen toestemming. Daarop zei de Boodschapper van Allah:  “ga terug en zeg: “Vrede zij met u, mag ik binnen komen?“ Tirmidhi,Aboe Dawoed 

Jabir zei: “Ik kwam bij de profeet en klopte aan de deur. Hij vroeg: “Wie is daar? “Ik zei “Ik.”Hij zei: “Ik? Ik? Alsof hij een afkeer van had.“ Boechar,Muslim

Qatadah zei d voor Allahat de Profeet zei:”Als je een huis binnengaat, zeg dan salam aan de bewoners, en als je weggaat laat de bewoners dan met het zeggen van salam achter.”Baihaqi

Het bezoeken van de zieken 

Aboe Moesa zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Bezoek de zieken, voed de hongerige en bevrijd de slaaf.” Boechari 

Van Aboe Hoerairah: De Boodschapper van Allah zei: Iemand die een zieke bezoekt, of voor Allah bij zijn broeder op visite gaat, voor hem zal een roeper hem roepen (zeggende): “Moge het goed gaan met jou en moge je reis goed verlopen en moge jij een plaats in het paradijs bezetten.”  Tirmidhi

Sadaqa 

Van Anas: De Boodschapper van Allah zei: “Sadaqah wist de woede van de Heer uit en herroept een kwade dood.” Tirmidhi 

Van Asma bint Aboe Bakr: Zij kwam bij de Profeet en hij zei: “Houdt niets vast of Allahzal het voor jou vasthouden. Geef alles wat je je kan veroorloven weg.“ Boechari 

Van Anas: De Boodschapper van Allah zei: “De beste sadaqah is het vullen van een hongerige maag.” Baihaqi  

‘Adi b. Hatim zei dat de Boodschapper van Allah zei:”Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het alleen met (het geven) van een stukje van een dadel, en als je jezelf dat niet eens kan veroorloven, dan met (het zeggen) van een goed woord.” 

Van Aboe Dharr: De Boodschapper van Allah zei:”Kijk niet neer op iets goeds,zelfs al is het de verwelkoming van je broeder met een blij gezicht. Muslim

Cadeaus 

Van Aboe Hoerairah: De Profeet zei: “Geef elkander cadeaus, want een cadeau verwijdert de wraak uit de borst.”Tirmidhi

Van Aicha: De Boodschapper van Allah ontving cadeaus en gaf ze.Boechari 

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah  zei:”Degene wie parfum geschonken wordt, mag het niet weigeren, want het is licht in gewicht en goed van geur.” Muslim 

Het Magreb gebed 

Salama zei: “Wij baden gewoonlijk het magreb gebed met de Profeet wanneer ( de zon) naar zijn plaats van afzondering verdween.Boechari

Buren 

 ‘Abdoellah b. Oemar zei dat de Boodschapper van Allah zei: “De beste metgezel met Allah de Uitmuntende is degene die zich onder zijn metgezellen het beste gedraagt en de beste buur met Allah  de Uitmuntende is degene die zich als buur het beste gedraagt.” Tirmidhi 

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Bij Allah, hij is geen (ware) gelovigen! “Bij Allah, hij is geen ware gelovigen!” BIJ allah, hij is geen ware gelovige!”Iemand vroeg: “Wie, o Boodschapper van Allah?” Hij zei: “wiens buren niet veilig zijn voor zijn wangedrag.”“Hij, wiens buren niet veilig zijn voor zijn wangedrag, zal het paradijs niet betreden.“ Boechari,Muslim 

Van Aboe Dharr, de Boodschapper van Allah zei:”Wanneer je soep kookt, voeg dan wat meer water toe en denk aan je buren.” Muslim  

Gasten 

Van Aboe Shoeraih Goewalid b. ‘Anr al Goeza’i, die zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft moet zijn gast eren volgens het recht (wat hij daarop heeft).”De mensen vroegen: “En wat is zijn recht, Boodschapper van Allah ?” Hij zei: “Een dag en nacht gastvrijheid voor drie dagen. Alles wat meer dan dat is, is sadaqah.” Boechari,Muslim 

