Ramadaan geen maand zoals andere maanden

Ramadan: geen maand zoals andere maanden
O Moslims, Jullie zijn in een maand die op geen enkele andere maand lijkt, grandioos en verheven. Zij is het meest nobele tijdperk. Haar voordelen zijn ontelbaar en haar prijzenswaardigheden zijn niet te onderzoeken. Het is een tijdperk dat overvloedige baten heeft voor degene die handelt, en destructief is voor de ziel van degene die de grenzen overschrijdt en een losbandig leven leidt.

Het is een maand die boven de andere maanden staat door een nacht die verhevener is dan duizend maanden.
Zalig voor een dienaar wiens vasten juist is en ’s ochtends en ’s avonds de Waakzame aanroept. En die ’s nachts opstaat om zijn wird te vervolmaken, zich geheel aan zijn Godheid wijdend.

Ramadan al op de helft
O Moslims, de beginperiode van Ramadan is voorbijgegaan, haar eerste helft is verstreken, en haar maan is vol geworden. Grijpt dus een kans die voorbijgaat zoals de wolken voorbijgaan, en treedt binnen voordat de poort gesloten wordt. Gebruikt haar tijd naar jullie vermogen. En dankt Allah dat hij jullie tot Zich heeft laten komen en jullie versterkt heeft. En spant jullie in in gehoorzaamheid voordat zij verstreken is. En haast jullie naar de beloning voordat zij geëindigd is. Haar uren verstrijken en haar tijd wordt weggenomen, en de gast, de maand van het Vasten, staat op het punt te vertrekken. Wees dus goed in wat overgebleven is, en Allah zal jullie vergeven voor wat voorbijgegaan is.

O Moslims, de maand is op de helft en loopt af. Wie bescherming zoekt bij het koord van Allah behoort tot de winnaars. En wie een misstap vreest en de maand Ramadan aangrijpt, (…)

De Verheven Heer zegt in een hadith qudsi: “O Mijn dienaren, het zijn jullie daden die ik voor jullie optel, vervolgens voldoe ik jullie volgens hen. Dus wie het goede vindt, laat hem Allah prijzen, en wie iets anders vindt, laat hem niemand dan zichzelf verwijten.”

Gedenkt de dood
O Moslims, waar zijn degenen die de laatste Ramadan met ons waren? En die de eerste helft met ons waren?

En Wij hebben aan geen mens vóór jouw tijd onsterfelijkheid toegekend. Als jij sterft, zullen zij dan blijven voortbestaan?
Ieder levend wezen zal de dood proeven. En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een verzoeking. En tot Ons zullen jullie teruggebracht worden (al-anbiyaa’ 34-35)

O Dienaars van Allah, er is geen verdediging tegen de dood die jullie bereikt. Dus toont berouw voordat jullie spijt hebben als
De dood waarvoor jullie vluchten zal jullie inhalen (al-Jum’a: 8)

De Profeet besteeg de minbar en zei: Amien, amien, amien. Wij zeiden: O gezant van Allah, U besteeg de minbar en zei: amien, amien, amien! Hij zei: Jibriel kwam naar mij en zei: Wie de maand Ramadan gehaald heeft en hij wordt niet vergeven, hij zal het vuur binnengaan en Allah verwijdert zich van hem. Zeg: Amien, dus ik zei: Amien.

Vasten is meer dan niet eten en drinken
De Profeet heeft gezegd: “Wie het zeggen van valsheid en het handelen daarnaar niet achter zich laat, van diegene heeft Allah het niet nodig dat hij het eten en drinken achter zich laat.”

De Profeet heeft ook gezegd: “Sommige vastenden houden aan hun vasten alleen honger en dorst over.”

“Als je vast, dan vasten je gehoor, je zicht en je tong van leugenachtigheid en het verbodene, dan blijf je weg van het schaden van je buur en heb je eerbiedwaardigheid en rust, en zijn de dag dat je vast en de dag dat je niet vast niet hetzelfde.”

Qiyaam al-lail
“Wie in Ramadan ’s nachts opstaat met imaan en reflectie, hem worden zijn voorgaande zonden vergeven. En wie in laylat al-qadr opstaat met imaan en reflectie, hem worden zijn voorgaande zonden vergeven.

“De persoon die met de imam bidt totdat deze vertrekt, hij is als qyaam al-lail  beloond.”

Reciteren van de koran
“Als een vriend van de koran ’s nachts opstaat en haar zowel ’s nachts als overdag reciteert, zal hij hem onthouden. Als hij er niet ’s nachts voor opstaat, zal hij hem vergeten.”

Abdullah Ibn Mas’ud zei: “Lees de koran niet alsof het poëzie is, en ook niet alsof het proza is. Sta stil bij haar wonderlijkheden, en laat jullie harten erdoor bewegen. En laat het einde van de soera niet jullie belangrijkste interesse zijn.”

De salaf deden erg vaak khatm al-qur’aan. In de maand Ramadan deden ze dat extra vaak. Zo is het overgeleverd dat Jibriel in Ramadan iedere nacht bij de Profeet kwam en hem de koran onderwees. Neemt hier een voorbeeld aan.

Toen de dood kwam tot Abdallah ibn Idries huilde zijn dochter. Hij zei tegen haar: Huil niet mijn dochter, want ik heb de koran meer dan 4000 keer uitgelezen in dit huis.

De koran is niet alleen om te lezen, maar om je hele leven naar in te richten.

En wie niet oordeel vellen volgens wat Allah heeft neergezonden, dat zijn de ongelovigen (kāfirūn)
En wie niet oordeel vellen volgens wat Allah heeft neergezonden, dat zijn de onrechtplegers (Dhālimūn)
En wie niet oordeel vellen volgens wat Allah heeft neergezonden, dat zijn de verdorvenen (fāsiqūn)
Al-māʾida 44-45-47

Maand van tawbah
Jullie die geloven! Wendt jullie met oprecht berouw tot Allah (al-tahriem, 8)
De deur van tawba staat wijd open, en je zult daarmee met lichaam en ziel het Paradijs krijgen, hoe groot je zonden ook zijn.
De Profeet zegt in een hadith qudsi:
“Allah de Verhevene heeft gezegd: O zoon van Adam, zolang je mij aanroept en je hoop in mij legt, vergeef ik jou wat jij gedaan hebt en maakt het mij niet uit. O zoon van Adam, als jouw zonden de wolken in de hemel bereikten en je zou dan mijn vergiffenis zoeken, dan zou ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij zou komen met zonden die de gehele aarde vullen, en je zou me vervolgens ontmoeten terwijl je geen deelgenoten aan Me toekent, dan zal Ik jou vergiffenis brengen dat de gehele aarde vult.”