Leer Aaytoel Koersie (audio+ tekst)

Allahoe laa ilaaha illaa Hoewal-Hayyoel-Qayyoem. Laa ta-khoedhoehoe sinatoen walaa nawm. Lahoe maa fis-samaawaati wa maa fil-ard. Man dhal-ladhie yashfa’oe ‘indahoe illaa bi idhnih. Ya’lamoe maa bayna aydiehim wa maa khalfahoem. Wa laa yoehietoena bi shay-in min ‘ilmihi illaa bi maa shaa. Wasi’a koersiyyoehoes-samaawaati wal-ard. Wa laa ya-oedoehoe hifdhoehoemaa wa Hoewal-‘Aliyyoel-‘Adhiem.

 

Allah, er is niemand die het recht heeft aanbeden te worden dan Hij. De Levende, de Instandhouder. Sluimer noch slaap overmant hem. Aan hem behoort toe wat er in de hemelen is en wat er op aarde is. Wie is degene die bij Hem bemiddelt zonder Zijn toestemming? Hij heeft kennis van datgene wat vóór hen is en datgene wat achter hen is. En zij omvatten niets van Zijn Kennis, behalve wat Hij wil. Zijn Koersie strekt zich uit over de hemelen en de aarde. En het waken over beide vermoeit hem niet. En Hij is de Verhevene, de Geweldige.

[ Soerah al-Baqarah 2:255 ].

 

Naam:
Verschillende reciteurs
Taal:
Arabisch
Download instructies:
Om een bestand op te slaan klik met de rechtermuisknop op het titel, doel opslaan(koppeling) als, en vervolgens sla je het bestand op.
Helaas werken de onderstaande linkjes niet meer. Wij zijn druk bezig om nieuwe te vinden!