Van Aboe Hoerairah: De Boodschapper zei: Het is (deel) van de soenna dat een man zijn gast naar de deur van het huis begeleidt.” Ibn Maja

Het gezin

 Van Anas: De Boodschapper van Allah zei: “O mijn zoon, als je daar binnengaat waar je gezin is, zeg salam, het is een zegen voor jou en de bewoners van je huis.”Tirmidhi Aboe Hoerairah zei: “ Een man kwam naar de Boodschapper van Allah en zei: “O Boodschapper van Allah, wie van de mensheid heeft het meeste recht op mijn gezelshap?”Hij zei: “Je moeder.”Hij zei:”Wie dan?”Hij zei:”Je moeder.”Hij zei:”Wie dan?”Hij zei:”Je moeder.”Hij zei:”Wie dan?”Hij zei:”Je vader.“ Boechari,Muslim

Aboe Hoerairah  zei dat de Boodschapper van Allah zei: “De meest perfecte onder de gelovigen is diegene van jullie die het beste karakter heeft, en de besten onder jullie, zijn diegenen onder jullie, die het beste voor jullie vrouwen zijn.” Tirmidhi 

Van Aboe Mas’oed al Badr: De Boodschapper van Allah zei:”Als een man iets uitgeeft om zijn gezin te ondersteunen en hoopt (op de beloning van ALLAH) dan wordt het als sadaqah voor hem gerekend.”  Boechari,Muslim 

Van ‘Amr b. Shoe’aib die het van zijn vader heeft en die weer van zijn grootvader: De Boodschapper van Allah zei:”Iemand behoort niet tot ons als hij geen medelijden met onze kleintjes heeft en geen respect voor onze ouderen.”Aboe Dawoed,Tirmidhi 

Aisha zei: “Een woestijnarabier kwam bij de Profeet en zei:”Kus jij kinderen? Wij kussen hen niet.”De Profeet zei:”Wat kan ik nu voor je doen, als Allah de genade uit je hart heeft verwijderd?”  Boechari,Muslim 

Van ‘Amr b. Shoe’aib die het van zijn vader heeft en die weer van zijn grootvader: De Boodschapper van Allah zei: “Leg het gebed aan je kinderen uit als zij zeven jaar oud zijn en straf hen (als zij het niet verrichten) als zij tien jaar oud zijn en scheidt (op die leeftijd) de bedden.” Aboe Dawoed 

Van aboe Hoerairah: De Boodschapper van Allah zei:”Het beste huis onder de moslims is het huis waar een wees goed behandeld wordt en het slechtste huis onder de moslims is het huis waar een wees slecht behandeld wordt.”  Ibn Maja 

Al- Aswad zei:”Ik vroeg Aisha: wat deed de Profeet gewoonlijk in zijn huis?”Zij zei: Hij werkte voor zijn gezin, dat wil zeggen hij diende zijn gezin en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden.”Boechari  

Onderricht en scholing  

Ibn ‘Oemar zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Ieder van jullie is een toezichthouder en ieder van jullie zal over het toezicht gevraagd worden. De leider is een toezichthouder en de man is een toezichthouder over de bewoners van zijn huis en de vrouw is een toezichthoudster over het huis van haar man en kinderen. Dus ieder van jullie is een toezichthouder en ieder zal over het toezicht ondervraagd worden.”Boechari,Muslim 

Van ‘Oethman: De Boodschapper van Allah zei:”De beste onder jullie is degene die de Koraan heeft geleerd en het dan onderwijst.” Boechari

Aboe Hoerairah zei dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft:”Nooit verzamelen mensen zich in een van de huizen van Allah om het boek van Allah te reciteren en het aan een ander te onderwijzen zonder dat de vrede van Allah over hen neerdaalt, de genade hen bedekt, engelen rond om hen heen staan en Allah over hen spreekt tegen degene die bij Hem zijn.”Muslim 

Malik b. Huwairith zei dat de Profeet tegen ons gezegd heeft: “Ga terug naar jullie mensen en onderwijs hen.”Boechari 

Van Anas: De Profeet zei:”Maak de dingen gemakkelijk, en maakt het niet moeilijk en breng goed nieuws en laat de mensen niet wegvluchten.” Boechari

Het Isha gebed 

Aboe Hoerairah zei, dat de Boodschapper van Allah zei:”Geen gebed is zwaarder voor de hyprocrieten dan het Fadjr gebed en het Isha gebed, maar als zij wisten welke (zegeningen) daarin waren dan zouden zij daar zeker naar toe komen, al moesten zij kruipen.” Boechari,Muslim 

Het Witr gebed

Van ‘Ali: De Boodschapper van Allah zei:’Allah is alleenstaand. (Witr) .Hij houdt van wat alleenstaand is, verricht daarom het Witr. O mensen van de Koraan.”Tirmidhi,Aboe Dawoed 

Van Jabir:”De Boodschapper van Allah zei:”Hij die bang is dat hij niet in het laatste gedeelte van de nacht op kan staan moet moet het Witr in het eerste gedeelte doen; en hij moet ernaar verlangen in het laatste gedeelte op te staan om dat het Witr te doen, want het gebed in het laatste gedeelte wordt gadegeslagen en is het uitmuntendst.” Muslim

Gemeenschap 

Van Ibn ‘Abbas: “De Profeet zei: “Als een van jullie tot zijn vrouw komt en zegt:” In de naam van Allah: O Allah weer de sheitan van ons en weer de sheitan af van datgene wat wij zullen krijgen!”Bismi-llah, Allahoemma djanibnas: Sheitana wa djannabsch-shietana ma ezaqna! en er is een kind voor hen bestemd, dan zal sheitan het niet schaden.” Boechari 

Aisha zei: De Profeet waste zijn geslachtsdelen en maakte woedoe als hij djoenoeb was en wilde gaan slapen. Boechari   

Slaap 

Jabir b. Abdoellah zei dat de Boodschapper van Allah gezegd had:”Als de duisternis van de nacht of de avond (komt) houdt dan je kinderen binnen, want sheitan is dan buiten. En als het uur van de nacht voorbij is, laat hen dan gaan en sluit de deuren en roep de naam van Allah aan, want sheitan opent geen gesloten deur, en bindt je waterhuiden dicht en roep de naam van Allah aan, en dek je vaten af en roep de naam van Allah aan, zelfs als je er iets op legt en doof je lichten.” Muslim 

Bara’b. Azib zei:”De Boodschapper van Allah lag gewoonlijk op zijn rechterzij als hij naar bed ging en zei:” O Allah ik onderwerp mij aan U en ik keer mijn gezicht naar U toe, ik vertrouw mijzelf aan U toe en ik zoek de bescherming in U, naar U verlangend en U vrezend, er is geen bescherming en geen ontsnapping van U mogelijk behalve met U. Ik geloof in Uw boek, wat U neder gezonden heeft, en Uw profeet, die U neder gezonden heef ” Allahoemma alsmatoe nafsi ilaika wa wajjahtoe wajhi ilaika wa fawwadtoe amri ilaika wa laj’toe tahri ilaika raghbatan wa rahbata ilakik la malja wal manja minka illa ilaika amantoe i- kitabika-ladhi anzalta wa nabiyyaka ladhi arsalta.“ Boechari 

Het gedenken van ALLAH  

Abdoellah b. Goebaib zei dat de Boodschapper van Allah tegen hem gezegd heeft:”Lees “Qoel hoewa illah oe ahad ( soera 112) en de laatste twee hoofdstukken (van de Koran) drie maal in de avond en drie maal in de ochtend. Dit is in ieder geval voldoende voor jou.“ Aboe Dawoed, Tirmidhi Jabir zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Het beste gedenken ( van Allah) is la ilaha illa lahh.”( Er is geen god behalve Allah).Tirmidhi